Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Главна дирекция „Архивна политика“


  • разработва проекти на нормативни актове по архивно дело; организира и участва в разработването на методически указания, инструкции и стандарти по архивните дейности; дава становища по проекти на нормативни и административни актове на държавни органи, актове на обществени организации и други юридически лица в частта им по организацията и съхранението на документи;
  • разработва, актуализира и предлага политики, стратегически цели, планове и приоритети по архивните дейности; анализира и контролира изпълнението на стратегическите цели, годишните планове, шестмесечните и годишните отчети на дирекциите ЦДА, ДВИА и РДА в частта, отнасяща се до архивните дейности;
  • разработва методики, правила, работни процедури и други вътрешни актове, свързани с планирането, изпълнението, контрола, отчитането и оценката на архивните дейности, и участва в проверки на държавните архиви по организацията и изпълнението им;
  • осъществява методическо ръководство по подбора, комплектуването, регистрирането, отчитането, обработването, съхранението, опазването, използването на документите на НАФ и създаването на научно-справочен апарат към тях;
  • разработва и предлага реда за подбора и критериите за експертизата на ценността на документите; организира и участва в разработването на типови и примерни номенклатури и списъци на документи със срокове за съхраняване; изготвя становища за промяна на сроковете за съхраняване на документи;
  • подпомага и участва в дейността на Централната експертно-проверочна комисия, Централната експертно-оценителна комисия и Специализираната комисия за определяне на особено ценните и уникалните документи;
  • води на отчет Централната фондова картотека и регистрите на особено ценните и уникалните документи и на документите в риск; ръководи методически и контролира съответствието на въведените данни за архивните документи в Информационната система на държавните архиви (ИСДА) и Регистъра на НАФ с изискванията на архивната методика;
  • организира и координира използването на архивните документи, техните копия и създадените за тях научно-справочен апарат и бази данни; координира издирването на документи във връзка с постъпили по кореспондентски път в агенцията запитвания и заявления, както и използването на документи и обмена на копия от архивни документи между агенцията и чуждестранни потребители на архивна информация;
  • организира и координира научно-изследователската дейност и сътрудничеството на агенцията с учебни заведения и научни институции в областта на архивистиката, документалистиката и други сродни дисциплини; изготвя програми за професионалното развитие и усъвършенстването на кадрите в специализираната администрация по архивистика и документалистика; организира и участва в провеждането на курсове, семинари и други форми на обучение за работа с архивни документи.
 
Главната дирекция ръководи и координира дейностите на дирекциите „Регионален държавен архив“ и отделите „Държавен архив“ към тях по подбора, комплектуването, регистрирането, обработката, опазването, съхраняването и използването на документите от НАФ.


Главна дирекция 
Архивна политика
e-mail: glavnadirekcia@archives.government.bg


Главен директор: Илияна Паскова

Родена на  07 ноември 1974 г.  Магистър по история (СУ „Св. Климент Охридски”) 
През периода 1997-2009 г. заема експертни длъжности в отдели „Отчетност, съхранение и използване” и  „Отчетност, регистрация и Застрахователен фонд” на  Дирекция „Централен държавен архив”. От май 2009 г. до март 2010 г. е началник на сектор „Обслужване на читателите” в отдел „Информация и популяризация”, след което е началник на отдел „Използване на архивните фондове” ЦДА
На 11 април 2012 г. е назначена за Главен директор на Главна дирекция „Архивна политика”.
Представител на ДАА в Постоянната комисия „България – Бавария” и в Смесената правителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг”.
Има професионални интереси в областта на архивистика, документалистиката и балканска история (кр. ХІХ – нач. ХХ в.). Специализирала в Австрия (2002, 2003) и Германия (2011).
Владее немски език, ползва английски език.


Тел.: 02 9400129
e-mail: i.paskova@archives.government.bg