Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Национален архивен съвет


 Председател

 Членове
 • представител на държавни архиви
 • представител  на архиви и архивни сбирки на културни и други публични институции
 • представител на архивни сбирки на държавни и общински музеи и библиотеки
 • представител на архивни сбирки на читалища и религиозни институции
 • представител на частни архиви

Функции
 
 1. обсъжда и дава становища по проектите на стратегии, програми и нормативни актове, свързани с опазването на Националния архивен фонд и с развитието и усъвършенстването на архивното дело в страната, и прави предложения пред Министерския съвет за тяхното приемане;
 2. координира взаимодействието между учрежденските архиви и държавните архиви, както и между Държавна агенция "Архиви" и държавните архиви извън нейната структура;
 3. съдейства за попълването и системното водене на Регистъра на Националния архивен фонд;
 4. съгласува изискванията за комплектуването, воденето на отчет и съхраняването на архивните документи в архив и за тяхната консервация и реставрация и предоставяне за използването им;
 5. предлага мерки за опазване на особено ценните и уникалните документи от Националния архивен фонд и на документалното наследство в риск чрез осигуряване на съвременна материално-техническа база и съответно финансиране.
 
Стратегически цели

Акт за създаване
Правилник за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа

 

 


 

 • На 5 юли 2012 г. се проведе първото заседание на Националния архивен съвет.  Заседанието протече при следния дневен ред:
   

1. Учредяване на Националния архивен съвет (НАС) и обсъждане на основни акценти в бъдещата му работа, регламентирана от Правилника за състава на НАС и реда за неговата работа.
2.   Представяне на членове на Секретариата на НАС.
3. Приемане на работна програма на НАС за 2012 г., в която предлагам да намерят отражение  отражение следните теми:   
      – Уеднаквяване на инструкциите за документооборота на електронните документи на учрежденията с акцент в частта им за текущо и постоянно архивиране на ценните електронни документи (приложение 2)
      –  Уеднаквяване на законодателната уредба в Република България с оглед дългосрочното запазване на документите в учрежденията и във връзка с приемането на измененията и допълненията в Закона на Националния архивен фонд (ЗНАФ).

Решения:

По т. 1  – Официално се учреди Националния архивен съвет.
По т. 2  – Председателят представи членовете на Секретариата на НАС, които са: Илияна Паскова – секретар, Лияна Битракова – юрисконсулт, Тереза Аспарухова – технически сътрудник.
По т. 3 – Приеха се работната програма и конкретни срокове по предложените теми:
                 – Да се изпратят инструкциите за документооборота на електронните документи и становища по проект на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви в срок до 13.07.2012 г.;
                – Да се изпратят становища по проекта на ЗНАФ в срок до 20.07.2012 г. Първото редовно заседание на Националния архивен съвет


 

 • На 27 март 2013 г. се проведе заседание на Националния архивен съвет, на което бяха обсъдени обобщените резултати от проведения SWOT – анализ.

 На заседанието присъстваха: Мартин Иванов, Председател на Държавна агенция “Архиви”, Румяна Атанасова, зам.председател на Държавна агенция “Архиви”, Венцислав Велчев, служител по сигурността на информацията в Държавна агенция “Архиви”, Горичка Ненкова, ръководител “Инспекторат” в Държавна агенция “Архиви”, Илияна Паскова, главен директор в Държавна агенция “Архиви”; Светла Димитрова, Ведомствен архив към Министерство на отбраната; Биляна Стаменова, Национално сдружение на общините в Република България; Ружа Симеонова, Научен архив на БАН; Стефан Асенов, Министерство на образованието, младежта и науката; Мария Иванова, Министерство на финансите, Росица Владимирова, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Красимира Стефова, Министерство на културата.
 

След проведените дискусии и изказаните становища по попълнените Таблица 1 и Таблица 2, се подготви: 


ПРОЕКТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СЕКТОРА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО АРХИВИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ.

Оперативна цел 1.1 Анализ на нормативната база
1.1.1 Изготвяне на анализ;
1.1.2 Подготовка на проекти на нормативни актове и съпътстващите документи за промяна.
Оперативна цел 1.2 Разработване и въвеждане на е-архивиране
1.2.1. Разработване на софтуер;
1.2.2 Внедряване.
Оперативна цел 1.3 Разширяване обхвата на електронните услуги
1.3.1 Анализ на предлаганите електронни услуги;
1.3.2 Въвеждане на нови електронни услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА И УСЛОВИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАФ

Оперативна цел 2.1 Анализ на състоянието на материално-техническата база
2.1.1 Изготвяне на анализ
2.1.2 Създаване и поддържане на регистър на архивохранилищата в риск
Оперативна цел 2.2 Модернизиране на архивохранилищата в критично състояние
2.2.1 Анализ на състоянието на системите за охрана и сигурност и техническите инсталации;
2.2.2 Разработване на план за поетапно подобряване на материално-техническата база.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Оперативна цел 3.1 Обучение и повишаване квалификацията на работещите в специализираната администрация
3.1.1 Изготвяне на програма с модули за обучение;
3.1.2 Обучение на специализираната администрация.
 


 • На 9 декември 2014 г. се проведе третото редовно заседание на Националния архивен съвет (НАС). От ДА “Архиви” беше предоставена информация на членовете на НАС за предприетите от агенцията дейности по компетентност във връзка с изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. Пътната карта към Стратегията и на Решение на Министерския съвет № 163 от 21 март 2014 г. Изготвени са проекти на Стратегията за развитие на електронното управление в областта на електронен архив и електронно архивиране на документи и на Пътна карта, които ще бъдат предостави по електронен път за становище от членовете на НАС.
             След обсъждане всички предложения, беше приета Работна програма на НАС за 2015 г., включваща следнитe теми:
 • Подобряване на условията за съхранение на архивни документи – обект на Националния архивен фонд (НАФ) и на архивни документи от НАФ;
 •  Дигитализация на документи от НАФ;
 •  Подобряване на административния капацитет на служителите в учрежденските архиви и на членовете на ПДЕК в държавните и общински институции;
 •  Комплектуване на документи на преструктурирани/ ликвидирани институции и организации;
 •  Eлектронен архив и електронно архивиране на документи.