Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Пътеводители издавани от Държавна агенция "Архиви"

Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част І. Органи на власт и управление.Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част І. Органи на власт и управление. (PDF 1,71 Mb)
2005 г., Централен държавен архив
ISBN 954-9800-49-0 (ч. – 1) Поредица „Архивни справочници“. Т. 8.
Пътеводителят представя архивните фондове на държавните институции и подведомствените им структури в България, съхранявани в бившия ЦДИА и обработени към 2004 г. Приложения: Именен и Географски указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част ІІ. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения.Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част ІІ. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения. (PDF 764,02 Kb)
2006 г., Централен държавен архив
ISBN-10: 954-9800-54-7; ISBN-13: 978-954-9800-54-8 Поредица „Архивни справочници“. Т. 11.
Пътеводителят представя архивните фондове на неправителствените – икономически, политически, обществени, професионални, научни, културно-просветни, религиозни и др. организации и учреждения в Княжество (след 1908 г. – Царство) България, както и техни клонове, открити в новоприсъединените земи в Тракия, Македония и Поморавието през 1915–1918 и 1941–1944 г. Включени са и фондовете на българските обществени организации в Цариград през Възраждането и след 1878 г., както и тематичните документални колекции, комплектувани и съхранявани в ЦДА. Приложения: Списък на частичните постъпления; Списък на необработените учрежденски фондове и документални колекции до 1944 г.; Списък на учрежденските фондове и колекции, отчислени от бившия ЦДИА и прехвърлени в други архиви; Именен и Географски указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в Централния държавен архивПътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в Централния държавен архив (PDF 1,66 Mb)
2003 г., Централен държавен архив
ISBN 954-9800-36-9 Поредица „Архивни справочници“. Т. 6.
Пътеводителят е продължение на издадения през 2000 г. „Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив“. Предназначен е както за специалисти историци, така и за широк кръг читатели.
Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив. Второ допълнено издание.Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив. Второ допълнено издание. (PDF 1,30 Mb)
2006 г., Централен държавен архив
ISBN 954-9800-10-5 Поредица „Архивни справочници“. Т. 1.
Пътеводителят е второ допълнено издание на отпечатания през 2000 г. справочник. Представя документалните материали на бившия Централен партиен архив на БКП, предадени на съхранение в ЦДА. Пътеводителят е предназначен както за специалисти, така и за широк кръг читатели.
Пътеводител по фондовете на Централния държавен архив на НРБПътеводител по фондовете на Централния държавен архив на НРБ (PDF 16,56 Mb)
1975 г., Централен държавен архив
Пътеводителят представя архивните фондове (539 броя комплектувани към 1975 г.) с национално значение за периода след 1944 г. Систематизирани са в следните раздели: 1. Висши органи на държавна власт; 2. Органи на съда и прокуратурата; 3. Планиране, държавен, обществен контрол и статистика; 4. Народно стопанство; 5. Просвета, наука, изкуство и култура; 6. Народно здраве, социални грижи, физкултура, спорт; 7. Финанси, банково и застрахователно дело; 8. Обществено-политически организации, професионални съюзи и др. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя фондове; Именен указател; Указател на географските имена; Въпросно-предметен указател; Списък на заглавия на публикувани документи и прегледи по документални материали, съхранявани в ЦДА на НРБ.
 Пътеводител по фондовете от личен произход, съхранявани в Централния държавен архив. Част І (А – Й). (PDF 2,96 Mb)
2011 г., Централен държавен архив
ISBN 978-954-9800-96-8 Поредица „Архивни справочници“. Т. 17.
Пътеводителят е първа част и обхваща лицата-фондообразуватели от „А“ до „Й“. Представя съхраняваните в архива обработени лични фондове, без тези от бившия Централен партиен архив на БКП, които са включени в „Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив“. Информацията е систематизирана по азбучен ред на наименованието на фонда (по принцип фамилията на фондообразувателя). Приложения: Списък на съкращенията; Списък на фондовете, включени с характеристики в пътеводителя; Списък на неанотираните фондове; Списък на необработените фондове; Списък на фондообразуватели на ЦДА с постъпления в други архиви; Географски указател; Именен указател.
Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І.Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І. (PDF 176,37 Mb)
1976 г., Държавен военноисторически архив
Пътеводителят представя военните архивни фондове за периода от 1877 до 1945 г. Информацията е осистематизирана в следните раздели: 1. Фондове на Българското опълчение, Българската земска войска, Източнорумелийската полиция и Министерството на войната; 2. Фондове на армиите, корпусите, дивизиите, бригадите и военните учебни заведения; 3. Фондове на Военноморския флот, Въздушните и Трудовите войски; 4. Фондове на военните съдилища, инспекциите, гарнизоните, комендантствата и военните окръжия. Приложения: Списък на съкращенията, Именен указател; Географски указател и Указател на наименованията на военните части.
Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІ. (PDF 109,74 Mb)
1977 г., Държавен военноисторически архив
Пътеводителят е неразделна част и продължение на предшестващия го „Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І“. Обхваща следните основни три раздела: 1. Фондове на Българската земска войска и Източнорумелийската полиция; 2. Фондове на пехотни полкове, опълченски, жандармерийски, тежкокартечни, етапни и разузнавателни дружини и допълващи части; 3. Фондове на конни и артилерийски полкове, ескадрони, отделения, дивизионни и бронеизтребителни дружини. Приложение: Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІІ.Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІІ. (PDF 97,80 Mb)
1978 г., Държавен военноисторически архив
Пътеводителят представя фондообразуватели, невключени в Т. І и Т. ІІ, чиято дейност е свързана с осигуряването на войските. Подреждането и систематизирането на документите е според историческата роля на войсковата част. Оформени са три основни раздела: 1. Фондове на пионерните, свързочните, инженерните, въздушните, морските, железопътните, транспортните, граничните и трудовите части; 2. Фондове на болници, лазарети, ветеринарни лечебници, интендантства, складове, магазини, фабрики, работилници, огнестрелни паркове, депа, пунктове, транспортни и пътни участъци; 3. Лични фондове и фондове на чужди армии. Приложения: Списък на съкращенията и Списък на неанотираните в пътеводителя фондове.
 Пътеводител по фондовете на Строителни войски в Държавен военноисторически архив – Велико Търново 1920–2000 г.
2014 г., Държавен военноисторически архив
Поредица „Архивни справочници“. Т. 23.
Пътеводителят е посветен на Строителни войски (СВ) и тяхното документално наследство за периода 1920–2000 г., съхранявано в Държавния военноисторически архив – Велико Търново. Съдържанието на пътеводителя е структурирано в две части. Първата част е разработена като обща историческа справка за целия комплекс от архивни фондове на СВ. Втората част представя архивните фондове на СВ, систематизирани по следната класификационна схема: 1. Главно управление на Трудова повинност; 2. Окръжни трудови бюра и трудови задруги; 3. Трудови дружини; 4. Трудови работни дружини; 5. Областни поправителни работни дружини; 6. Армейски работни дружини; 7. Трудови поделения и учреждения; 8. Служби „Временна трудова повинност“; 9. Автомашинни бази; 10. Военнопочивни домове и санаториуми. Представянето на архивните фондове следва организационната струк­тура на СВ. В пътеводителя са приложени следните указатели: Схема на организацията, военнопощенската номерация и дислокацията на поделенията от СВ през 1978 г.; Схема на организацията, военнопощенската номерация и дислокацията на поделенията от СВ през 1998 г.; Указател на частите и учрежденията; Азбучен указател на населените места и пунктовете, където са дислоцирани поделенията на СВ; Списък на фондовете, включени в пътеводителя; Списък на съкращенията и Географски указател.
Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София (1944–2000)Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София (1944–2000) (PDF 1,83 Mb)
2003 г., София
ISBN 954-9800-37-7 Поредица „Архивни справочници“. Т. 7.
Пътеводителят представя съхраняваните в архива учрежденски и лични фондове за периода 1944–2000 г., с изключение на фондовете на Градския и Окръжния комитети на БКП и ДКМС. Информацията за отделните фондове е систематизирана в следните раздели: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществени, политически и религиозни организации; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социални грижи; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. В края на всеки раздел са включени списъци на неанотираните фондове и частични постъпления със справочни данни за тях. Приложения: Списък на съкращенията; Именен указател; Географски указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София 1645–1944 г. (PDF 2,15 Mb)
2012 г., София
ISBN 978-954-9800-94-4 Поредица „Архивни справочници“. Т. 16.
Пътеводителят представя съхраняваните в архива фондове с документи за периода до 1944 г. – 1265 фонда, преобладаващата част от които са учрежденски, а 39 фонда са от личен произход. Най-ранният документ е от 1645 г., написан е върху кожа на османотурски език. Фондовете в справочника са систематизирани в раздели по отраслов принцип: І. Органи на местна власт и управление; ІІ. Правосъдие; ІІІ. Обществени, културно-просветни, благотворителни, професионални и други организации и сдружения; ІV. Религия; V. Промишленост; VІ. Селско, горско и водно стопанство; VІІ. Строителство и благоустройство; VІІІ. Съобщения и транспорт; ІХ. Търговия; Х. Финанси; ХІ. Просвета и култура; ХІІ. Здравеопазване; ХІІІ. Фондове от личен произход. Справочният апарат включва Списък на фондовете, Списък на използваните съкращения, Именен указател и Географски указател.
Пътеводител по архивните фондове (1805–1944). 
Част І.Пътеводител по архивните фондове (1805–1944). Част І. (PDF 1,05 Mb)
1978 г., Благоевград
Пътеводителят представя характера на съхранените в архива документални материали като източници за културното, обществено-политическото, икономическото и здравното развитие на Благоевградско от периода на Възраждането (1805 г.) до 1944 г. Съдържа исторически справки за фондообразувателите – предприятия, учреждения, организации и личности, действали през XIX и първата половина на XX в., и анотации по състава и съдържанието на създадените от тях документи. Информацията за фондовете е групирана в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовно дело; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12I. Лични фондове. Във всеки раздел има подраздели, изградени също по отраслов признак. Приложения: Списък на употребените съкращения; Списък на невключените в разделите на пътеводителя фондове и частични постъпления.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Благоевград (1944–2009) (PDF 3,48 Mb)
2011 г., Благоевград
Пътеводителят е ново, основно преработено и допълнено издание на издадения през 1982 г. пътеводител по фондовете на архива след 1944 г. Представя комплектуваните 1540 фонда, като постъпилите други 1056 фонда от бившия Окръжен архив на БКП са включени в приложен списък. Анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредитно и застрахователно дело; 10. Образование, наука, изкуство и култура; 11. Здравеопазване, социални грижи; 12. Физкултура, спорт, туризъм; 13. Лични фондове. Приложения: Списък на фондовете; Списък на фондовете на бившия архив на БКП; Списък на спомените; Списък на съкращенията; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1823–1944). 
