Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Служител на годината 2018


Конкурсът „Служител на годината“ и „Екип на годината“ се организира в съответствие със стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), свързани с повишаване на мотивацията на персонала и създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към работата на организацията, както и превръщането на ДАА в предпочитано и привлекателно място за работа.
 
Конкурсът е подчинен на изискванията за прозрачност, почтеност и безпристрастност. Дадена е възможност всеки служител свободно да изрази волята си, което да гарантира справедлив и демократичен избор и да разграничи конкурса „Служител на годината“ и „Екип на годината“ от системата за оценяване на служителите в ДАА.
 Крайният срок за гласуване е 4 юни 2019 г. включително. 
 
Процедура за избор „Служител на годината“ и „Екип на годината“ в Държавна агенция „Архиви“


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да обявим резултатите от проведеното в системата на държавните архиви гласуване за СЛУЖИТЕЛ и ЕКИП на 2018 г.

СЛУЖИТЕЛ НА 2018 г.

25 гласа - Мария Ангелова Новакова – главен експерт в отдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана

25 гласа - Зоя Иванова Начева – началник отдел „Държавен архив“ – Смолян, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив


24 гласа - Силвана Младенова Стефанова – главен експерт в отдел „Административни дейности и информационно обслужване”, Държавна агенция „Aрхиви”

23 гласа - Милена Тодоракова – държавен експерт в Дирекция „Публичност на архивите“, Държавна агенция „Aрхиви”

23 гласа - Стефка Иванова Василева – началник отдел „Държавен архив“ – Габрово, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново

13 гласа - Петър Христов Станев – началник отдел „Държавен архив“ – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив“ – София

9 гласа - Калоян Атанасов Стоенчев – държавен експерт в отдел „Използване на архивните документи и информационни технологии“, дирекция „Държавен военноисторически архив“

ЕКИП НА 2018 г.

71 гласа - Oтдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана

37 гласа - Екип по организацията и провеждането на ХХIV среща на Групата на европейските архиви към ЕК, XXXVII конференция на Европейското бюро на националните архивисти към СЕ и срещата на управляващите органи на АПЕФ

25 гласа - Отдел „Използване на архивните документи и информационни технологии“, дирекция „Държавен военноисторически архив“Номинирани за 2018г.


Служител:

Зоя Иванова Начева – началник отдел „Държавен архив“ – Смолян, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Доказан личен принос за реализиране на дейност в резултат на получено външно финансиране; Реализирана собствена инициатива и с принос за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: Зоя Начева е един от дългогодишните служители на Държавен архив – Смолян и архивната колегия. Тя притежава отлична професионална квалификация и опит. Г-жа Зоя Начева е уважавана заради своята отзивчивост, с което печели симпатиите на ползвателите на архивна информация, партньори на институцията и местни краеведи. Най-ценният резултат от работата й е изграждането на успешен модел за управление и развиване на постиженията на изградената архивна школа в гр. Смолян. В резултат популяризаторската дейност на Държавен архив – Смолян изтеклата година бе изключително добра и наситена с мероприятия. През 2018 г. в отдела са изготвени или представени 16 изложби, от които 3 самостоятелни, 11 съвместни и 2 с витрини. С активния личен принос на г-жа Начева успешно приключи работата по издаване на книгата „Д-р Братан Шукеров – народният зъболекар“, съставители на която са Александър Маринов и Зоя Начева. Съвместно с Димитър Мариновски – дарител и доброволен сътрудник на архива и активно участие на Зоя Начева в редакторската работа се издаде книгата „Искри изпод пепелта на забравата“ (Житие и битие на Никола Сираков, Никола Камишев…). Под авторството на проф. Петър Петров и Андрей Печилков беше издаден сборник с документи от архива в Смолян – „Из миналото на Средните Родопи“ (Документи от семеен архив „Род Агушеви“), том първи. Подборът и сканирането на документите се извърши със съдействието на ДА – Смолян и под ръководството на Зоя Начева. Като архивен служител Зоя Начева се отличава с висока инициативност и обществена ангажираност, с които допринесе през годините Държавен архив – Смолян да се утвърди като една от водещите културни институции в област Смолян.


