Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Обща администрация


Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, в която са структурирани пет отдела.
 
Отдел „Финансово-счетоводна  дейност“
 • отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността и изготвя годишния финансов отчет, ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията;
 • съставя проект на годишен бюджет и на бюджетна прогноза следи за тяхното изпълнение;
 • осъществява методическо ръководство и контрол на финансовата дейност спрямо дирекциите „Регионален държавен архив“, дирекция „Централен държавен архив“ и дирекция „Държавен военноисторически архив“ и отговаря за правилното прилагане на нормативните и вътрешните актове по финансово-счетоводната дейност на държавните архиви;
 •  отговаря за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;
 • подпомага председателя при определяне и контролиране разходите;
 • организира и координира осъществяването на инвентаризацията на активите;
 • отговаря за използването и опазването на финансово-счетоводната информация, организацията на счетоводния архив и въвеждането на контролиран достъп до него;
 • осигурява на ръководството и на другите звена финансово-счетоводна информация.
  
Отдел Човешки ресурси
 • разработва и реализира стратегия за управление на човешките ресурси в съответствие с управленската стратегия;
 • организира дейностите по управление на човешките ресурси, свързани със служебните и трудовите правоотношения, с атестирането на персонала, с обучението и повишаването на професионалната квалификация на служителите, със заплащането и стимулирането на труда, с провеждането на конкурсите по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, със служебните и трудовите досиета на служителите;
 • изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименните разписания на длъжностите;
 • организира оценката на професионалния риск на служителите;
 • организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • извършва вписванията в Административния регистър.
  
Отдел Правен
 • подпомага ръководството и административните звена за законосъобразното осъществяване на техните функции;
 • участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове;
 • изготвя и съгласува проекти на договори, актове, наказателни постановления и други документи, свързани с дейността на агенцията;
 • осъществява процесуално представителство пред съдебните власти;
 • организира провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Отдел Управление на собствеността
 • организира и отговаря за управлението и за стопанисването на движимото и недвижимото имущество на агенцията, изготвя и комплектува искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;
 • създава и поддържа главен регистър, картотека и спомагателен регистър за имотите - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;
 • организира поддържането на системите за противопожарна и аварийна безопасност и на охранителните системи;
 • планира, организира и контролира извършването на капитално строителство, текущ и основен ремонт на дълготрайни материални активи;
 • организира, разработва и съставя поименни списъци на инвестиционната програма;
 • организира транспортното обслужване на агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства;
 • организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване с техника, консумативи и инвентар;
 • отговаря за санитарно-хигиенните условия и за пропускателния режим на агенцията.
Отдел Административни дейности и информационно обслужване
 • организира и осъществява деловодната дейност и текущото съхраняване на документите;
 • организира съхраняването и използването на учрежденския архив, включително техническото, програмното осигуряване и поддръжката на приетите и изпратените електронни документи, подписани с универсален електронен подпис (УЕП);
 • организира поддържането и администрирането на функциониращите в агенцията информационни системи, проучва и организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията;
 • отговаря за издаването, прекратяването и инсталирането на цифровите електронни сертификати за УЕП в агенцията;
 • организира и поддържа комуникационната инфраструктура, хардуера, комуникационната и сканиращата техника, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на агенцията.


Директор: Нина Стоянова-Вараджакова
Тел.: 02 9400111
e-mail: n.stoyanova@archives.government.bg