Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВРАЦА
 
Държавен архив – Враца е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Монтана. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Врачанска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Враца на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Враца, от 1988 г. е в структурата на Община – Враца. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека и изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 2000 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1952 г. до 1960 г. архивът се помещава в сградата на МВР – Враца, а от 1960 г. се премества на ул. „Антим І“ № 8.

През годините ръководители на архива са били: Никола Василев Митев (1952–1958), Трифон Вълов Трифонов (1958–1960), Георги Иванов Сарафов (1960–1980), Николай Стойков Христов (1980–1999), Велинка Михайлова Военкина (1999–2010).

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. на новосъздадените архиви във Видин и Монтана са предадени 520 фонда с документи на селища от техния териториален обхват, а през 1962 г. – други 25 фонда на архива в Плевен. През 2003 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 216.82 линейни метра с 1022 архивни фонда и 21622 архивни единици, 1753 спомена, 494 частични постъпления и 918 отделни документални материала.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 2473.74 линейни метра с 2925 архивни фонда (2821 учрежденски и 104 лични) и общ брой 192 254 архивни единици, 2391 спомена и 468 частични постъпления; от тях от масив "Б" –  209 частични постъпления и 1715 спомена. Застрахователният фонд се състои от 281 900 кадъра негатив и позитив.
Началник отдел: Маргарита Василева

Контакти
Адрес:
3000 гр. Враца
ул. „Антим І“ № 8

Лесен достъп до архива:
  • спирка „Крайречен булевард“, автобус № 3
Възможности за паркиране: места с режим „синя зона“

Тел.: (092) 626121 – началник отдел
        (092) 624462 – комплектуване
        0882 471 089 – читалня 
GSM: 0885 996112
Факс: (092) 626121
Е-mail: vratsa@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Враца за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG62UBBS80023106150408
Банка: ОББ АД – Монтана
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0259