Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на част от недвижим имот – публична държавна собственост
05.12.2019

На основание чл. 44 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗДС и Заповед № 205 от 28.11.2019 г., Държавна агенция „Архиви“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 5, представляваща част от покривното пространство на посочената сграда с обща площ от 14 (четиринадесет) кв. м., при следното разпределение: площ от 5 (пет) кв. м., над асансьорната шахта, за монтиране на телекомуникационни съоръжения на мобилен оператор и 9 (девет)  кв. м., непосредствено до нея, за оборудване (комуникации/кабелни трасета и комуникационен шкаф), съгласно „План покрив“. Тръжната документация може да изтеглите оттук:

Препис от Заповед № 2015 от 28.11.2019 г.

Обява

Условия за участие в търга с тайно наддаване с приложения към тях:

Приложение № 1: План покрив М1:125;

Приложение № 2: Образец на заявление за участие;

Приложение № 3: Образец на административни сведения;

Приложение № 4: Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и че дружеството не е обявено в производство по несъстоятелност или ликвидация;

Приложение № 5: Декларация за извършен оглед;

Приложение № 6: Образец на ценово предложение;

Приложение № 7: Проект на договор за наем;

Заповед № 6 / 17.01.2020 г.>>