Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – СМОЛЯН
 
Държавен архив – Смолян е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Смолянска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Смолян, а от 1988 г. е в структурата на Община – Смолян. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, ателие за реставрация, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 11 177 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.
От май 1988 г. архивът се помещава в нова реконструирана сграда с добре обзаведени работни помещения, оборудвани архивохранилища, фотолаборатория (до 1998 г.), читалня, ателие за реставрация, изложбена зала.
През годините ръководители на архива са били: Андрей Печилков (1963 – 1966;1980 – 1997), Бранко Давидов (1966 – 1975), Мария Богданова (1975 – 1980), Димитър Севов (1997 – 2009), Зоя Начева (2009 – 2018). .

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“– ІІ степен с Указ на Държавния съвет на НРБ от 13.05.1988 г.
Първите постъпления на архивни фондове (54 фонда и 14 частични постъпления) са предадени от държавните архиви в Пловдив и Хасково,  комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Смолян. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 678 фонда с 13099 архивни единици и 172.01 линейни метра, 427 спомена,  499 частични постъпления, 3525 снимки и 558 албума.


Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1770.35 линейни метра с 2718 архивни фонда (2431 учрежденски и 287 лични) и общ брой 189 442  архивни единици, 1401 частични постъпления и 929 спомена. Застрахователният фонд се състои от 649 611 кадъра с негативи на микрофилмирани документи, през 2016 г. е предаден на ДВИА – Велико Търново за съхранение.Началник отдел: инж. Милка Матушева

Контакти
Адрес:
4703 гр. Смолян
бул. „България“ № 78, отдясно на Читалище „Христо Ботев-1871“ – Смолян


Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Военно окръжие“ – за всички линии на обществения транспорт
Възможности за паркиране: паркинг на Fibank (Първа инвестиционна банка)

тел./факс: (0301) 63 403 – началник отдел
                 (0301) 63 284 – читалня
GSM: 0888 654 337
e-mail: smolyan@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Смолян за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG96UNCR75273154636201
Банка: УниКредит Булбанк – Пловдив
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0141