Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Действащи проекти 

Проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната методика и практика“.


02.06.2020 г. 

На 29.05.2020 г. Държавна Агенция „Архиви“ сключи административен договор № BG05SFOP001-2.019-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд, по Процедура BG05SFOP001-2.019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за териториалната администрация“, Приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, за изпълнение на проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната методика и практика“.

Наименование на проекта: „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната методика и практика“.
Обща стойност на проекта: 146 392,75 лева.
Срок за изпълнение на проекта: 11 месеца, считано от датата на сключване на договора.

В рамките на проекта ще бъдат организирани следните четири дейности:

Дейност 1: Организиране и провеждане на обучение на тема „Архивите в контекста на съвременната еволюция на ИКТ“
Описание: За подобряване на специализирания капацитет на служителите на ДАА в областта на технологичните изисквания при реализирането на съвременните електронни документални издания, в контекста на съвременната еволюция на ИКТ – Третата платформа на ИКТ, с навлизане на облачните технологии, включително и с оглед изпълнението на нови функции на агенцията, свързани с въвеждането на електронното архивиране и все по-голямото търсене на архивни документи в дигитален формат, се идентифицира значителна необходимост от провеждане на обучение, насочено към тази проблематика.

Дейност 2: Организиране и провеждане на обучение на тема „Използване на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество“.
Описание: За усъвършенстване на знанията и квалификацията на служителите на ДАА в областта на принципите и методите на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество, включително и с оглед изпълнението на нови функции на агенцията, свързани с въвеждането на електронното архивиране, се идентифицира значителна необходимост от провеждане на обучение, насочено към тази проблематика.

Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение на тема „Научни и практически изисквания за опазване на документите в архивите, с използване на съвременни практики и методи за консервация и реставрация на архивни документи“.
Описание: За подобряване на специализирания капацитет в областта на консервацията и реставрацията на архивни документи, с използване на съвременни практики и методи, се идентифицира необходимост от провеждане на обучение за експерти-реставратори от териториалните поделения на ДАА, насочено към тази проблематика.

Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение за трансфер на знания по темите от дейност 1 и 2 – „Менторска програма „Направляващи бъдещето“.
Описание: С цел осигуряване на условия за включване на максимален брой служители от териториалните поделения в провежданите обучения, обект на обучението по тази дейност ще бъде трансфер на знания и умения, придобити от целевите групи по дейност 1 и дейност 2, към идентифицираната целева група в рамките на предвижданото обучение. Това ще бъде реализирано на място в 27-те държавни архива, посредством провеждане на обучение в присъствена форма от вече обучените служители, на ръководно ниво, от съответния архив по дейности 1 и 2 (огледално обучение), в присъствието на съответния регионален директор, чрез ангажиране на инструмента „менторство“ – провеждане на Менторска програма „Направляващи бъдещето“, на база на темите от дейности 1 и 2.

Основна цел на проекта е да се надградят специализираните знания и умения на служителите от териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“ за изпълнение на нормативно определените в ЗНАФ и поднормативната уредба архивни дейности, и по-специално, чрез поредица от теоретични и практически обучения в няколко тематични направления, за които понастоящем е установена най-голяма необходимост, обвързана и с актуалните развития в областта на архивното дело.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат обучени общо 161 служители (проведени човекообучения) от териториалната администрация, на ръководна и експертна длъжност.

Безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на бенефициента, е в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд – 124 433,84 лв. и 15% национално съфинансиране – 21 958,91 лв.  
Вижте всички новини свързани с този проект
>>