Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Том І. Учреждения, предприятия и организации.Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Том І. Учреждения, предприятия и организации. (PDF 16,91 Mb)
1989 г., Пловдив
Пътеводителят представя коплектуваните 2054 архивни фонда на учреждения, предприятия и организации от периода след 1944 г. Анотираните фондове са систематизирани по производствено-отраслов признак в следните раздели: 1. Органи на власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване, подпомагане; 6. Религия. В края на всеки раздел/подраздел са включени съответните частични постъпления и библиография на изданията на архива, свързани със съответните раздели и теми. Приложения: Списък на неанотирани архивни фондове в пътеводителя; Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове. Том ІІ. Архивни фондове от личен произход.Пътеводител на архивните фондове. Том ІІ. Архивни фондове от личен произход. (PDF 11,04 Mb)
1990 г., Пловдив
Пътеводителят представя всички лични фондове, комплектувани в архива. Фондовете са систематизирани азбучно по фамилното име на фондообразувателя. Приложения: Списък на съкращенията; Списък на необработените и неанотирани лични фондове; Именен показалец; Географски показалец; Предметен показалец.
Пътеводител на окръжния държавен архив Пловдив (1878–1944)Пътеводител на окръжния държавен архив Пловдив (1878–1944) (PDF 3,33 Mb)
1971 г., Пловдив
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 932 фонда и 130 частични постъпления за периода до 1944 г. Характеристиките на анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовно дело; 9. Просвета и култура; 10. Здравеопазване; 11. Организации и дружества; 12. Религия; 13. Лични фондове. Част от фондовете, които съдържат неголямо количество и по-маловажни документи, както и частични постъпления не са анотирани и са включени в приложени списъци. Приложения: Списък на съкращенията; Характеристика на литературата от научно-справочната библиотека на архива; Разработвани теми с материали на ОДА – Пловдив през периода 1967–1969 г.; Именен указател; Географски указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"