Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот, представляващ помещение с площ от 11,60 кв.м. и самостоятелен вход, разположено на партерния етаж в административната сграда на дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна, пл. „Независимост“, ул. „Преслав“ № 52
09.03.2021

На основание чл. 44 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗДС и Заповед № 64 от 08.03.2021 г., Държавна агенция „Архиви“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим  имот, представляващ помещение с площ от 11,60 кв.м. и самостоятелен вход, разположено на партерния етаж в административната сграда на дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна, пл. „Независимост“, ул. „Преслав“ № 52.

Тръжната документация може да изтеглите оттук:

Препис от Заповед № 64 от 08.03.2021 г.

Обява

Условия за участие в търга с тайно наддаване с приложения към тях:

Приложение № 1: Образец на заявление за участие

Приложение № 2: Образец на административни сведения

Приложение № 3: Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл. 19а от ЗДС и др.

Приложение № 4: Образец на декларация, удостоверяваща, че представляващият участника не е осъждан, както и че дружеството не е обявено в производство по несъстоятелност или ликвидация

Приложение № 5: Образец на ценово предложение

Приложение № 6: Проект на договор за наем
 
 

>>