Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Новини


ДА „Архиви“ получи етикет „Ефективен CAF потребител“
29.09.2020 г.

Националният CAF („Въвеждане на общата рамка за оценка в българската администрация“) ресурсен център към Института за публична администрация (ИПА), като оцени положените усилия и осъзнатото желание за промяна чрез подобрение и усъвършенстване на ДА „Архиви“ и въз основа на направената от г-жа Мими Йотова – ръководител на Националният CAF ресурсен център, външна оценка и констатации в доклада й в ИПА, присъди на ДА „Архиви“ етикет „Ефективен CAF потребител“.

Признанието е удовлетворяващо за архивистите от цялата страна и е мотивиращо за действията за осъществяване на реална промяна в организацията на работата и постигане на усъвършенстване.

Моделът CAF е иновативен инструмент за качеството в публичната администрация и прилагането му е знак за зрялост на институцията.

Доклад за обратна връзка по CAF
Ефективен CAF потребител
Държавна агенция „Архиви“, 31 август 2020 г.

Писмо от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА,
до доц. д-р Михаил Груев, председател на ДАА
 


Отчет за изпълнение към 30.06.2020 г. на мерки от Плана за подобрение на Държавна агенция „Архиви“ за периода 2020–2021 г. за реализиране на мерките за подобрение от Доклада от извършената самооценка през 2019 г. 
01.07.2020 г.

В изпълнение на Комуникационния план за внедряване в Държавна агенция „Архиви“ на Европейския модел за управление на качеството – CAF (Common Assessment Framework, Общата рамка за оценка), към 30.06.2020 г. се отчита изпълнение на следните мерки от Плана за подобрение на Държавна агенция „Архиви“ за периода 2020–2021 г. за реализиране на мерките за подобрение от Доклада от извършената самооценка през 2019 г.:

 • В периода 8–19.06.2020 г. е извършено проучване чрез онлайн въпросник и са обобщени предложенията на заинтересованите страни за нови мисия, визия, ценности, стратегически и оперативни цели и свързаните с тях дейности (тема 1, т. 1, „бърза мярка“);
 • Систематизирани са стратегическите документи за развитие на държавата и администрацията, имащи отношение към функциите на ДАА през периода 2021–2026 г. (тема 1, т. 2„бърза мярка”);
 • Извършен е преглед и е изготвен проект на Кодекс за поведението на служителите в Държавна агенция „Архиви“. Кодексът е предоставен за утвърждаване от председателя на ДАА (тема 1, т. 8);
 • Утвърден е Годишен план за задължително и специализирано обучение на персонала на Държавна агенция „Архиви“ за 2020 г. (тема 2, т. 3.1.);
 • Представени в отдел „Човешки ресурси” са 240 сертификата на служители, преминали обучения за надграждане и развитие на специализираните им знания и умения (тема 2, т. 3.2.);
 • Идентифицирани са главните заинтересовани страни и партньорите на ДАА, изготвени са регистър и матрица, които са предоставени на служителите на ДАА за допълване на заинтересованите страни и партньорите (тема 3, т. 1.1.);
 • Стартиран е YouTube каналът на ДАА и са публикувани 9 видеоклипа (тема 3, т. 5, „бърза мярка“);
 • Закупени са 10 мултифункционални устройства и 24 компютърни конфигурации (тема 4, т. 1.);
 • Закупени са 315 офис и 56 посетителски стола (тема 4, т. 2);
 • Разделно се събират отпадъци (тема 4, т. 5 и т. 6), както следва:
 • хартия, пластмаса (капачки и бутилки) и битов отпадък – в архивните сгради в София, Бургас, Сливен, Стара Загора, Видин, Ловеч, Плевен, Пловдив, Пазарджик;
 • хартия и битов отпадък – в Ямбол, Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Кюстендил, Перник, Благоевград;
 • битов отпадък и пластмасови капачки (като социална кауза) – в Силистра и Габрово.

 


Информация за резултатите от онлайн проучването за бъдещото развитие на ДАА
22.06.2020 г.

В резултат на проведеното онлайн проучване на мнението, нагласите и очакванията на служителите на Държавна агенция „Архиви” и на външните заинтересовани страни за бъдещото развитие на институцията, са получени общо 131 отговора на анкетата, от които 125 са подадени онлайн, а 6 са попълнени на хартиен носител на място в държавни архиви.
 
Изразява се благодарност на всички служители и представители на външните заинтересовани страни, които са дали предложения по темата на проучването.


Онлайн проучване за бъдещото развитие на ДАА
05.06.2020 г.

