Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


ИСТОРИЯ


Основаването на държавни архиви в България е свързано с издаването на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавния архивен фонд (ДАФ) на Народна република България. В него са определени основните принципи за централизирано държавно организиране на архивното дело – обхватът на ДАФ, системата и организацията на държавните и учрежденските архиви, взаимоотношенията между тях, редът за работа с документите, сроковете за тяхното съхранение. На основа на указа е създадено Архивно управление към Министерството на вътрешните работи.

С Постановление № 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. са регламентирани организацията, функциите и профилът на държавните архиви. През същата година към Архивното управление са изградени Централен държавен исторически архив, Централен държавен архив на Народна република България и териториални държавни архиви в 12-те окръжни центрове. След промяната на административно-териториалното устройство на страната в периода 1959–1963 г. се организират държавни архиви и в новосъздадените 15 окръга. В периода 1961–1992 г. териториалните архиви са на пряко подчинение на окръжните и общински народни съвети. През 1974 г. е създаден трети централен архив – Централен държавен технически архив.

Архивната институция на няколко пъти променя наименованието и ведомствената си подчиненост. През 1961 г. преминава от системата на МВР към Министерството на просветата и културата, а в следващите години последователно към Комитета за изкуство и култура, Министерството на информацията и съобщенията и Министерския съвет (от 1976 г. под наименованието Главно управление на архивите).

Приетият през 2007 г. Закон за Националния архивен фонд определя днешния статут и наименование на Държавна агенция „Архиви“.

 

РЪКОВОДИТЕЛИ

Михаил Стойков Алексиев (1952–1972)

Панайот Илиев Панайотов (1972–1976)

Младен Христов Костов (1976–1981)

Дойно Христосков Дойнов (1981–1991)

Кръстю Евтимов Гергинов (1991–1992, 1993)

Веселин Методиев Петров (1992–1993)

Стефан Колев Дойнов (1993–1997)

Панто Живков Колев (1997–2002)

Атанас Тошков Атанасов (2002–2005)

Боряна Евлогиева Бужашка (2005–2009)

Георги Петров Бакалов (2009–2011)

Мартин Иванов Иванов (2011–2013)

Иван Викентиев Комитски (2013–2015)

 

ХРОНИКА

1951 г. – Указ № 515 на Президиума на НС от 10.10.1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд на НРБ (ДАФ).

1952 г. – ПМС № 344 от 18.04.1952 г. за организиране на ДАФ и одобряване Правилник на Архивното управление при МВР.

1952 г. – Създадени са ЦДИА, ЦДА на НРБ и териториални държавни архиви в София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен.

1959 г. – Създадени са териториални държавни архиви в Габрово, Перник, Сливен, Ямбол.

1960 г. – Създадени са териториални държавни архиви във Видин, Добрич, Ловеч, Кърджали, Пазарджик.

1961 г. – ПМС № 206 от 26.10.1961 г. за преминаване на отдел „Архивен“ при МВР към Министерството на просветата и културата (МПК).

1963 г. – Указ № 396 от 25.05.1963 г. за разделяне на МПК на Министерство на народната просвета и Комитет за изкуство и култура (КИК), като Архивният отдел преминава под ведомството на КИК.

1963 г. – Създадени са окръжни държавни архиви в Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, Смолян, Търговище.

1971 г. – Разпореждане № 355 на МС от 14.07.1971 г., с което Архивният отдел е преименуван в Централно управление на архивите (ЦУА) и преминава към Министерството на информацията и съобщенията (МИС).

1974 г. – Заповед № 3 от 02.01.1974 г. на МИС за създаване на Централен държавен технически архив (ЦДТА).

1974 г. – Закон за Държавния архивен фонд, изм. ДВ, бр. 63, 06.08.1976 г.; бр. 35, 03.05.1977 г.; бр. 55, 17.07.1987 г.; бр. 12, 12.02.1993 г.; бр. 109, 18.12.2001г.; отм. ДВ, бр.57, 13.07.2007 г.

1974 г. – ПМС № 125 от 20.12.1974 г. за утвърждаване на Правилник за прилагане на Закона за ДАФ, изм. ДВ, бр. 36, 12.05.1989 г.; бр. 4, 15.01.1993 г.; бр. 112, 23.12.1999 г.; отм. ДВ, бр. 84, 19.10.2007 г.

1976 г. – Указ № 1192 от 30.07.1976 г. за изменение на Закона за ДАФ и преминаване на  ЦУА към Министерския съвет (МС).

1977 г. – Указ № 564 от 21.04.1977 г. за изменение на Закона за ДАФ, с което на основата на ЦУА се създава Главно управление на архивите (ГУА) при МС.

1983 г. – Направление „Културно-историческо наследство“ в Министерството на външните работи преминава към ГУА при МС.

1991 г. – Решение № 204 на МС от 09.07.1991 г. за преминаване на Българския изследователски институт във Виена на пряко подчинение на ГУА при МС.

1992 г. – ПМС № 268 от 30.12.1992 г. за обединяване на трите централни архива в Централен държавен архив; териториалните държавни архиви преминават от общинските съвети към ГУА при МС.

1992 г. – Решение № 604 на МС от 30.12.1992 г. за предоставяне на ГУА при МС сградата на ул. „Московска“ 5 в София.

1993 г. – Договор от 08.07.1993 г. между ГУА при МС и ВС на БСП за предоставяне за съхранение и използване от държавата на архивния фонд на БКП.

1997 г. – Открита изложбена зала „Архиви“ в сградата на ул. „Московска“ 5.

1998 г. – Започва издаването на документалната поредица „Архивите говорят“.

1999 г. – ПМС № 237 от 21.12.1999 г. за преминаване на Управление „Военни архиви“ и ЦВА – Велико Търново от МО към ГУА при МС.

2000 г. – ПМС № 69 от 02.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на ГУА при МС.

2000 г. – Започва издаването на поредицата „Архивни справочници“.

2002 г. – Стартира първата официалната интернет страница на ГУА при МС.

2007 г. – Закон за Националния архивен фонд (ЗНАФ), ДВ, бр. 57, 13.07.2007 г.

2007 г. – ПМС № 246 от 10.10.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция „Архиви“, ДВ, бр. 84, 19.10.2007 г.

2009 г. – Закрит Българският изследователски институт във Виена.

2010 г. – Стартира интернет страницата „Архивите говорят“.