Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1874–1944). Част І.Пътеводител на архивните фондове (1874–1944). Част І. (PDF 5,28 Mb)
1988 г., Търговище
Представя комплектуваните в архива 480 фонда от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско стопанство; 5. Строителство и благоустройство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит, застрахователно дело; 9. Просвета и култура; 10. Религиозни учреждения; 11. Лични фондове. Приложения: Географски показалец; Именен показалец; Използвани съкращения.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1979). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1979). Част ІІ. (PDF 16,75 Mb)
1989 г., Търговище
Пътеводителят представя 888 анотирани фонда и 22 частични постъпления от общо комплектуваните в архива 1031 фонда от периода след 1944 г. Систематизирани са в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, спестовно, кредитно и застрахователно дело. Статистика; 9. Просвета. Наука. Култура; 10. Физкултура и спорт; 11. Здравеопазване; 12. Религия; 13. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове; Списък на изданията на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Търговище; Географски указател; Именен указател; Списък на използваните съкращения.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Търговище. Част І. 1874 – 1944 г. Второ преработено и допълнено издание (PDF 1,98 Mb)
2011 г., Търговище
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 509 фонда с 14 960 архивни единици и 67 частични постъпления от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: І. Местни органи на власт и управление; ІІ. Органи на съдебната власт; ІІІ. Политическа и обществена дейност; ІV. Промишленост; V. Селско и горско стопанство; VІ. Транспорт и съобщения; VІІ. Финанси и кредит; VІІІ. Търговия; ІХ. Образование; Х. Култура; ХІ. Здравеопазване; ХІІ. Физкултура и спорт; ХІІІ. Религия; ХІV. Лични фондове. Справочният апарат включва: Списък на тематичните колекции от микрофилми, Списък на публикуваните архивни справочници по фондовете и документите, съхранявани в Държавен архив – Търговище, Списък на използваните съкращения.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"