Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Използване на архивни документи


Достъпът, редът и организацията на използването на архивни документи са регламентирани в Закона за Националния архивен фондНаредбата за реда за използване на документите от Националния архивен фонд и Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви"

Достъп

Всички български и чуждестранни физически и юридически лица могат да използват документите, съхранявани в ДАА, освен ако:

  • със закон е ограничен достъпът до информацията, която съдържат;
  • в акта за придобиването им чрез дарение, завещание или договор са поставени условия за тяхното използване.

Лица, ненавършили 16 години, могат да използват архивни документи, ако имат пълнолетен придружител или представят нотариално заверено пълномощно.

Временно или частично може да бъде ограничен достъпът до архивни документи, които са: предоставени на друг потребител или служебно заети за изготвяне на справки, експониране в изложби, реставриране, микрофилмиране, дигитализиране и паспортизация; регистрирани в Списъка на особено ценните и уникални документи и в Списъка на документите в риск; необработени; технически неоформени или целта на използването може да бъде постигната чрез преглеждане на печатни издания или друг вид копия.

При временно ограничение на достъпа документите могат да бъдат предоставени за използване по изключение при мотивирано искане на читателите с разрешение на директора на архива.

Използване на архивни документи в читалните на архивите

Работното време на читалните на държавните архиви е от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 часа, без прекъсване.

Лицата, желаещи да използват архивни документи, подават заявление (по образец) в читалнята на архива, в който се съхраняват документите, или чрез лицензиран пощенски оператор, факс или електронен път/електронни услуги (попълва се онлайн заявление към съответната услуга).

За всяка тема се подава отделно заявление в рамките на календарната година.

Заявленията трябва да бъдат с коректно попълнени данни за заявителя и за поръчаните архивни документи.

По искане на читателите архивите издават читателски карти за срок от 1, 6 или 12 месеца, валидни в рамките на една календарна година, които дават право на достъп до читалните на всички архиви в агенцията и за използване на документи по повече от една тема. Читателска карта може да се заяви и чрез използване на електронни услуги.

Читателите се ориентират по състава и съдържанието на архивните фондове чрез Информационната система на държавните архиви (ИСДА) и преглеждане на създадените архивни справочници (на хартиен или технически носител) - списъци на фондовете, на частичните постъпления и на спомените; пътеводители, инвентарни описи, каталози, прегледи и др.

За да поръчат интересуващите ги архивни документи, читателите попълват заместител.
При използване на електронните услуги, се попълва съответното поле в подаденото заявление.

Правила за изписване на исковите данни на документите

ф. № ...., оп...., а.е...., л.....

(ф. - фонд; оп. - опис; а.е. - архивна единица; л. - лист)

С изключение на учрежденските и лични фондове от периода след 1944 г., след номера на фонда задължително се изписва съответната буквена идентификация:

  • К - за учрежденските и личните фондове от периода до 1944 г. 
  • Б - за учрежденските и личните фондове на бившата БКП
  • А - за учрежденските и личните фондове с научно-техническа документация
  • В - за фондовете на Градския архив на бившата БКП в София

За копията на документи за българската история от чуждестранните архивохранилища се изписват както исковите данни при завеждането им в ЦДА.

КМФ..., Инв. № ..../...

(КМФ - колекция микрофилми; Инв. № - инвентарен  №....)

Поръчката за архивни документи/ микрофилми се изпълнява в следните срокове:

  • до 5 работни дни - за архивни документи;
  • до 2 работни дни - за микрофилми.

Изготвяне и предоставяне на справки и удостоверения

По искане на физически и юридически лица архивите предоставят справки по архивните документи, съхранявани в държавните архиви.

Държавният военноисторически архив издава и удостоверения (приложения 8а – 8ж към чл. 35) за трудов стаж, осигурителен доход и социален статус на граждани - кадрови военнослужещи, граждански лица и техните наследници. При използване на електронни услуги, за всяко удостоверение, което заявителят желае да получи, се попълва отделно заявление.

Останалите архиви не издават удостоверения за осигурителен трудов стаж и за осигурителен доход, защото разплащателната и трудово-правната документация не се приема от държавните архиви и се съхранява от работодателите за срок от 50 години (по Закона за счетоводството). За ликвидиралите организации без правоприемник - от Националния осигурителен институт.

 

Заявлението (по образец) за предоставяне на справка се подава в читалните на съответния архив или чрез лицензиран пощенски оператор, факс или електронен път/електронни услуги (попълва се онлайн заявление към съответната услуга).

Справките и удостоверенията се предоставят на заявителите след заплащане на дължимите суми за държавни такси, услуги  и пощенски разходи.

Изготвяне и предоставяне на копия

По поръчка на физически и юридически лица архивите изготвят и предоставят копия на съхраняваните архивни документи на хартиен, микрофилмов или цифров носител (ксерокопия, принтеркопия, преписи, препис-извлечения, фотокопия, негативи, позитиви, дигитални копия и др.)

Поръчката за изготвяне на копия се подава в читалнята на архива или по кореспондентски път или чрез лицензиран пощенски оператор, факс или електронен път/електронни услуги (попълва се онлайн заявление към съответната услуга)..

Копията се изготвят след тяхното заплащане на място в архива, по банков път или с пощенски запис, онлайн с банкова карта чрез виртуален POS терминал (една от възможностите при използване на електронните услуги).

Копията се предоставят на мястото в архива, където са заявени, или на посочен точен адрес (когато е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор) или по електронен път.

По искане на потребителите копията на хартиен носител се заверяват, с което се удостоверява верността с архивния документ или с оригинала. Заверени копия могат да бъдат получени само на място или  чрез лицензиран пощенски оператор.

Копирането на архивни документи с фотоапарати или скенери от потребители се извършва след уведомяване на служител в читалнята и в негово присъствие. Документите се предоставят за копиране на потребителите след предварително заплащане на цената на услугата.

Копията се използват от потребителите само за заявената цел.

Публикуването на изображения на архивни документи (факсимилета, дигитални образи и др.) става с разрешение на архива.

При публикации и изложби на архивните документи потребителите (автори и съставители) са длъжни да посочват техните пълни искови данни, а при филми, радио- и телевизионни предавания и др. - архива, съхраняващ документите.

Всички услуги, свързани с използването на архивни документи, се заплащат съгласно Тарифата за таксите (ДВ, бр.84 от 19 октомври 2007 г., изм. ДВ, бр. 52 от 2015 г. в сила от 11 август 2015 г.и Цените на услугите, предоставяни от Държавна агенция "Архиви" (ДВ. Бр. 8 от 27 януари 2012 г., изм. ДВ, бр. 52 от 2015 в сила от 11 август 2015 г.)

Потребителите на информацията, съдържаща се в архивните документи, носят отговорност за начина на нейното интерпретиране и използване.

Харта на клиента