Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Архивните фондове в Държавен архив – Враца съдържат ценни документи за историческото минало на Врачанския край от времето преди възстановяването на българската държава до днес. В архива се съхраняват: закони и постановления на Народното събрание; разпореждания и решения на Министерския съвет и на Бюрото на МС; Царски укази; заповеди на министерствата, на държавните комитети и агенции за създаване и преструктуриране на учреждения и предприятия и по осъществяване на функциите им; окръжни нареждания и инструкции; наредби на министерства и техните дирекции до съответните областни и окръжни структури; кореспонденция с висшестоящи учреждения; правилници, планове, програми, доклади, отчети, обзори, анализи, справки, становища и информации за дейността на местните органи, институции, учреждения и предприятия; протоколи на градски, общински, околийски съвети, изпълкоми на общините; протоколи на стопански, управителни, контролни, дирекционни, реквизиционни и научни съвети, ТПС-комисии на различните местни органи на управлението, на културни, политически, научни и обществени институции, читалища, училища, настоятелства, предприятия и организации; доклади от конференции, съвещания, научни сесии, юбилейни чествания на учрежденията и предприятията и организациите; ревизионни записки, актове и заповеди на контролни органи и протоколи от проверки; бюджети, баланси, финансови и статистически планове и отчети; щатни разписания, справки и сведения за кадрите.

Най-ранните документи, съхранявани в архива, са: устав на Ученолюбиво дружество „Развитие“ от 1869 г., афиш и отчети на Настоятелството от 1880–1893 г.; изложение от митрополит Константин до Екзарх Йосиф относно поставянето му под домашен арест поради конфликт с местната управа, възникнал през 1890 г. при откриване паметника на Хр. Ботев; договор с тревненския майстор Къньо Денов за построяване на Митрополитски дом през 1893 г. и преписки по строежа на сградата; преписки по строежа и изографисването на църковни храмове от околията (1880–1900); първата протоколна книга на Градски съвет – Враца от 1878 г.; документи за построяването на паметниците на Хр. Ботев във Враца и Козлодуй през 30-те години на ХХ в.; летописните книги на Девическата гимназия във Враца, които съдържат ценни сведения за началото на просветното дело преди Освобождението и за ролята на първите просветители в града и обхващат периода 1848–1958 г.; турски тапии от ХVІІІ и ХІХ век за собственост на земи; турски тефтери от ХІХ в. във фонда на Българска земеделска и кооперативна банка – Оряхово; сведения за опълченците от Врачански окръг и от приписки в църковни книги от ХVІІ и ХVІІІ в., издирени от археолога-изследовател Богдан Николов; летописни сведения и истории за възникване на селищата от цяла Северозападна България, събирани по инициатива на Комитета за честване 1000-годишнината на царството на Симеона през 1929 г. с уникални данни и спомени на живи съвременници от всички села на тогавашната Врачанска област; летописни бележки и истории за развитието на учебното дело и училищата отпреди Освобождението във всяко селище на територията на Врачанска област; докторската дисертация на монсеньор Евгений Босилков „За унията между България и Рим през първата половина на ХІІІ век“ (1930); писма на дейци от ВМОРО – Гоце Делчев, Михаил Герджиков, Вл. Ковачев, П. Бързаков до Никола Александров, във връзка с подготовката на Илинденско-Преображенското въстание през 1902 г.; дневник на преминаващите чети през Кюстендилския пункт – 1902 г.; писмо от Тодора Бакърджиева – сподвижничка на Хр. Ботев, до Общогражданския комитет за честване 50-годишнината от подвига на Хр. Ботев (1926); пътепис на Радослав Тричков за двегодишния му престой в Южна Америка (1920–1922).

В Държавен архив – Враца се съхраняват:

- архивните фондове на повече от 230 фондообразуватели – държавни и местни институции и учреждения, органи на държавната власт от регионално и местно ниво за периода 1878–2006 г. с информация за обществено-политическото, икономическото, стопанското, просветното и културното състояние и развитие на Врачанския регион и ролята на местните органи на власт и управление;

- архивните фондове на правораздавателни институции – 25;

- архивните фондове на политическите партии, дружества и организации от Врачанска област – 150, със сведения за развитието на обществено-политическия живот, взаимодействието с местните и държавни органи на управление, създаването и развитието на гражданските и обществени сдружения и организации, мястото на частната инициатива, благотворителността;

- 84 архивни фонда на манастири, църкви и църковни настоятелства, създадени и действали в региона още преди Освобождението с богати и разнообразни данни за Врачанската епархия и църковните окръжия, за мястото и ролята й в обществения живот след Освобождението, за строителството на църкви и манастири, за религиозната просвета сред населението и взаимодействието с останалите вероизповедания на територията на епархията, както и за проблемите по отношение на църквата и християнската религия след настъпилите политически промени със Закона за вероизповеданията през 1949 г.;

- архивните фондове на училищни инспекции, училища, училищни настоятелства и др. – 393, с данни за развитието на българската просвета и образование в окръга от Освобождението до днес;

- 61 фонда на културни институции – музикални, театрални и художествени, с информация за развитието на културата и изкуството в областта през годините, сред които най-многобройни са фондовете на читалищата с данни за дейността им от Възраждането до днес;

- документи на 46 банкови, застрахователни и кредитни институти в окръга;

- 72 архивни фонда на институции от областта на здравеопазването и общественото подпомагане;

- 39 архивни фонда на учреждения от транспорта и съобщенията със сведения за създаването, развитието и подобряването на инфраструктурата от изграждането на първите телеграфопощенските станции и първите железопътни линии до модернизирането на съобщенията през годините до днес;

- 220 фонда от областта на промишлеността, строителството и енергетиката, които отразяват икономическото развитие на Врачанския регион за периода 1890–2006 г., сред които на промишлени обекти от национално значение;

- 193 фонда на търговски учреждения и предприятия – от самобитните селски, всестранни, градски и потребителни кооперации, до клоновете на модерните външнотърговски сдружения;

- 281 архивни фонда от областта на селското и горското стопанство с информация за преустройството на селското стопанство след национализацията и създаването на ДЗС, ТКЗС и АПК до ликвидацията им през 90-те години на ХХ в. и възстановяването на частната собственост върху земята;

- повече от 60 фонда от личен характер на изявени личности от всички области на обществено-политическия живот: наука, просвета, култура, политика, стопанство, икономика и др., свързани с Враца и Врачанска област.


Списък на фондовете