Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО
 
Държавен архив – Габрово е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Габровска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа като отдел на Окръжно управление на МВР – Габрово. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Габрово, от 1988 г. е в структурата на Община – Габрово. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1668 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1992 г. архивът се помещава в сграда на ул. „Чардафон“ № 17. Архивохранилища се намират в две сгради на ул. „Черно море“ № 1 (бивша ул. „Орловска“ № 149А) и ул. ДБодра смяна“ № 3.

През годините ръководители на архива са били: Младен Цанев Радков (1960– 1991) Румяна Петрова Денчева (1991–1997), Донка Недялкова Ботева (1997–1999), Юлия Петрова Бързакова (1999–2000), Стефка Иванова Василева (2000 – 2018). Георги Цанев е първият служител, назначен на 1 окт. 1959 г.

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен, Наградата на Община – Габрово – статуетка „Златният Хирон – 2003“ и Грамота за принос в развитието на града, а за своя 50-годишен юбилей – с Почетен знак на Общината за доказан принос в съхраняването на документално богатство, свидетелство за историята на Габровска област, като част от културната и стопанска история на България.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Велико Търново, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Габрово. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 226.17 линейни метра с 43 фонда с 14 859 архивни единици.; 1304 спомена,  1141 ЧП, 670 бр. снимки, 21 албуми, 22 ролки с микрофилми; 13 фонозаписи.

Фондовата наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза (заедно с фондовият масив на ОК на БКП) на 2553 архивни фонда с 2796, 93 линейни метра (2579,17 учрежденски и 194 лични фонда, от които 29 необработени) с общ брой 343 950 архивни единици, 1362 частични постъпления и 1360 спомена. Застрахователният фонд се състои от 762 385 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 815 310 кадъра позитив и 517 628 кадъра с дубъл негативи. Регистрирани са 30 особено ценни документи в Регистъра на Националния архивен фонд.

В Информационната система на държавните архив (ИСДА) са дигитализирани и регистрирани 4017 дигитални обекта с 8791 дигитални образа.


Началник отдел: Цветомира Койчева

Контакти
Адрес:
5300 гр. Габрово
ул. „Чардафон“ № 17

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:

Спирка „Летен театър“ – линии 3, 13, 27

Възможности за паркиране: паркинг към междублоково пространство

Тел.: (066) 803569 – началник отдел
        (066) 804634 – читалня
GSM: 0888 664 459
e-mail: gabrovo@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Габрово за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG06UNCR75273140014101
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0049