Калоян Атанасов Стоенчев – държавен експерт в отдел „Използване на архивните документи и информационни технологии“, дирекция „Държавен военноисторически архив“

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения;
Мотиви: Притежава умения и знания в сферата на информационните технологии, които прилага в дейностите, свързани с дигитализиране на документи и обезпечаване работата на служителите от дирекцията в ИСДА. Дигитализирал и обработил документи по договор с института „Яд Вашем“ и на архивните структури в Русе, Плевен и др., което надхвърля служебните му задължения.


Мария Ангелова Новакова – главен експерт в отдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Доказан личен принос за реализиране на дейност в резултат на получено външно финансиране; Реализирана собствена инициатива и с принос за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: 1. Служител с реализирана собствена инициатива с принос за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА. Предложи тема и защити концепция за съвместна изложба с Община Видин и РИМ – Видин – „Благодетелите на Видин, избрани за почетни граждани (1886 – 1945)“. Активно работи за осъществяването на изложбата, въпреки възникналите проблемни моменти със съорганизаторите, с което достойно представи отдела. 2. Служител с доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност С високия си професионализъм и задълбоченото познаване на фондовата наличност работи ефективно за популяризиране на НАФ с една презентация и участие с доклади в ХII конференция по Архивистика; конференцията „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ – ХХІ век и приносът на Габрово“, организирана от ИИИ-БАН, РИМ – Габрово и Етнографски музей на открито „Етъра“; Четвъртата международна конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко ХVІІІ – ХХ век“, организирана от ДА – Видин. Като използва компетентностите си, специализирана литература и източници има съществен принос в съставителството и редактирането на сборник с материалите от Третата конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко ХVІІІ – ХХ век“. За популяризиране на НАФ е подготвила материали и участвала в 7 радиопредавания, 2 ТВ-предавания и 1 филм. Има 6 публикации на ФБ-страницата на ДРДА – Монтана, научни публикации в два сборника (Българското професионално архивно образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“: памет, кауза, отговорност. Университетски четения по архивистика, Т.VІ, Печатница Инвестпрес АД, София, 2018, 198–213; „Изследвания и материали за Видин и региона“, том ІІІ, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2018, 313–388). Извършеното по посочените критерии допринесе за утвърждаване авторитета на Държавен архив – Видин, а чрез това на ДАА, а също и напълно способства за изпълнение на стратегическа цел №4 на агенцията за 2018 г. 3. Служител, който се отличава с професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните му задължения Целенасочено проучва, издирва потенциални ресурси – печатни и електронни, реализира контакти, със собствени средства откупува и спасява документални свидетелства, които дарява за фонда на Архива (вж. ЧП 657, 659, 660, 661). Последното надхвърля служебните ѝ задължения и е в изпълнение на стратегическа цел №3 на ДАА за 2018 г.


Милена Тодоракова – държавен експерт в Дирекция „Публичност на архивите“, Държавна агенция „Aрхиви”

