Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЛЕВЕН
 
Държавен архив – Плевен е отдел в дирекция „Регионален държавен архив Монтана. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Плевенска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Плевен на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Плевен, от 1988 г. е в структурата на Община – Плевен. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека и изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 3634 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1999 г. архивът се помещава в сграда, намираща се в двора на музеен комплекс – Плевен.
През годините ръководители на архива са били: Тончо Трифонов Иванов (1952 –1957), Йордан Димитров (1957–1960), Христо Димитров (1960–1961), Бойко Феков (1962–1976) Иванка Димова Бошнакова (1977–1989), Добринка Минчева Игнатова (1990–2010).

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 107 фонда са предадени на новосъздадените архиви Ловеч и Габрово. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 782 фонда с 33 420 архивни единици, 1200 спомена, 516 частични постъпления.


 Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1589.65 линейни метра с 2718 архивни фонда (2539 учрежденски и 179 лични) и общ брой 206 594 архивни единици, както и 765 частични постъпления и 1397 спомена. Застрахователният фонд се състои от 996 349 кадъра негатив и позитив.
Началник отдел: Маринела Йорданова

Контакти
Адрес:
5800 гр. Плевен
ул. „Стоян Заимов № 3

Лесен достъп до архива:
  • спирка „Регионален исторически музей“, тролейбус № 1 и 31
Възможности за паркиране: Регионален исторически музей – Плевен: безплатен паркинг

тел.: (064) 823 218 – началник отдел
        (064) 827 937 – читалня
        (064) 835 358 – експерти 
GSM: 0882 009 489
e-mail: pleven@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Плевен за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG62UBBS80023106150408
Банка: ОББ АД – Монтана
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0259