Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Действащи проекти 

Проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране”12.02.2021 г.

Държавна агенция „Архиви” стартира проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране” с договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление”.

Обща стойност на проекта: 5 997 233.71 лв., от които 85% от Европейския социален фонд – 5 097 648.65 лв. и 15% национална финансиране – 899 585.06 лв.

Начална дата: 12.01.2021 г.
Крайна дата: 30.09.2023 г.

Основната цел на проекта е разработване и внедряване на система за е-архивиране, за попълването на Националния архивен фонд с ценни електронни документи, запазването им за бъдещето на нацията и поддържането на модерна и ефективна администрация в услуга на държавността, бизнеса и гражданите.

Специфични цели: Проектът е насочен към:
1. Създаване на единна нормативна и методическа база, изграждане и повишаване на административния капацитет в областта е-архивиране.
2. Дефиниране на ясни и унифицирани разпоредби по отношение на принципите за експертиза, съхранение, опазване и достъп до ценни електронни документи.
3. Гарантиране на организирането и съхранението на електронните документи в администрациите, както и предаването, опазването, съхранението и използване на ценните електронни документи в държавните архиви.
4. Осигуряване на приемането, съхранението, достъпа и използването на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история.
5. Осигуряване на публичен достъп на физическите и юридически лица до съхраняваните ценни електронни документи в цифрова форма за гарантиране на конституционните права за достъп до информация.

Целеви групи:
1. Държавна агенция „Архиви”.
2. Структури  на държавната и общинската администрация.
3. Граждани.
4. Бизнес.


Дейности:
1. Създаване на единна нормативна и методическа база за е-архивиране.
2. Разработване и внедряване на система за е-архивиране на ценни електронни документи.
3. Цифровизация на аудиовизуални документи, съхранявани в държавните архиви.
4. Обучение на служители на фондообразуватели на държавните архиви за работа със системата за е-архивиране на ценни електронни документи.

Резултатите:
1. Изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 52 от Закона за Националния архивен фонд (при необходимост и на други нормативни актове) с оценка на въздействието, представен в Министерски съвет.
2. Актуализирани текстове от Методическия кодекс на Държавна агенция „Архиви” от 2013 г.
3. Изготвени изисквания за цифровизация на аудиовизуални документи, съхранявани в държавните архиви.
4. Изготвен проект на Стратегия за развитие на е-архивиране в Република България с хоризонт до 2030 г. с оценка на въздействието, съгласуван с Държавна агенция „Електронно управление“ и представен в Министерски съвет.
5. Изградена, тествана и внедрена система за е-архивиране на ценни електронни документи, хоствана в Държавния хибриден частен облак и интегрирана с Информационната система на държавните архиви.
6. Създаден Застрахователен фонд върху оптичен носител в Държавна агенция „Архиви”.
7. Разработено Ръководство за работа със системата за е-архивиране на ценни електронни документи, публикувано на административната интернет страница на агенцията.
8. Обучени 30 служители на Държавна агенция „Архиви” за работа със системата за е-архивиране.
9. Закупена техника за цифровизация на аудиовизуални документи, съхранявани в държавните архиви.
10. Обучени минимум 3 служители на Държавна агенция „Архиви” за цифровизация на аудиовизуалните документи, съхранявани в държавните архиви.
11. Цифровизирани минимум 1900 носителя с аудиовизуални документи и импортирането в системата на е-архивиране на ценни електронни документи.
12. Обучени 600 служители от държавни и общински институции в цялата страна – фондообразуватели на държавните архиви, за процесите по подготовка и предаване на ценни електронни документи и съпътстващите ги метаданни от държавните и общинските институции в държавен архив. Вижте всички новини свързани с този проект
>>