Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ
 
Държавен архив – Добрич е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Варна. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Добричка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден на 4 март 1960 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Толбухин (дн. Добрич) в резултат от административно-териториалната реформа през 1959 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Толбухин, от 1988 г. е в структурата на Община – Добрич. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите (ГУА) при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 3570 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1992 г. архивът се помещава в сграда в централната част на Добрич, в която е и Общински младежки център „Захари Стоянов“.

През годините ръководители на архива са били: Мария Михова Паскалева (1960), Стоян Георгиев  Серафимов (1960–1963), Мария Михова Паскалева (1963–1970), Вълко Колев Калчев (1971–1992), Кирил Димитров Радев (1992–2010).

Архивът е награждаван с грамоти от ГУА при МС през 1980, 1983 и 1984 г.; орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен с Указ на Държавния съвет за активна народополезна, идейно-възпитателна и културно-просветна дейност през 1985 г.; почетен знак на град Добрич от Община – град Добрич за 35-годишнината на архива през 1995 г.; диплом и почетен знак на град Добрич за успехи в областта на духовната култура през 1997 г.

Първите постъпления от 82 фонда са предадени от Държавен архив – Варна, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Добрич. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 48 фонда, с 3163 архивни единици, 890 спомена, 438 частични постъпления, 131 архивни единици със снимки.
 
Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1929 линейни метра с 2048 архивни фонда (1909 учрежденски и 139 лични) и общ брой 241 313 архивни единици, 1294 частични постъпления и 882 спомена. Застрахователният фонд се състои от 793 793 кадъра.


Началник отдел: Деляна Фудулова

Контакти
Адрес:
9300 гр. Добрич
ул. „Славянска“ № 26

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
спирка „Градска градина”: автобус л. № 301 и 304

Възможности за паркиране: свободно паркиране

Тел.: (058) 602 077 – читалня
GSM: 0886 306 995
e-mail: dobrich@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Добрич за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG72STSA93003106873001
БАНКА ДСК ЕАД – Варна
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0034