Част І.Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1823–1944). Част І. (PDF 13,23 Mb)
1980 г., Бургас
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове от периода на Възраждането до 1944 г., разкриващи цялостното обществено-политическо, икономическо и просветно развитие на Бургаския край. Фондовете са систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и архитектура; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит, спестовност и застрахователно дело; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване и социални грижи; 10. Обществено-политически живот; 11. Лични фондове и колекции; 12. Религия. Приложения: Списък на неанотираните фондове и частични постъпления; Показалец на собствените имена; Географски показалец; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1944–1984). 
Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове, колекциите и частичните постъпления (1944–1984). Част ІІ. (PDF 39,77 Mb)
1993 г., Бургас
Пътеводителят представя общо 1550 учрежденски и лични архивни фонда от периода след 1944 г., 837 от които са обхванати от издадения през 1980 г. пътеводител, част І. Фондовете са систематизирани в следните раздели, формирани по производствено-отраслов признак: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политически живот; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, информация и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, спестовно, кредитно и застрахователно дело; 10. Просвета, наука и култура; 11. Здравеопазване и обществено осигуряване; 12. Физкултура и спорт; 13. Религия; 14. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове и частични постъпления; Списък на необработените фондове от личен произход; Географски показалец; Показалец на собствените имена.
Пътеводител на архивните фондове (1845–1944). 
Част І.Пътеводител на архивните фондове (1845–1944). Част І. (PDF 5,83 Mb)
1972 г., Варна
Пътеводителят представя съхранените в архива фондове от периода на Възраждането до 1944 г., отразяващи цялостния обществено-политически, стопански и културен живот на Варненския край. Неанотираните фондове (главно необработени, малки и незначителни фондообразуватели или пък частично приети фондове) са включени в приложен списък. Информацията за архивните фондове е систематизирана по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и архитектура; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения: Въпросно-предметен указател; Указател на географските имена; Именен указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител на Държавен архив – Варна (1944–1995)Пътеводител на Държавен архив – Варна (1944–1995) (PDF 2,88 Mb)
2001 г., Варна
954-9800-20-2 Поредица „Архивни справочници“. Т. 4.
Пътеводителят предоставя информация за комплектуваните архивни фондове от периода след 1944 до 1995 г., систематизирани в следните раздели 1. Органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредитно и застрахователно дело; 10. Просвета, наука, култура и изкуство; 11. Здравеопазване и обществено осигуряване; 12. Спортна и туристическа дейност; 13. Лични фондове. Една малка част от архивните фондове, преценени като не толкова значими или частично запазени, не са включени в справочника и са представени в Списък на неанотираните фондове. Приложения: Списък на употребените съкращения; Географски указател; Именен указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Варна (до 1944 г.) (PDF 2,44 Mb)
2011 г., Варна
Поредица „Архивни справочници“. Т. 21.
Към 31 дек. 2010 г. в ДА – Варна са комплектувани и се съхраняват общо 2295 архивни фонда с 267 886 архивни единици. Настоящият пътеводител включва информация за 795 архивни фонда с 39 601 архивни единици, съдържащи документи на фондообразуватели, действали в периода до 1944 г., условно приета като граница за разделение на фондовите масиви. Някои фондообразуватели продължават дейността си и след 1944 г. Хронологическият обхват на документите във фондовете, включени в изданието, е от 1793 до 2002 г. За удобство и бързо боравене със справочника фондовете са систематизирани и групирани в 12 раздела според отрасловия принцип: I. Местни органи на власт и управление; II. Обществено-политически, професионални, културно-просветни, благотворителни и религиозни организации; III. Промишленост; IV. Селско, горско и ловно стопанство; V. Строителство; VI. Транспорт и съобщения; VII. Търговия; VIII. Финанси и кредит; IX. Просвета, наука и култура; X. Здравеопазване, спорт и социални дейности; XI. Лични фондове; XII. Колекции. Приложени са списък на неанотираните архивни фондове и списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1492–1944)Пътеводител на архивните фондове (1492–1944) (PDF 21,69 Mb)
1988 г., Велико Търново
Пътеводителят е второ преработено и допълнено издание на издадения през 1973 г. „Пътеводител на Великотърновския окръжен държавен архив (1492–1944).“ Представя информация за всички 991 фонда от посочения период, съхранени в архива, от които 935 са анотирани. Информацията за фондовете е представена в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политически живот; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство и благоустройство; 7. Съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси и кредит; 10. Просвета, наука, култура; 11. Здравеопазване; 12. Религия; 13. Лични фондове и колекции. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове в пътеводителя; Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1975). 
Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1975). Част ІІ. (PDF 14,35 Mb)
1982 г., Велико Търново
Пътеводителят представя 1095 анотирани архивни фонда от периода след 1944 до 1975 г. Неанотираните фондове са включени в приложен списък. Информацията е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване; 7. Религия; 8. Лични фондове и колекции. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател.
