Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – КЮСТЕНДИЛ
 
Държавен архив – Кюстендил е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ София. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Кюстендилска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден на 1 януари 1963 г. на основата на ПМС от октомври 1962 г. и е на подчинение на Окръжен народен съвет – Кюстендил, от 1988 г. е в структурата на Община – Кюстендил. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 3998 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници и  периодични издания.

От 2007 г. архивът се помещава в сграда на ул. „Райна Цанева“ № 6, ет. ІІ и ІІІ,а от 2015 г. има ново архивохранилище, намиращо се на ул. „Хаджи Йоаким“ 20. В края на с. г. в него бяха преместени и подредени 490 линейни метра архивни фондове и документи от закритите архивохранилища, намиращи се в сградите на РЗОК – Кюстендил и Община Кюстендил.     През годините ръководители на архива са били: Денчо Митев (1963–1971, 1981–1993), Жеко Попов (1971–1981), Георги Керелски (1994–2003) и Динко Новаков (2004–2010).

 С Указ № 3236 от 1.10.1984 г. архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ – III степен за принос в развитието на архивното дело и във връзка с 25 години от създаването му.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Софийски градски и окръжен държавен архив, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Кюстендил. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 815 фонда с 19 097 архивни единици. След допълнителна обработка на документите са обособени 20 фонда, 8230 архивни единици.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на около 862.15 линейни метра с 1527 архивни фонда (1361 учрежденски, 146 лични фонда, както и 20 учрежденски фонда от масив „Б“) с общ брой 91 431 архивни единици, 1733 частични постъпления (13.47 л.м) и 971 спомена (2 л.м), както и 16 бр. особено ценни документа. Застрахователният фонд се състои от 92 ролки с 173 297 кадъра.

Началник отдел: Петър Шейков

Контакти
Адрес:
2500 гр. Кюстендил
ул. „Райна Цанева“ № 6, ет. ІІ и ІІІ

тел.: (078) 524 305 – началник отдел, експерти
       (078) 524 304 – читалня
GSM: 0884 925 445
факс: (078) 523 463
e-mail: kyustendil@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Кюстендил за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG64BNBG96613100128301
Банка: БНБ ЦУ
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0328