Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЕРНИК
 
Държавен архив –  Перник е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" София. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пернишка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден в резултат от административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Перник. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Перник, от 1988 г. е в структурата на Община – Перник. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите (ГУА) при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.
Към архива функционират читалня, библиотека и изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 2241 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 2006 г. архивът се помещава в реконструирана и модерна сграда със съвременно архивохранилище.
През годините ръководители на архива са били: Жоро Цветков (1959–1961), Цветан Станимиров (1962–1963), Диляна Пейчева (1964–1989) – носител на орден “Кирил и Методий” – II степен; орден на труда – сребърен; медал и грамота “1300 години България”; грамота от ГУА на МС за засуги в изграждането и развитието на архивното дело в НРБ  и др.; Емилия Карамфилова (1989–2003), Валерия Чакърова (2003 – 2011).

С Указ № 3236 от 1.10.1984 г. на Държавния съвет на НРБ архивът е награден с орден “Кирил и Методий” – III степен по повод  на 25 години от създаването му. През 1980 г. получава грамота от ГУА при МС за присъждане на първо място в социалистическото съревнование в системата на архивите.

През 1992 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 265 линейни метра с 820 фонда с 19554 архивни единици, 1056 спомена,  1444 частични постъпления, 1475 снимки и 6 албума.
Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1722.08 линейни метра с 2378 архивни фонда (2299 учрежденски и 76 лични) и общ брой 123 455 архивни единици, 2040 частични постъпления и 1317 спомена. Застрахователният фонд се състои от 125 446 кадъра – 62 818 негативи и 62 628 позитиви.


Началник отдел: Станислава Георгиева

Контакти

Адрес:
2300 гр. Перник
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“  № 1

тел.: (076) 603 493 – началник отдел
        (076) 603 273 – читалня
GSM: 0888 668 138
e-mail: pernik@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Перник за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG64BNBG96613100128301
Банка: БНБ ЦУ
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0328