 Пътеводител по архивните фондове на Държавен архив – Велико Търново 1944–2012 г. (PDF 5,03 Mb)
2013 г., Велико Търново
Поредица „Архивни справочници“, т. 31
Пътеводителят съдържа характеристики на фондовете за периода от 1944 до 2012 г., представени по следната класификационна схема: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социално осигуряване и подпомагане; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. В края на всеки раздел е даден списък на неанотираните фондове с всички справочни данни за тях. Приложени са списък на частичните постъпления и списък на използваните съкращения.
Пътеводител на архивните фондове (1838–1944). 
Част І.Пътеводител на архивните фондове (1838–1944). Част І. (PDF 4,93 Mb)
1976 г., Видин
Пътеводителят предоставя информация за 407 архивни фонда за периода до 1944 г. Неанотираните фондове, съдържащи по-несъществена документация или такава със справочно значение, са включени в приложен списък. Информацията е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит, спестовно и застрахователно дело; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване и социални грижи; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Фондове от личен произход. Приложения: Справка за състава на научно-справочната библиотека на архива; Списък на по-важните теми, разработени от читатели до края на 1975 г. по документи на архива от периода на капитализма; Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1972). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1972). Част ІІ. (PDF 10,03 Mb)
1981 г., Видин
Пътеводителят представя 753 анотирани архивни фонда и списък на останалите фондове от периода до 1944 г., съдържащи по-несъществена документация и такава със справочно значение. Информацията за фондовете е систематизирана по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство. Благоустройство. Комунално стопанство. 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси. Спестовно, кредитно и застрахователно дело. 9. Просвета. Наука. Култура; 10. Здравеопазване. Обществено осигуряване и подпомагане; 11. Лични фондове. Приложения: Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). 
Част ІІ. Книга І и ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. Книга І и ІІ. (PDF 11,51 Mb)
1987 г., Враца
Пътеводителят съдържа информация за 939 анотирани архивни фонда и 5 частични постъпления, систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и социални грижи; 7. Лични фондове. Приложени: Списък на употребените съкращения; Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Географски указател; Именен указател.
Пътеводител по архивните фондове (1789–1944)Пътеводител по архивните фондове (1789–1944) (PDF 490,61 Kb)
2008 г., Враца
ISBN 978-954-9800-72-2 Поредица „Архивни справочници“. Т. 13.
Пътеводителят е актуализирано и допълнено издание на пътеводителя по фондовете на архива, издаден през 1970 г. Съдържа информация за съхраняваните в архива 566 фонда (11 от личен произход) за периода до 1944 г. Анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Правосъдие и съдебни органи; 3. Промишленост и строителство; 4. Селско и горско стопанство; 5. Транспорт и съобщения; 6.Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове; 13. Частични постъпления. Приложения: Списък на пътеводители, инвентарни описи, каталози, сборници, издания на ТДА – Враца; Именен указател; Географски указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител по архивните фондове и колекции (1763–1944)Пътеводител по архивните фондове и колекции (1763–1944) (PDF 7,57 Mb)
1980 г., Габрово
Пътеводителят съдържа 666 анотирани архивни фонда и списък на останалите комплектувани в архива 161 фонда от периода до 1944 г. Информацията е систематизирана по производствено-отраслов признак в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и архитектура; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовно дело; 8. Просвета, бит и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Фондове от личен произход и колекции. Приложения: Научно-справочен апарат и публикации на ОДА; Именен указател; Указател на географските имена; Въпросно-предметен указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Габрово (1944–2014 г.) (PDF 4,50 Mb)
2016 г., Габрово
Поредица „Архивни справочници“, т. 32
Пътеводителят представя съхраняваните в Архива фондове от периода след 1944 г., систематизирани по отраслов принцип в следните раздели: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществени, политически и религиозни организации; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, съобщения и статистика; 8. Търговия; 9. Финанси, кредитно и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социално осигуряване и подпомагане; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. Публикувана е библиография на изданията на ДА – Габрово с документи от обхвата на справочника. Приложени са списъци на неанотираните фондове, на необработените фондове от личен произход и на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1728–1944)Пътеводител на архивните фондове (1728–1944) (PDF 4,48 Mb)
1976 г., Добрич
Пътеводителят съдържа информация за повечето комплектувани архивни фондове от периода до 1944 г. Малка част от по-маловажните или частично приети фондове и частичните постъпления не са анотирани и са описани в приложени списъци. Информацията за фондовете е систематизирана по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовно дело; 9. Просвета и култура; 10. Професионални дружества и организации; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения: Информация за научно-справочната библиотека на архива; Тематично-предметен указател; Указател на географските имена; Именен указател.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Част ІІ. (PDF 7,80 Mb)
1988 г., Добрич
Пътеводителят представя архивните фондове с документи от периода след 1944 г. до 1980 г., систематизирани по производствено-отрасловия признак в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване, подпомагане; 6. Лични фондове. Частичните постъпления и колекциите от спомени са поставени в края на всеки раздел/подраздел. Малките по обем фондове не са анотирани, а са включени в приложен списък. Приложения: Географски указател; Именен указател; Списък на съкращенията; Библиография на изданията по документални материали на архива;
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Добрич 1944–2011 г. (PDF 2,41 Mb)
2012 г., Добрич
Поредица „Архивни справочници“, т. 29
Пътеводителят съдържа характеристики на фондовете и списък на частичните постъпления за периода от 1944 до 2011 г., представени по следната класификационна схема: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществени, политически и религиозни организации; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство, 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, съобщения, статистика; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социални грижи; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове; 15. Българска комунистическа партия и Димитровски комунистически младежки съюз; 16. Частични постъпления. Приложен и списък на съкращенията, използвани в справочника.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – 1944–2011 г. (PDF 1,82 Mb)
2012 г., Кърджали
Поредица „Архивни справочници“, т. 30
Пътеводителят съдържа характеристики на фондовете и списък на частичните постъпления за периода от 1944 до 2011 г., представени по следната класификационна схема: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Политически партии, обществени, професионални и религиозни организации и институции; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, съобщения и статистика; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит, застрахователно и спестовно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване и социални грижи; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове; Списък на съкращенията.
