Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияИНСПЕКТОРАТ

Като самостоятелно звено в структурата на агенцията Инспекторатът реализира контролните функции на председателя, като осъществява текущ, превантивен и последващ контрол върху дейността на агенцията съгласно чл. 46 и 46б от Закона за администрацията.

Инспекторатът:
  • извършва планови проверки по утвърден годишен план, както и други проверки, възложени му с писмена заповед на председателя, за:
- спазване на Закона за Националния архивен фонд, на методическите изисквания и на вътрешните правила и работни процедури;
- изпълнение на стратегическите цели и оперативните планове и задачи;
- постъпили сигнали, заявления, жалби и възражения на физически и юридически лица срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители на агенцията, както и приема граждани и представители на организации и изслушва техните предложения и сигнали.
  • докладва на председателя за резултатите от извършените проверки с предложения за отстраняване на пропуски, допуснати нарушения или на предпоставки за такива в работата на администрацията;
  • осъществява проверки и контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  • контролира спазването на указания, препоръки и предписания, дадени от компетентни органи при извършени проверки;
  • осъществява дейности по разкриване, превенция и противодействие на корупцията, предотвратяване конфликт на интереси и други правонарушения в администрацията;
  • участва при изготвянето на анализи на дейността на звената в общата и в специализираната администрация;
  • участва в разработването на вътрешни актове, регламентиращи организацията на дейността на агенцията;
  • осъществява и други контролни функции, произтичащи от нормативни актове или възложени със заповед на председателя.
Инспекторатът има право:
- да извършва проверки на място и да изисква всички необходими документи и информация;
- да привлича при необходимост експерти от общата и специализираната администрация по конкретни проверки;
- да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в държавните архиви;
- да предлага на председателя да сезира компетентните органи при наличие на данни за извършени престъпления.

Инспекторатът съдейства на специализираните държавни контролни органи при осъществяване на контрол върху дейността на администрацията.

Контакти:
тел. 02 9400168
e-mail: 
inspektorat@archives.government.bg