Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Ново архивохранилище в ДА – Хасково
30.11.2020

През изтичащата 2020 година отдел „Държавен архив“ – Хасково се сдоби с ново архивохранилище, като с това е на път да се разреши натрупвания с десетилетия проблем с липсата на съвременни и функционални архивохранилищни площи.

С Решение № 523/26.08.2018 г. МС на Р България предостави на Държавна агенция „Архиви“ да ползва за свои архивохранилищни нужди помещения в имот, публична държавна собственост, бивша сграда на ДАМТН в Хасково.

В края на 2019 г. между ДА „Архиви“ и строителна фирма „Данаила Билд“ ЕООД от гр. Самоков се сключи договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и смяна предназначението на самостоятелен обект за делова и административна дейност в архивохранилище на отдел „Държавен архив“ – Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул . „Панорама“ № 2“.

Същинският ремонт на помещенията, с обща площ от 235 кв.м., се извърши през пролетта и лятото на 2020 г., като при финализирането му отделът се сдоби с едно ново, с удобно разположение и отговарящо на съвременните изисквания архивохранилище с два самостоятелни входа и санитарен възел, състоящо се от три просторни зали, ограничени с междинни противопожарни врати и отлично осветление, оборудвани с охранителна и пожароизвестителна техника и сключени договори за охрана.

През месец август 2020 г., в изпълнение на Договор между ДА „Архиви“ и „Универс – ПТН“ ООД от гр. Хасково, се извършиха дейности по преместването на архивни документи в новото архивохранилище и цялостното освобождаване на досега ползваните от отдела помещения, намиращи се в близост.

Всички зали на архивохранилището бяха изцяло оборудвани с метални стелажи, оптимално разположени по план, с необходимото и възможно отстояние и максимална височина, здраво укрепени към подове и стени. Общата линейна дължина на стелажите при това разпределение на рафтовете достигна почти 1200 м.
В зала 1 се премести и разположи целият масив „Б“ на отдела. Физическият обем се равнява на малко над 300 л.м. документи, съхранявани в над 3200 кутии.


В зали №№ 2 и 3 се преместиха документи от масив „С“, които се намираха в стари и негодни вече за ползвани помещения – повече от 3300 архивни кутии и папки, с обща дължина от над 350 л.м. Всички помещения, вече с отпаднала необходимост за отдела, бяха върнати на Областната администрация.

В новото архивохранилище на ОДА – Хасково има свободна площ за още 500 л.м. документи. Тази площ ще бъде запълнена с документи, които в момента се съхраняват в негодните и опасни вече за ползване архивохранилища в с. Подкрепа, като по този начин документалните масиви на отдела ще бъдат концентрирани в близост до административната част, а това безспорно ще улесни както ползвателите на архивни документи, така и служителите на ОДА – Хасково и несъмнено ще доведе до финансови икономии за ДАА по съхранението и обработката, и по обслужването и предоставянето на документи в читалня.
>>