Пътеводител по архивните фондове (1912–1944). 
Част І.Пътеводител по архивните фондове (1912–1944). Част І. (PDF 3,36 Mb)
1988 г., Кърджали
Пътеводителят представя съхраняваните в архива фондове от периода преди 1944 г., систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука и култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и социални грижи; 7. Религия; 8. Лични фондове. Приложения: Списък на тематичните каталози, издадени от ОДА – Кърджали; Именен указател; Географски указател; Списък на използваните съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1979). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1979). Част ІІ. (PDF 6,53 Mb)
1987 г., Кърджали
Пътеводителят представя комплектуваните до 1981 г. общо 881 архивни фондове и 48 частични постъпления. Неанотираните фондове са включени в приложен списък. Информацията за фондовете е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси и кредит. Застрахователно и спестовно дело; 9. Просвета. Наука. Култура; 10. Здравеопазване и социални грижи; 11. Физкултура и спорт; 12. Лични фондове. Необработените фондове и частични постъпления са включени в приложени списъци. Приложения: Географски указател; Списък на използваните съкращения.
Пътеводител на архивните фондове (1833–1944)Пътеводител на архивните фондове (1833–1944) (PDF 3,44 Mb)
1975 г., Кюстендил
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит, спестовност и застрахователно дело; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Фондове от личен произход. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1974). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1974). Част ІІ. (PDF 30,06 Mb)
1980 г., Кюстендил
Пътеводителят представя комплектуваните 801 архивни фонда за периода след 1944 г. Информацията за фондовете е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване; 7. Лични фондове. Приложения: Списък на невключените фондове и частични постъпления; Библиография на публикации на документи; Указател на личните имена; Указател на географските имена
Пътеводител по архивните фондове (1877–1944). 
Част І.Пътеводител по архивните фондове (1877–1944). Част І. (PDF 2,05 Mb)
1979 г., Ловеч
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 408 архивни фонда за периода до 1944 г. Включени са характеристики на 340 фонда, систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Народно стопанство; 3. Просвета и култура; 4. Здравно дело; 5. Религия. След всеки раздел са дадени списъци на частичните постъпления и неанотираните фондове. Приложение: Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1980). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1980). Част ІІ. (PDF 28,53 Mb)
1989 г., Монтана
Пътеводителят представя 1285 анотирани учрежденски и лични фондове от периода след 1944 г. В приложен списък са включени неанотираните фондове, съдържащи по-ограничена и несъществена по значимост документация. Информацията за фондовете е систематизирана в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление. Съд и прокуратура; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване и подпомагане; 6. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове (16 бр.); Списък на частичните постъпления (22 бр.); Списък на употребените съкращения; Географски указател; Именен списък.
Пътеводител по фондовете (1878–1944)Пътеводител по фондовете (1878–1944) (PDF 7,76 Mb)
1970 г., Монтана
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 500 архивни фонда от периода до 1944 г. Информацията за анотираните фондове е систематизирана в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Съдилища и затвори; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство и архитектура; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит, спестовно и застрахователно дело; 9. Просвета и култура; 10. Здравно дело и социални грижи; 11. Обществено-политически, професионални и спортни организации, дружества и съюзи; 12. Религия. Неанотираните фондове са включени в приложен списък. Приложения: Списък на използвани съкращения; Именен указател; Указател на селищата.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Монтана (1649–1944 г.) (PDF 2,19 Mb)
2011 г., Монтана
Поредица „Архивни справочници“. Т. 22.
До 31 дек. 2010 г. в Държавен архив – Монтана са комплектувани и се съхраняват общо 2946 архивни фонда с 1912,30 л.м. Целта на настоящия пътеводител е актуализиране и допълване на издадения през 1970 г. „Пътеводител по фондовете (1878–1944), І част“. След 1970 г. фондовият масив е обогатен с нови постъпления, през последните години е извършена паспортизация на архивните фондове, уточнени са наименованията на фондообразувателите, коригирани са неточностите. Новият справочник предлага на потребителите по-пълна и актуална информация за архивните фондове от епоха „К“, съхранявани в архива. В него са включени 592 архивни фонда, които са обработени и обхващат периода от 1649 г. до 1944 г. За улеснение при работата със справочника архивните фондове са групирани по отраслов признак в ХVІ раздела със съответни подраздели. Класификационната схема е съставена на основата на Класификатор на архивните фондове от 1989 г. При подреждането на фондовете в отделните раздели и подраздели са спазени принципите на йерархичната подчиненост, взаимовръзка и значимост, като фондообразувателите са подредени и по азбучен ред на населените места. Личните фондове са подредени по азбучен ред на фамилните имена на фондообразувателите. В раздел ХVІ са включени частичните постъпления за периода до 1944 г. Към справочника са приложени: класификационна схема, списък на издания на Държавен архив – Монтана, списък на съкращенията, списък на чуждите и архаични думи, употребени в характеристиките на фондовете.
