Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – София


Дирекция „Регионален държавен архив“ със седалище София, включва като отдели държавните архиви в областните центрове София, Перник, Благоевград и Кюстендил. Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.

Регионален държавен архив – София се ръководи и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите „Държавен архив“ по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Николай Стоименов

Контакти
Адрес:
1000 София
ул. „Московска“ № 5

Тел.: (02) 9400 106

Транзитна сметка: BG64BNBG96613100128301
Банка: БНБ ЦУ
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0328