Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дирекция „Публичност на архивите“


 • организира и координира изпълнението на целите на агенцията по популяризаторската, издателската и информационната дейност;
 • разработва краткосрочни и дългосрочни програми за издателската политика с финансова обосновка на разходите и ги предлага на председателя за утвърждаване; координира и участва в реализирането на издателската програма;
 • организира и осигурява подготовка на изданията на агенцията – поредиците „Архивен преглед“,  „Известия на държавните архиви“, „Архивни справочници“, „Архивите говорят“ и други на традиционен и електронен носител;
 • събира и обработва информацията и подготвя материали за административната интернет страницата и платформата „Архивите говорят“, поддържа и периодично обновява структурата и съдържанието им;
 • организира и осъществява публичните изяви на агенцията (в т.ч. отразяването им в медиите), реализацията на конференции, работни срещи и други популяризаторски прояви;
 • участва в подготовката на проекти на договори, свързани с издателската и популяризаторската дейност;
 • планира и координира изложбената дейност в страната и в чужбина;
 • осъществява дейността на специализираната библиотека;
 • организира и координира международната дейност на агенцията; разработва и съгласува договорите за международно сътрудничество и координира и контролира изпълнението им;
 • участва в разработването на политики, стратегически цели и приоритети в съответствие с политиката на Европейския съюз по архивно дело; събира, систематизира и предоставя информация по изпълнението на дейностите в областта на синхронизирането с работата на сродните европейски институции; съдейства за разработването и изпълнението на програми и проекти, финансирани от Международния съвет на архивите и по линия на двустранното и многостранното сътрудничество; организира и координира участието на агенцията в Международния съвет на архивите, Европейското бюро на националните архивисти, Групата на европейските архивисти към Европейската комисия и други;
 • съдейства при използването на документи и обмена на копия от архивни документи между агенцията и външни институции и при използването на документите от НАФ от чуждестранни потребители на архивна информация.
 
Дирекцията е структурирана в два отдела – „Издателска и информационна дейност“ и „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество“.


Директор: Пламка Бошнякова


Родена на 11 април 1969 г. в Монтана.
Магистър по история (ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”).
Работи в системата на архивите от 1993 г. За периода 1993-1999 г. заема експертни длъжности в Държавен архив – Монтана. От средата на 1999 г. е директор на Държавен архив – Монтана, а от м. май 2010 г. до края на 2011 г. на Регионална дирекция “Архиви” – Монтана.
От 11 юни 2012 г. e  директор на дирекция “Публичност на архивите”.


Тел.: 02 9400120
e-mail: p.boshnyakova@archives.government.bg