Документалното богатство на Пазарджишки окръг. 
Справочник (1833–1944). 
Част І.Документалното богатство на Пазарджишки окръг. Справочник (1833–1944). Част І. (PDF 8,41 Mb)
1969 г., Пазарджик
Справочникът представя съхраняваните в архива 477 фонда от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство и архитектура; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Кредит и спестовност; 9. Културно-просветни и здравни учреждения; 10. Обществени, политически, професионални, спортни и други организации; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения:Списък на невключените в справочника архивни фондове и частични постъпления.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1975)Пътеводител на архивните фондове (1944–1975) (PDF 29,67 Mb)
1984 г., Пазарджик
Пътеводителят представя 723 анотирани архивни фонда от периода след 1944 г. В приложен списък са включени други 138 фонда, съдържащи документи с по-незначителен характер. Информацията е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство. Благоустройство. Комунално стопанство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси. Спестовно, кредитно и застрахователно дело; 9. Просвета. Наука. Култура.; 10. Здравеопазване; 11. Лични фондове. Приложения: Списък на употребяваните съкращения; Именен указател; Географски указател;
Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. (PDF 18,58 Mb)
1985 г., Перник
Пътеводителят представя комплектуваните архивни фондове от периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета; 5. Наука и култура; 6. Физкултура и спорт; 7. Здравеопазване; 8. Лични фондове. Неанотираните по-малки по обем фондове и такива с документи със справочен характер, както и частичните постъпления, са включени в приложени списъци. Приложения: Списък на съкращенията; Географски указател; Списък на изданията на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Перник.
Указател на архивните фондове от гр. Перник, съхранявани в ОДА (1899–1975)Указател на архивните фондове от гр. Перник, съхранявани в ОДА (1899–1975) (PDF 13,29 Mb)
1979 г., Перник
Справочникът представя комплектуваните в архива фондове, систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско стопанство; 6. Строителство, благоустройство, комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит, спестовност, застрахователно дело; 10. Просвета, наука, култура; 11. Здравеопазване, осигуряване, подпомагане, физкултура. При наличие на фондове на даден фондообразувател преди и след 1944 г. информацията за фондовете е дадена в хронологична последователност. Приложения: Частични постъпления; Списък на съкращенията.
Пътеводител за архивните фондове (1944–1975). Част ІІ.Пътеводител за архивните фондове (1944–1975). Част ІІ. (PDF 28,32 Mb)
1982 г., Плевен
Пътеводителят представя комплектуваните 737 архивни фонда от периода след 1944 г., систематизирани по производствено-отрасловия признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Здравеопазване. Обществено осигуряване и подпомагане; 6. Лични фондове. Приложения: Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения; Библиография на справочните издания на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен.
Пътеводител на Плевенския държавен архив (1878–1944)Пътеводител на Плевенския държавен архив (1878–1944) (PDF 3,26 Mb)
1972 г., Плевен
Пътеводителят представя комплектуваните 498 архивни фонда от периода преди 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Народно стопанство; 3. Просвета, бит и култура; 4. Здравно дело и социални грижи; 5. Политически партии, организации и дружества; 6. Религия; 7. Лични фондове. Необработените фондове, приетите след съставянето на пътеводителя, и тези със справочно значение са включени в приложен списък. Приложения: Справка за изменението на административното деление на Плевенски окръг (1878–1948 г.); Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател; Въпросно-предметен указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Плевен 1808 – 1944 г. (PDF 1,72 Mb)
2011 г., Плевен
Пътеводителят представя комплектуваните 594 архивни фонда от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: І. Местни органи на власт и управление; ІІ. Промишленост; ІІІ. Селско и горско стопанство. Ветеринарно дело; ІV. Транспорт и съобщения; V. Търговия; VІ. Финанси, кредит и спестовност; VІІ. Образование и култура; VІІІ. Здравеопазване и социално подпомагане; ІХ. Обществено-политически живот; Х. Религия; ХІ. Лични фондове; ХІІ. Колекции; ХІІІ. Частични постъпления. Справочният апарат на пътеводителя включва: Списък на пътеводители, инвентарни описи, каталози, сборници, издания на Държавен архив – Плевен, Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Том І. Учреждения, предприятия и организации.Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Том І. Учреждения, предприятия и организации. (PDF 16,91 Mb)
1989 г., Пловдив
Пътеводителят представя коплектуваните 2054 архивни фонда на учреждения, предприятия и организации от периода след 1944 г. Анотираните фондове са систематизирани по производствено-отраслов признак в следните раздели: 1. Органи на власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване, подпомагане; 6. Религия. В края на всеки раздел/подраздел са включени съответните частични постъпления и библиография на изданията на архива, свързани със съответните раздели и теми. Приложения: Списък на неанотирани архивни фондове в пътеводителя; Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове. Том ІІ. Архивни фондове от личен произход.Пътеводител на архивните фондове. Том ІІ. Архивни фондове от личен произход. (PDF 11,04 Mb)
1990 г., Пловдив
Пътеводителят представя всички лични фондове, комплектувани в архива. Фондовете са систематизирани азбучно по фамилното име на фондообразувателя. Приложения: Списък на съкращенията; Списък на необработените и неанотирани лични фондове; Именен показалец; Географски показалец; Предметен показалец.
