Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – СТАРА ЗАГОРА
 
Държавен архив – Стара Загора е отдел в дирекция „Регионален държавен архив" Бургас. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Старозагорска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Стара Загора на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Стара Загора, от 1988 г. е в структурата на Община – Стара Загора. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите (ГУА) при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1981 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

През годините ръководители на архива са били: Стойчо Манев (1952–1958), Тодора Минчева (1958–1979), Таньо Куков (1979–1992), Стоянка Господинова (1992–2005).

През 1968 г. на архива е предоставена собствена база и архивохранилища.

Архивът е награден с Грамота на ГУА при МС през 1986 г.

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 126 фонда са предадени на новосъздадените архиви в Ямбол и Сливен. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 874 фонда с 24 203 архивни единици, 2012 спомена,  1212 снимки и 27 албума.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на  23792.41 линейни метра с 3329 архивни фонда (3135 учрежденски и 194 лични) с общ брой 184 503 архивни единици, 501 частични постъпления и 2465 спомена.  Застрахователният фонд се състои от 196 670 кадъра, от които 100 518 дубъл негатива и 96 152 позитива.Началник отдел: Галинтин Караславов

Контакти
Адрес:
6000 гр. Стара Загора
ул. „Ген. Гурко” № 81

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Верея“: автобус л. № 9, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 33, 34, 44, 51, 62, 64, 65, 91, 92, 93, 94, 96; тролейбус л. № 1, 26, 36
  • спирка „Алана“: автобус л. № 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 33, 34, 44, 51, 62, 64, 65, 91, 92, 93, 94, 96; тролейбус л. № 1, 26, 36
  • спирка „Бяла Мечка“ – автобус л. № 3, 8
Възможности за паркиране: места с режим „зелена зона“

Тел.: (042) 659052 – читалня
        (042) 258105 експерти
GSM: 0888 648 095 – началник отдел
e-mail: st.zagora@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Стара Загора за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG69UNCR76303100114342
Банка: УниКредит Булбанк – Бургас
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0023