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Доказан личен принос за реализиране на дейност в резултат на получено външно финансиране; Постигнат положителен резултат на дългосрочно нерешен проблем или казус; Реализирана собствена инициатива и с принос за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: 1. Служител с професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения: Д-р Милена Тодоракова е доказала във времето високопрофесионални знания и умения, предприемчивост и свръхефективност при извънрутинни за Агенцията дейности. Тя е дългогодишен редактор на „Известия на държавните архиви“ (ИДА) и автор на много студии и статии в изданието. През 2018 г. инициира и написа две публикации за ИДА: „Дневник на Михаил Димитров от Първата световна война“ (в кн. 111-112, посветена на 100-годишнината от Първата световна война) и „Дневникът на подпоручик Асен Кехлибарев от Балканските войни“ (за кн. 117). Отличи се с иновативност в работата за изграждане и поддържане на административната интернет страница и на всички тематични дигитални страници от платформата „Архивите говорят“. Като председател на Специализираната комисия за определяне на особено ценни и уникални документи, съхранявани в ДАА, участва активно в подготовката и обработката на тези документи за публикуване в съответната рубрика на административната интернет страница; 2. Служител с доказан личен принос за реализиране на дейност в резултат на получено външно финансиране: През 2018 г. М. Тодоракова беше основният двигател (съставител и редактор) на две представителни издания на ДА „Архиви“ – албумите „България и Европа“ и „Победа и… погром. Величие и… падение. 100 години от края на Първата световна война (1914–1918)“ (под печат). 3. Служител с постигнат положителен резултат на дългосрочно нерешен проблем или казус: Накрая на трудовата кариера на М. Тодоракова извънредно й бе възложена задачата да редактира и подготви за публикуване документи от семейния архив на битолчанина Нацо Христов Боболев за Рафаел Камхи и участието му в македонското революционно движение. Вложи неимоверна жар и приложи своя професионализъм и в тази дейност, дори и месеци след като напусна Aгенцията. Публикацията й от 110 стр. (с подробен научен и справочен апарат), предстои да излезе в бр. 115–116 на „Известия на държавните архиви“. 4. Служител с реализирана собствена инициатива с принос за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА: През 2018 г. М. Тодоракова допринесе за архивната система, като обогати, редактира и обработи за електронно публикуване анотациите на дигитализираните тематични албуми от фонд „Българска фотография“. С нейното енергично усърдие тази огромна дигитална колекция вече е публичнодостъпна, с по-широки възможности за използване, на сайта на ДА „Архиви“. 5. Служител с доказан принос за подобряване имиджа на Агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност. Свидетелствата за принос на М. Тодоракова за подобряване имиджа на Агенцията се доказват и от факта, че много журналисти, преподаватели и студенти се обръщаха към нея за мнения, обяснения и публикации, когато се представят годишнини от събития и личности, при необходимост да илюстрират с документи свои изследвания и по методически въпроси, свързани с архивната дейност. И не на последно място, въпреки че беше посочен по-горе, поради европейското му измерение и международен отзвук, албумът „България и Европа“ е най-видимото проявление на приноса на М. Тодоракова за авторитета на Агенцията в годината на Българското председателство на Съвета на ЕС.


Петър Христов Станев – началник отдел „Държавен архив“ – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив“ – София

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Доказан личен принос за реализиране на дейност в резултат на получено външно финансиране; Постигнат положителен резултат на дългосрочно нерешен проблем или казус; Реализирана собствена инициатива и с принос за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: Петър Станев е един от най-дългогодишните служители на архивната колегия и Държавен архив – Благоевград с изключителна професионална квалификация и богат опит. Притежава ценни качества, компетенции и мениджърски подход при осъществяване на цялостната дейност на архива. Вродената му дипломатичност и такт са водещи при организиране на ръководения от него екип. Чрез популяризирането на богатството на съхраняваните архивни фондове в радио и телевизионни предавания, изложби и научни сесии, фокусира обществения интерес и привлича вниманието на младите хора от региона. През 2018 г. продължи сътрудничеството му с Югозападен университет „Неофит Рилски“ чрез провеждане на стажове на студенти от специалностите „История“ и „Архивистика и информационна сигурност“. Постигна положителен резултат на дългосрочно нерешен проблем със сградния фонд на местно ниво в координация с ръководството на ДАА. Депозира в Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Община Благоевград документи за реновиране на сградата, която след стартиране на процедури по ОП „Региони в растеж“ ще бъде реконструирана и обновена, отговаряща на съвременните изисквания за достъпна среда.


Силвана Младенова Стефанова – главен експерт в отдел „Административни дейности и информационно обслужване”, Държавна агенция „Aрхиви”

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения;
Мотиви: През изминалата 2018 г. номинираният служител се отличи с професионални знания и умения, находчивост, отзивчивост и самостоятелност при извършването на подготвителните дейности за въвеждане на електронно деловодство на Държавна агенция „Архиви“. Това включваше и преодоляване на трудностите, свързани с „преминаване към модерен стил на работа“. Демонстрираната лична инициатива на служителя над обема на преките задължения допринесе за оперативното моделиране на процедурите за работа с електронното деловодство.


