Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВИДИН
 
Държавен архив – Видин е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Монтана. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Видинска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1960 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Видин на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Видин, от 1988 г. е в структурата на Община – Видин. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 4860 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници и периодични издания от Възраждането до наши дни.

От 2000 година архивът се помещава в училищна сграда, построена през 1925 г. и преустроена за нуждите на архива.

През годините ръководители на архива са били: Петър Пешев (1960–1964), Галя Младенова (1964–1966), Емил Маринов (1966–1968), Димитър Попов (1968–1991), Лиляна Димитрова (1991–2003), Цветана Цолова (2003–2012).

Архивът е награден през 1985 г. с орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Враца, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива във Видин. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 378 фонда с 12757 архивни единици, 1309 спомена, 943 частични постъпления и 3156 снимки.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1535.04 линейни метра с 2224 архивни фонда (2007 учрежденски и 217 лични) и общ брой 183 771 архивни единици, 1240 частични постъпления и 1528 спомена. Застрахователният фонд се състои от 417 313 кадъра.

Началник отдел: Светлана Кръстева

Контакти
Адрес:
3700 гр. Видин
ул. „Княз Борис І“ № 27

Лесен достъп до архива:
  • спирка „Блок „Палма“: л. № 4 и 5
Възможности за паркиране: свободно паркиране

Тел.: (094) 600283 – началник отдел
        (094) 600268 – читалня
GSM: 0888 668 787
Факс: (094) 600283
Е-mail: vidin@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Видин за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG62UBBS80023106150408
Банка: ОББ АД – Монтана
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0259