Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ –  ЯМБОЛ
 
Държавен архив – Ямбол е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“  Бургас. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Ямболска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден  през 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Ямбол. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Ямбол, от 1988 г. е в структурата на Община – Ямбол. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1857 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1978 г. архивът се помещава в сграда, строена през 1922 г. за Околийското инженерство в Ямбол.

През годините ръководители на архива са били: д-р Иван Славов (1959–1966), Райна Тръпкова (1967–1982), д-р Иван Славов (1982–1992), Благовеста Александрова (1992–2004), Марина Гърдева (2004–2006).

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Бургас и Държавен архив – Стара Загора, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Ямбол. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1233 фонда с 19738 а.е., 715 спомена, 392 частични постъпления, 150 снимки и 41 албума.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на  1236.59 линейни метра с 2898 архивни фонда (2767 учрежденски и 131 лични) и общ брой 128 373 архивни единици, 635 частични постъпления и 1599 спомена.  Застрахователният фонд се състои от 112 377 кадъра.

Началник отдел: Светлана Бъчварова

Контакти
Адрес:
8600 гр. Ямбол
ул. „Ж. Папазов“ № 24

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Била“: автобус л. № 1, 20, 25
Възможности за паркиране: свободно паркиране

Тел.: (046) 663367 – началник отдел
         (046) 663369 – читалня
GSM: 0888 662 144
e-mail: yambol@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Ямбол за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG69UNCR76303100114342
Банка: УниКредит Булбанк – Бургас
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0023