Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Служител и екип на годината


Конкурсът „Служител на годината“ и „Екип на годината“ се организира в съответствие със стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), свързани с повишаване на мотивацията на персонала и създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към работата на организацията, както и превръщането на ДАА в предпочитано и привлекателно място за работа.
 
Конкурсът е подчинен на изискванията за прозрачност, почтеност и безпристрастност. Дадена е възможност всеки служител свободно да изрази волята си, което да гарантира справедлив и демократичен избор и да разграничи конкурса „Служител на годината“ и „Екип на годината“ от системата за оценяване на служителите в ДАА.


Срокът за гласуване за „Служител на годината“ и „Екип на годината“ за 2020 година е от 10 до 21 май 2021 г. 

 
Процедура за избор „Служител на годината“ и „Екип на годината“ в Държавна агенция „Архиви“

Класиране и победители 2018 г.
Класиране и победители 2019 г.

Номинации за 2020г.


Служител:

Галя Иванова Цолова – главен специалист в отдел „Държавен архив“ – Видин

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: Галя Цолова има натрупан 36-годишен стаж в отдел „Държавен архив“ – Видин, като в продължение на 16 години работи като завеждащ архивохранилища, 8 години – завеждащ читалня и от 12 години е завеждащ читалня и архивохранилища. За Галя Цолова можем да споделим, че дългогодишният опит, придобитата квалификация и отличното познаване на фондовата наличност са съчетани с изключителна отзивчивост и човешко отношения към потребителите и читателите. Познава интересите и очакванията на потребителите, предоставя им компетентно наличната документна информация, издирва във всички достъпни информационни ресурси, насочва към администрации по компетентност. За удовлетвореността на гражданите свидетелстват многобройни благодарствени отзиви за нейната работа. През 2020 г. Галя Цолова работи компетентно за обслужването на 67 читатели, направили 143 посещения, при които организира и проведе спазване на противоепидемичните мерки и извършване на хигиенните дейности в читалнята. Извърши издирване по 10 справки (основно на чужденци – сърби), 132 консултации за местонахождение и наличие на документи. В срок предостави поръчаните архивни единици и заявените копия. Освен дейностите по опазване и полистна проверка на предоставените за ползване документи извърши и малка реставрация на 564 листа. Служителят е дигитализирал и прикачил в ИСДА планираните и извънплановите обекти за дигиталния архив за презентации, изложби и потребители – общо 1576 образа. През изминалата година тя успешно предаде опит и знания за дигитализацията и работата с ИСДА, като обучи 2-ма новоназначени младши експерти. Галя Цолова е архивист и колега, на когото може да се разчита за компетентно изпълнение на професионалните задължения и който подпомага екипа с ефективни предложения за справяне с проблемни ситуации. С професионализъм и лични качества има съществен принос за отстояване и повишаване авторитета на архива пред потребители от региона, страната и чужбина.Екип:

Отдел „Държавен архив“ – Габрово, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново


Членове на екипа: Цветомира Койчева – началник отдел, Венета Георгиева – главен експерт, Стефка Вуцова – главен експерт, Даниела Цонева – главен експерт, Стела Илева – младши експерт

Критерии: Принос за придобиването на документите на значими за българската история личности и/или организации; Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: Извършена е активна дейност по придобиване чрез дарение на ценни документи на доц. Алипи Найденов, създадени в резултат от активната му музикална и обществена дейност като диригент и музикален педагог. Предоставените документални материали са изключително ценни и разнообразни по тематика и съдържание и обогатяват архивното наследство в областта на музикалния живот. Във връзка със 160-та годишнина от обявяването на Габрово за град и по повод 100-годишнината от рождението на арх. Карл Кандулков екипът реализира изложба на открито в градска среда „Карл Кандулков – архитектът и ръководител на модерно Габрово“. Изложбата е номинирана и спечели първо място за „Събитие в областта на културата за 2020 г.“ в Габрово. Държавен архив – Габрово е партньор и в други културни инициативи, номинирани за събитие в областта на културата за 2020 г. и подобряващи имиджа на Агенцията: съвместно с Областна администрация – Габрово в условия на противоепидемични мерки подготви и осъществи изложбата „Културен жест“, в която са включени личности и събития от местно и национално значение в областта на културата и изкуството; партньор на Национален музей на образованието в изложбата „Габрово – 160 години център на знание и просвета“ – експонирана в градска среда; на Народно читалище „Будителите-2017“ за реализация на проекта им за емблематични за града сгради, въплътили истории на видни габровци; в партньорство с Фондация „ОТ БГ“ се реализира филмът „160+ Габрово град“, който ще бъде рекламен филм за града; с партньорството на регионалния вестник „100 вести“ и новинарския сайт „Габрово нюз“ са реализирани 30 документални публикации за важни личности по повод 160-годишнината от обявяването на Габрово за град.


Отдел „Държавен архив“ – Монтана, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана


Членове на екипа: Ангелина Емилова Цветанова – началник на отдел, Ива Тодорова Кирилова – старши експерт, Мариан Младенов Замфиров – старши експерт, Катя Димитрова Павлова – младши експерт, Таня Замфирова Стратоникова - главен специалист, Петя Руменова Стоянова – главен специалист

Критерии: Принос за придобиването на документите на значими за българската история личности и/или организации; Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: През 2020 г. екипът на отдел „Държавен архив“ – Монтана е работил успешно по всички планови задачи и направления на професионалните задължения. Откроява се работата с фондообразуватели от Списък № 2 – 4 работни срещи, една номенклатура, 5 методически обучения, НТО на 5 допълнителни постъпления от фондообразуватели – юридически лица с нестопанска цел. ДА – Монтана комплектува 10 лични фонда, четири от които са нови. Сред тях се откроява личният фонд на Милан Миланов (Революцията) – краевед и музеен деятел от Берковица с обем над 22 л.м. Архивът е утвърдил своето място на значима културна институция в областта. Участва в обществения живот с изложби в Монтана – изложбената зала на архива, градската градина и с. Лехчево. Подготвени са изложби за предучилищното възпитание в Монтана и за годишнината на училището във Вълчедръм. Екипът организира представяне на значими в регионален и национален мащаб издания: документален сборник „Ватикански извори за българската история (ХVII в.), т. 71 от поредицата „Архивите говорят“, издание на Държавна агенция „Архиви“ и книга-албум на краеведа и дарител на архива Димитър Церовски „Из миналото на село Живовци“. Включва се в инициативата „Нощ на литературата“. През годината експертите извършват изследователска работа и се включват с две научни съобщения в ХVІІ регионална краеведска конференция във Враца ”Памет и паметници“, проведена онлайн. Един колега участва в дискусионна кръгла маса на тема: „Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви)“, организирана от Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена онлайн. Публикували са научни съобщения в сборника „Българският северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“. Подготвили са статии за сп. „Архивен преглед“ и публикация на документ в сп. „Известия на Държавните архиви“. Държавен архив – Монтана има авторитет сред гражданството и фондообразувателите и успява да привлече за подкрепа, партньорство, съвместна дейност и съдействие общински, образователни и читалищни институции в областта. На базата на извършеното през 2020 г. и доказаните качества, считаме, че колегите напълно заслужават да бъдат номинирани и избрани в категорията „Екип на 2020 г.“