Пътеводител на окръжния държавен архив Пловдив (1878–1944)Пътеводител на окръжния държавен архив Пловдив (1878–1944) (PDF 3,33 Mb)
1971 г., Пловдив
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 932 фонда и 130 частични постъпления за периода до 1944 г. Характеристиките на анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовно дело; 9. Просвета и култура; 10. Здравеопазване; 11. Организации и дружества; 12. Религия; 13. Лични фондове. Част от фондовете, които съдържат неголямо количество и по-маловажни документи, както и частични постъпления не са анотирани и са включени в приложени списъци. Приложения: Списък на съкращенията; Характеристика на литературата от научно-справочната библиотека на архива; Разработвани теми с материали на ОДА – Пловдив през периода 1967–1969 г.; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител на архивните фондове (1714–1980)Пътеводител на архивните фондове (1714–1980) (PDF 29,22 Mb)
1987 г., Разград
Пътеводителят представа комплектуваните в архива 1292 фонда, от които 382 за периода преди 1944 г. и 910 броя след тази дата. Характеристиките са систематизирани в две части за двете епохи по самостоятелни класификационни схеми, изградени на производствено-отрасловия признак. Към всеки раздел е приложен списък на неанотираните архивни фондове. Приложения: Списък на съкращенията; Географски указател; Именен указател.
Пътеводител за архивните фондове (1772–1944). Част І.Пътеводител за архивните фондове (1772–1944). Част І. (PDF 7,91 Mb)
1986 г., Русе
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 539 фонда от периода до 1944 г. , систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовност; 9. Просвета и култура; 10. Здравеопазване, труд и социални грижи; 11. Религия; 12. Лични фондове; 13. Списък на частичните постъпления и неанотираните фондове. Приложения: Списък на употребените съкращения; Именен указател; Указател на географските имена.
Пътеводител по архивните фондове (1866–1944)Пътеводител по архивните фондове (1866–1944) (PDF 3,36 Mb)
1976 г., Силистра
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и благоустройство; 5. Търговия; 6. Финанси, кредит и спестовност; 7. Просвета, наука, култура; 8. Здравеопазване; 9. Обществено-политически живот; 10. Религия; 11. Лични фондове. Приложения: Географски указател; Именен указател; Въпросно-предметен указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1980)Пътеводител по архивните фондове (1944–1980) (PDF 8,35 Mb)
1986 г., Силистра
Пътеводителят педставя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване и социални грижи; 6. Физкултура, спорт и туризъм; 7. Лични фондове; 8. Списък на неанотираните фондове, колекции и частични постъпления. Приложения: Географски указател; Указател на личните имена; Списък на употребените съкращения; Библиография на справочните издания на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Силистра.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. (PDF 10,73 Mb)
1986 г., Сливен
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и социални права; 7. Лични фондове. Приложения: Географски указател, Именен указател, Списък на употребените съкращения.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив Сливен 1824 – 1944 г. Второ допълнено издание (PDF 3,81 Mb)
2011 г., Сливен
Пътеводителят представя комплектуваните в Архива фондове за периода от Освобождението до 1944 г. – 414 фонда със 17 774 архивни единици. Най-старият документ е ферманът за построяване на църквата в с. Жеравна от 1824 г. Фондовете са систематизирани в следните раздели: І. Държавна власт и управление; ІІ. Обществено-политически и културен живот; ІІІ. Стопанство – промишленост, селско и горско стопанство; ІV. Просвета; V. Здравеопазване. Спорт; VІ. Религия; VІІ. Лични фондове. Справочният апарат включва: Списък на частичните постъпления, Списък на включените в пътеводителя фондове, Списък на обработените неанотирани фондове, Списък на съкращенията, Списък на издадените от Държавен архив – Сливен инвентарни описи, каталози и сборници, Именен указател, Географски указател.
Пътеводител на Държавен архив – Смолян (1615–1944)Пътеводител на Държавен архив – Смолян (1615–1944) (PDF 1,45 Mb)
2000 г., Смолян
954-9800-08-3 Поредица „Архивни справочници“. Т. 2.
Пътеводителят е второ допълнено издание на излезлия от печат през 1979 г. „Пътеводител по архивните фондове 1694–1944 г. Част І.“ Представя съхраняваните в архива учрежденски и лични фондове от посочения период. Не са включени частичните постъпления, поради големия им брой. Информацията за отделните фондове е систематизирана в следните раздели: 1. Органи на местното самоуправление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и благоустройство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване и социални грижи; 10. Общиствено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове; 13. Колекции. Приложения: Информация за научно-справочната библиотека на архива; Списък на издадените инвентарни описи, каталози, сборници и биографии от Държавен архив – Смолян; Списък на съкращенията; Списък на чуждите думи, употребени в анотациите на османо-турските документи; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1985). Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1985). Част ІІ. (PDF 4,71 Mb)
1993 г., Смолян
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани по отрасловия признак в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване, подпомагане и почивно дело; 6. Лични фондове; 7. Колекции. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Списък на необработените фондове; Списък на съкращенията; Географски указател; Именен указател.