В периода 8–19.06.2020 г., във връзка с разработването на новия стратегически документ на ДАА за периода 2021–2026 г., ще се проведе онлайн проучване на мнението, нагласите и очакванията на заинтересованите страни за бъдещото развитие на институцията. От особена важност са Вашето активно участие и ангажираност, които ще  осигурят представителност, изчерпателна и съдържателна информация за анализ. Анонимността е гарантирана.

Въпросникът е достъпен на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd44CdF2ZHvqMax6p4Wsb7BZOxoTqSfLw4tIH6nrYKl_o_7eQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
 


Институтът по публична администрация даде висока оценка на екипа на Държавна агенция „Архиви“ за работата му по внедряване на модела CAF
13.03.2020 г.

В бр. 6/2020 г. на Бюлетина на CAF  е представен успешният подход на Държавна агенция „Архиви“ по отношение на най-съществения акцент в модела – комуникацията.


Първа годишна среща на потребителите на CAF в България
28.02.2020 г. 

Срещата се проведе в периода 26–28 февруари 2020 г. в гр. Хисар. В събитието участва с презентация и главният секретар на ДА „Архиви“ г-жа Наташа Бангьозова-Димчева, представител на ръководството на Агенцията и ръководител на целия процес за внедряване на модела CAF в ДАА, която сподели опита на институцията, постигнатите резултати и добри практики. Запознаване на служители от централната администрация на ДАА с принципите на CAF
3.02.2020 г.


На 31 януари 2020 г., в рамките на традиционния за архивната колегия „Петъчен културен салон“, ръководителят на екипа по самооценка г-жа Илияна Паскова запозна служители от структурни звена от централната администрация с принципите на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) като  инструмент за управление на качеството, специално разработен за нуждите на публичните администрации.

Бяха отчетени извършените до момента дейности в изпълнение на споразумението с Института за публична администрация (ИПА) за внедряване на модела CAF в Агенцията.

Особено внимание бе обърнато на изготвения Доклад от самооценката в Държавна агенция „Архиви“ и на набелязаните сфери и мерки за подобрение, които предстои да станат приоритети в процеса на изготвяне на Плана за подобрение на Агенцията.

 


 


Специализирано обучение на ИПА във връзка с изготвяне на План за подобрение в ДАА
25.01.2020 г.

На 23 и 24 януари 2020 г. екипът по самооценка от Държавна агенция „Архиви“, главният секретар на агенцията и директорите на дирекции участваха във второто специализирано обучение на ИПА, свързано с изпълнение на следващата важна стъпка в процеса на внедряване на модела CAF в ДАА – изготвянето на  План за подобрение.

Планът за подобрение е един от основните етапи в процеса на самооценка и е елемент на системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението на институцията. Той е проявление на осъзнатото желание за усъвършенстване при спазване на принципите на модела CAF.

Изготвянето на Плана включва: анализиране на идеите за подобрения, набелязани като препоръки в Доклада от самооценка, обвързано със стратегическите цели и наличните ресурси, както и приоритизиране на действията за подобрение.


 

 


Обучение за внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
03.10.2019

От 2 до 4 октомври 2019 г. в изложбена зала „Архиви“ (София, ул. „Московска“ № 5) се проведе обучение на тема „Въвеждане на CAF в българската администрация“ с лектор определеният от Института по публична администрация консултант г-жа Галина Мутафчийска. В първия панел участваха председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев, заместник-председателят г-н Румен Борисов и главният секретар г-жа Наташа Димчева.

С любезното съдействие на служители от дирекция „Публичност на архивите“ са подготвени плакат и разделител (вж. по-горе), които се предоставят на държавните архиви, служителите и представители на заинтересованите страни за популяризиране на усилията на Агенцията за усъвършенстване чрез внедряването на модела CAF.

Обучението се реализира в рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект „ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) В БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 


 


Рекламни материали на ДА „Архиви“ за популяризиране на модела CAF
1.10.2019 г.


   плакат, бълг. ез.                                               плакат, англ. ез.
   разделител,           разделител, 
   бълг. ез.                англ. ез. 

 


Внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
21.06.2019 г. 

На 20 юни 2019 г., във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на Института по публична администрация (ИПА), осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше сключено споразумение  между ИПА и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА).

Внедряването на модела CAF в Агенцията и във всичките й териториални структурни звена е без финансов ангажимент и е пряко обвързано с разпоредбите на Закона за администрацията (чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 64) и дейностите за реализация на първата стратегическа цел от Стратегията за развитие на държавната администрация (2014–2020 г.) за въвеждане на системи за управление и контрол на качеството.

Предстоящото внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“ до края на 2019 г., по указание на Института по публична администрация, ще се извърши във всички структурни звена, тъй като териториалните звена на Агенцията не са самостоятелни юридически лица.