Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви“ стартира проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“
12.02.2021

Проектът „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ е с договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“. Работата по него е изключително важна за дейността на агенцията и е нов хоризонт за нейното развитие. Електронното архивиране е хоризонтален процес в рамките на електронното управление и е съотносимо към цялостното функциониране на държавната администрация.

Основната цел на проекта е разработване и внедряване на система за е-архивиране, за попълването на Националния архивен фонд с ценни електронни документи, запазването им за бъдещето на нацията и поддържането на модерна и ефективна администрация в услуга на държавността, бизнеса и гражданите.

Постигането на основната цел на проекта ще се осъществи с реализирането на четири основни дейности.

Първата е създаване на единна нормативна и методическа база за е-архивиране, чрез която ще се дефинират ясни и унифицирани разпоредби за експертиза, съхранение, опазване, достъп и използване на ценни електронни документи.

Втората дейност е същинското разработване на системата за е-архивиране на ценни електронни документи, която ще бъде интегрирана със съществуващата Информационна система на държавните архиви (ИСДА) и ще осигури приемането, съхранението, достъпа и използването на ценни електронни документи от държавните и общински институции. Системата за е-архивиране ще осигури приемането, съхранението, достъпа и използването на ценни електронни документи и на видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история. Публичният достъп до базата данни с архивни описания ще се осигури чрез уеб-базиран интерфейс. Освен разработването на системата за е-архивиране се предвижда и нейното тестване и внедряване, както и създаването на Застрахователен фонд на оптичен носител в ДАА. 

Обект на третата дейност са аудиовизуалните документи, които се съхраняват в държавните архиви. Предвижда се тяхната цифровизация, като за целта ще се създаде и оборудва студио със специализирана техника. След цифровизацията на аудиовизуалните документи, те ще бъдат импортирани в системата за е-архивиране на ценни електронни документи.

Четвъртата дейност е за обучение на служители на фондообразуватели на държавните архиви за работа със системата за е-архивиране на ценни електронни документи. След обучението, служителите на държавните и общински институции ще участват в процесите по подготовка и предаване на ценни електронни документи, създадени от дейността на тези институции и съпътстващите ги метаданни в държавен архив.

Проектът е насочен към служителите на ДАА, структурите на държавната и общинската администрация, гражданите и бизнеса.

Общата стойност на проекта е 5 997 233.71 лв., от които 85% от Европейския социален фонд – 5 097 648.65 лв. и 15% национално финансиране – 899 585.06 лв. Периодът на изпълнение е от 12 януари 2021 г. до 30 септември 2023 г.


>>