Пътеводител по архивните фондове (1874–1948). Част І.Пътеводител по архивните фондове (1874–1948). Част І. (PDF 21,50 Mb)
1975 г., Стара Загора
Пътеводителят представя характеристики на 771 фонда за периода до 1944 г. Систематизирани са в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Транспорт и съобщения; 5. Търговия; 6. Финанси, кредит и спестовност; 7. Просвета, култура, бит; 8. Здравеопазване; 9. Обществено-политически живот; 10. Религия; 11. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя фондове; Именен указател; Географски указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1977). Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1977). Част ІІ. (PDF 12,37 Mb)
1983 г., Стара Загора
Пътеводителят представя 920 анотирани архивни фонда за периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука и култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване; 7. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове и частични постъпления; Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител на архивните фондове (1874–1944). Част І.Пътеводител на архивните фондове (1874–1944). Част І. (PDF 5,28 Mb)
1988 г., Търговище
Представя комплектуваните в архива 480 фонда от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско стопанство; 5. Строителство и благоустройство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит, застрахователно дело; 9. Просвета и култура; 10. Религиозни учреждения; 11. Лични фондове. Приложения: Географски показалец; Именен показалец; Използвани съкращения.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1979). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1979). Част ІІ. (PDF 16,75 Mb)
1989 г., Търговище
Пътеводителят представя 888 анотирани фонда и 22 частични постъпления от общо комплектуваните в архива 1031 фонда от периода след 1944 г. Систематизирани са в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, спестовно, кредитно и застрахователно дело. Статистика; 9. Просвета. Наука. Култура; 10. Физкултура и спорт; 11. Здравеопазване; 12. Религия; 13. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове; Списък на изданията на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Търговище; Географски указател; Именен указател; Списък на използваните съкращения.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Търговище. Част І. 1874 – 1944 г. Второ преработено и допълнено издание (PDF 1,98 Mb)
2011 г., Търговище
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 509 фонда с 14 960 архивни единици и 67 частични постъпления от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: І. Местни органи на власт и управление; ІІ. Органи на съдебната власт; ІІІ. Политическа и обществена дейност; ІV. Промишленост; V. Селско и горско стопанство; VІ. Транспорт и съобщения; VІІ. Финанси и кредит; VІІІ. Търговия; ІХ. Образование; Х. Култура; ХІ. Здравеопазване; ХІІ. Физкултура и спорт; ХІІІ. Религия; ХІV. Лични фондове. Справочният апарат включва: Списък на тематичните колекции от микрофилми, Списък на публикуваните архивни справочници по фондовете и документите, съхранявани в Държавен архив – Търговище, Списък на използваните съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1878–1944). Част І.Пътеводител по архивните фондове (1878–1944). Част І. (PDF 5,80 Mb)
1978 г., Хасково
Представя комплектуваните в архива 662 фонда за периода до 1944 г. Анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и градско стопанство; 5. Строителство и пътища; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовност; 9. Просвета и култура; 10. Здравеопазване; 11. Обществено-политически живот; 12. Религия. Приложени: Списък на неанотираните фондове, Списък на частичните постъпления, невключени в разделите на пътеводителя; Именен указател; Географски указател; Предметно-тематичен указател; Списък на по-важните теми, за разработването на които са използвани документи на архива.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1978). Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. (PDF 12,94 Mb)
1994 г., Хасково
Пътеводителят представя характеристики на 1221 фонда за периода след 1944 г. Невключените в пътеводителя фондове с предимно финансово-счетоводна и несъществена документация са включени в приложен списък. Анотираните фондове са систематизирани по производствено-отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура. 5. Физкултура и спорт. 6. Здравеопазване и социални грижи. 7. Религия. 8. Лични фондове и колекции. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител на архивните фондове (1839–1944). Част І.Пътеводител на архивните фондове (1839–1944). Част І. (PDF 9,87 Mb)
1990 г., Шумен
Пътеводителят е допълнено издание на отпечатания през 1965 г. „Кратък пътеводител на документалното богатство на Коларовградски окръг 1816–1944 г. Част І“. Представя архивните фондове от периода до 1944 г., систематизирани по отрасловия признак в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и водно стопанство; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване, социални грижи. Спорт; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове; Географски указател; Именен указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1994). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1994). Част ІІ. (PDF 10,40 Mb)
2000 г., Шумен
Представя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Общественополитически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и обществено подпомагане; 7. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове в пътеводителя; Географски указател; Именен показател; Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1834–1944). Част І.Пътеводител на архивните фондове (1834–1944). Част І. (PDF 2,05 Mb)
1980 г., Ямбол
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода до 1944 г., систематизирани по производствено-отраслов признак в следните архиви: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия. Втората част от пътеводителя обхваща личните фондове и колекции. Приложения: Списък на употребените съкращения; Именен указател; Указател на географските имена; Списък на неанотираните фондове; Списък на частичните постъпления, невключени към разделите на пътеводителя.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1977). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1977). Част ІІ. (PDF 21,53 Mb)
1983 г., Ямбол
Пътеводителят представя 569 анотирани фонда и 19 частични постъпления (от общо комплектувани в архива 955 фонда и 34 частични постъпления) от периода след 1944 г., като неанотираните са включени в приложен списък. Систематизирани са в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство. Благоустройство и комунално стопанство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, спестовно, кредитно и застрахователно дело; 9. Просвета, наука и култура; 10. Здравеопазване, обществено осигуряване и подпомагане; 11. Физкултура и спорт; 12. Лични фондове. Приложения: Употребени съкращения; Географски указател; Именен указател; Библиографска справка за изданията на Окръжен държавен архив – Ямбол.