Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияПроект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви се предлага в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 2 от Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ).

С проекта на акт се доразвиват разпоредбите на закона относно условията и реда за съхранение и използване на ценните електронни документи. Публичният достъп и използването на ценни електронни документи от потребителите на архивна информация ще се осигурява от ДАА чрез информационната система за електронно архивиране (е-Архивиране) на място в архивите (в читални) или извън архивите (оnline режим). Предвижда се информационната система за е-Архивиране в ДАА да се внедри до 01.01.2024 г.

Определени са изключенията от приложното поле на Наредбата – електронни документи, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и дигитални копия на документи на хартиен носител. Дейностите по Наредбата ще се осъществяват от Държавна агенция “Архиви“ (ДАА) и нейните структури.

С приемането на Наредбата за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви ще се постигнат най-ефективно следните цели:

• Ще бъдат дефинирани ясни и детайлни разпоредби по отношение на принципите за експертиза, съхранение, опазване и достъп до ценни електронни документи;

• Информационната система за е-Архивиране ще осигурява приемането, съхранението, достъпа и използването и на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история;

• С осигуряването на публичен достъп до съхраняваните ценни електронни документи ще се гарантират конституционните права на гражданите за достъп до информация в цифрова форма;

• Ще се променят начините за попълване на Националния архивен фонд с ценни електронни документи, запазването на историческите свидетелства на нацията за бъдещето, както и предоставянето на услуги в интерес на управлението, бизнеса и гражданите чрез поддържането на модерна и ефективна администрация.

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации: вж. тук

Период на обществените консултации: 8.12.2020 – 8.01.2021 г.

Проект на Наредба

Мотиви към проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви

Становище на Администрацията на Министерски съвет

Оценка на въздействието
Проект на Закон за Националния архивен фонд 

Основна цел на законопроекта е подобряване на институционалната рамка за провеждане на държавната политика в областта на електронното управление, в частта електронен архив, архивиране и съхранение на електронни документи (електронно архивиране), както и за регламентиране изпълнението на съвместни функции и дейности на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на електронното управление.

С предложения проект се цели синхронизиране на усилията на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“ за въвеждане на електронното архивиране в единна структура, включително посредством гарантирането на ясни правила за архивните процеси в администрацията и предварително съгласуване на нормативните актове.


Проект на Закон за Националния архивен фонд

Мотиви към законопроекта

Проект на доклад

Проект на Решение на МС за одобряване на законопроект

Доклад за оценка на въздействието

Приложение към доклада за оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията”

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Период за обществена консултация: 01.02.2019 г. – 06.03.2019 г.


01.02.2019