Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. (PDF 18,58 Mb)
1985 г., Перник
Пътеводителят представя комплектуваните архивни фондове от периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета; 5. Наука и култура; 6. Физкултура и спорт; 7. Здравеопазване; 8. Лични фондове. Неанотираните по-малки по обем фондове и такива с документи със справочен характер, както и частичните постъпления, са включени в приложени списъци. Приложения: Списък на съкращенията; Географски указател; Списък на изданията на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Перник.
Указател на архивните фондове от гр. Перник, съхранявани в ОДА (1899–1975)Указател на архивните фондове от гр. Перник, съхранявани в ОДА (1899–1975) (PDF 13,29 Mb)
1979 г., Перник
Справочникът представя комплектуваните в архива фондове, систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско стопанство; 6. Строителство, благоустройство, комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит, спестовност, застрахователно дело; 10. Просвета, наука, култура; 11. Здравеопазване, осигуряване, подпомагане, физкултура. При наличие на фондове на даден фондообразувател преди и след 1944 г. информацията за фондовете е дадена в хронологична последователност. Приложения: Частични постъпления; Списък на съкращенията.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"