Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Действащи проекти 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на ИПА и внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“

На 20 юни 2019 г., във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на Института по публична администрация (ИПА), осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше сключено споразумение  между ИПА и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА). Внедряването на модела CAF в Агенцията и във всичките й териториални структурни звена е без финансов ангажимент и е пряко обвързано с разпоредбите на Закона за администрацията (чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 64) и дейностите за реализация на първата стратегическа цел от Стратегията за развитие на държавната администрация (2014-2020 г.) за въвеждане на системи за управление и контрол на качеството. Предстоящото внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“ до края на 2019 г., по указание на Института по публична администрация, ще се извърши във всички структурни звена, тъй като териториалните звена на Агенцията не са самостоятелни юридически лица.

CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF дава възможност организацията да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката се получава точна картина за състоянието на администрацията в реално време. Инструментът CAF  идентифицира проблемите и пораждащите ги причини като същевременно дава идея какво да се направи, за да заработи „организационният организъм“ в хармония. Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. Подробна информация за модела CAF е публикувана на административната интернет страница на ИПА (www.ipa.government.bg), в рубрика „CAF”.Вижте всички новини свързани с този проект
>>