Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ТЪРГОВИЩЕ
 
Държавен архив – Търговище е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Варна. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Търговищка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през март 1963 г. на основание ПМС № 344 от 18 април 1952 г. към Окръжен народен  съвет, от 1988 г. е в структурата на Община – Търговище. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. Научно-справочната библиотека разполага с 4760 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката;  речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози; документални сборници; периодика; сбирка от старопечатни и редки издания.

През 1971 г. архивът се нанася в сградата, където се помещава и сега. След реконструирането й  (1992–2002) през 2004 г. са пренесени всички архивни документи, които дотогава се съхраняват в архивохранилища извън града.

През годините ръководители на архива са били: Ана Колева (1963–1966), Стоян Колев (1966–1991), инж. Яна Ралева (1991–1992), Светлин Божинов (1992–2016).

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен през 1988 г.

Първите постъпления (87 архивни фонда с 3562 архивни единици) са предадени от Окръжен държавен архив – Коларовград (Шумен), комплектувани преди административно-териториалната реформа от 1959 г. и създаването на архива в Търговище. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 689 фонда с 11 820 архивни единици, 1315 спомена,  1499 частични постъпления, 292 плика със снимки и албуми.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1131.36 линейни метра с 2411 фонда (2328 учрежденски и 83 лични) и общ брой 177 007 архивни единици, 3051 частични постъпления и 1672 спомена. Застрахователният фонд се състои от 433 735 кадъра негатив и 433 365 кадъра позитив на микрофилмирани документи.

 


Началник отдел: Дияна Петрова

Контакти
Адрес:
7700 гр. Търговище
ул. „Клисура“  № 5

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
спирка ул. „Кюстенджа“ № 1: автобус л. № 4, 5, 6 и 13

Възможности за паркиране: места с режим „синя зона“.
 
Тел.: (0601) 63778 – началник отдел
GSM: 0882 515 654
e-mail: targovishte@archives.government.bg
 
Работно време на читалнята на ОДА – Търговище за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG72STSA93003106873001
БАНКА ДСК ЕАД – Варна
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0034