Стефка Иванова Василева – началник отдел „Държавен архив“ – Габрово, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Постигнат положителен резултат на дългосрочно нерешен проблем или казус; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: 1. Служител, който се отличава с професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справяне с казуси и дейности, които надхвърлят служебните му задължения (за организиране на местно ниво, съдействие и осъществяване контакти с местните органи на властта за разрешаване на дългогодишния проблем с ремонта на административната сграда на отдела); 2. Служител с доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираните през годината дейности.Екип:

Oтдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана


Членове на екипа: Светлана Кръстева – началник отдел; Мария Новакова – гл. експерт; Йорданка Костова – гл. експерт; Габриела Стойчева – ст. експерт; Галя Цолова – гл. специалист

Критерии: Принос за придобиването на документите на значими за българската история личности и/или организации; Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: През 2018 г. ОДА – Видин съдейства за сключването на споразумение между ДАА и Исторически архив „Тимочка крайна“ – Зайчар, Република Сърбия. Привлечени бяха дарения на ценни документи с хронологичен обхват 1866 – 2018 г. от личен и колекционерски произход – архиви на видинските митрополити Неофит и Дометиан, на Проватски епископ Антоний, обогатиха се колекции със снимки от миналото на Видинския край и от историята на БПЦ. С помощта на дарители (Организация на евреите в България „Шалом“ и Камара на архитектите в България) беше откупен архивът на видинския архитект от първата половина на ХХ в. Майер Аладжемов. Популяризаторските изяви излязоха извън границите на Видинска област с представяне на изложбата за митрополит Неофит в Монтана, Гълъбово и Стара Загора. Организира и проведе ІV научна конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот на Видинско и Тимошко ХVІІІ – ХХ в.“ с участници от Сърбия и Русия, СУ „Св. Климент Охридски“, НБКМ, НА на БАН, ОДА – Монтана, РИМ – Видин. Осигури външно финансиране за отпечатване на сборника от ІІІ научна конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот на Видинско и Тимошко ХVІІІ – ХХ в.“. В читалнята на архива и по кореспондентски път беше предоставена архивна информация на потребители от България, Израел, Сърбия, Турция, САЩ, Русия и Австралия.


Екип по организацията и провеждането на ХХIV среща на Групата на европейските архиви към ЕК, XXXVII конференция на Европейското бюро на националните архивисти към СЕ и срещата на управляващите органи на АПЕФ


Членове на екипа: Пламка Бошнякова, Димитър Стоименов, Силвия Берова, Милица Максимова, Валентина Петрова, Димитър Попов, Мариета Цанова, Гергана Антонова, Орлин Илиев, Иглика Бучова, Цвета Джунова

Критерии: Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: За Държавна агенция „Архиви“ състоялата се през 2018 г. среща на ръководителите на националните архивни институции на 27 европейски държави и на представители от Европейската комисия в рамките на Българското европредседателство е първо по рода си, по мащабите си и значимостта си събитие в историята на институцията. Основните дискутирани въпроси, особено важни за България и българските архиви, бяха електронното архивиране, архивите и статистическите данни, дигитализацията на архивни документи и защитата на личните данни, като един от приетите документи бе наречен на името на София. Форумът бе част и от националната програма на страната ни като член на Европейския съюз. Отговорната работа на екипа от Държавна агенция „Архиви“ е с безспорен принос за повишаване имиджа на Агенцията в международен план. Получената висока оценка от представителите на Европейската комисия и делегатите за цялостната организация на събитието е свидетелство за отличното му представяне при провеждането на срещите, конференцията и културната програма. Специално подготвеният албум „България и Европа“ за събитието в неговия електронен вариант беше предоставен на участниците във форума „Среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС с държавните и правителствени ръководители на страните от Западните Балкани“, проведена на 17 май 2018 г. от Календара на Българското председателство.


Отдел „Използване на архивните документи и информационни технологии“, дирекция „Държавен военноисторически архив“


Членове на екипа: Георги Луков Иванов – главен експерт и Анета Дончева Тенекеджийска – старши експерт

Критерии: Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: Служителите положиха усилия и предоставиха издирени документи на екип на Военния телевизионен канал по заснемането на филмова поредица от 6 епизода, посветена на Първата световна война. Работиха в изключително кратки срокове. Експертите проучиха 150 бр. архивни единици от 33 фонда. Екипът на ВТК засне безвъзмездно архивните документи по темата с общ обем 219 дигитални образа. Реализираните серии се радваха на заслужен интерес от зрителите, което допринесе за подобряване имиджа и популяризиране дейността на ДАА.