Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – РАЗГРАД
 
Държавен архив – Разград е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Разградска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден  през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Разград, от 1988 г. е в структурата на Община – Разград. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1763 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1989 г. архивът се помещава съвместно с Регионална библиотека „Боян Пенев“ – Разград в сграда на ул. „П. Р. Славейков“ 1.

През годините ръководители на архива са били: Ахмед Расимов (1963–1965), Никола Иванов (1965–1972), Стефан Стефанов (1972–1974), Христо Стоков (1974–1989).

С Указ № 1230 от 3.101988 г. на Държавния съвет на НР България архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен за активна народополезна дейност и във връзка с 25 години от неговото създаване.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архивРусе, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Разград. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 728 фонда с 15 881 архивни единици, 1327 спомена, 360 частични постъпления, 1202 снимки и 2 албума.

Общата фондовата наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1473.60 линейни метра с 2268 архивни фонда (2205 учрежденски и 63 лични) с общ брой 244 336 архивни единици, 575 частични постъпления и 449 спомена. Застрахователният фонд се състои от 147 687 кадъра негативи на микрофилмирани документи и 147 687 кадъра позитив.


Началник отдел: Георги Атанасов


Контакти
Адрес:
7200 гр. Разград
ул. „П. Р. Славейков“ № 1

Лесен достъп до архива:
ДА – Разград се намира в североизточна посока от Автогара Разград. До архива се стига по бул. „Бели Лом“ (успореден на р. Бели Лом), като на Моста с лъвовете се преминава от левия на десния бряг на реката. След парк с детска площадка следва сградата на ДА – Разград (източен вход) и РБ „Проф. Боян Пенев“ (южен вход). Сградата е на около 100 метра в източна посока от Областна администрация – Разград и Община Разград, които се намират на противоположния бряг на реката. Между двете сгради има пешеходен мост.

Възможности за паркиране: свободно паркиране пред сградата на архива

Тел.: (084) 625411 – началник отдел
         (084) 662328 – читалня
GSM: 0888 666 371
e-mail: razgrad@archives.government.bg
 
Работно време на читалнята на ОДА – Разград за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG06UNCR75273140014101
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0049