Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове (1944–1980). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1980). Част ІІ. (PDF 28,53 Mb)
1989 г., Монтана
Пътеводителят представя 1285 анотирани учрежденски и лични фондове от периода след 1944 г. В приложен списък са включени неанотираните фондове, съдържащи по-ограничена и несъществена по значимост документация. Информацията за фондовете е систематизирана в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление. Съд и прокуратура; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване и подпомагане; 6. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове (16 бр.); Списък на частичните постъпления (22 бр.); Списък на употребените съкращения; Географски указател; Именен списък.
Пътеводител по фондовете (1878–1944)Пътеводител по фондовете (1878–1944) (PDF 7,76 Mb)
1970 г., Монтана
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 500 архивни фонда от периода до 1944 г. Информацията за анотираните фондове е систематизирана в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Съдилища и затвори; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство и архитектура; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит, спестовно и застрахователно дело; 9. Просвета и култура; 10. Здравно дело и социални грижи; 11. Обществено-политически, професионални и спортни организации, дружества и съюзи; 12. Религия. Неанотираните фондове са включени в приложен списък. Приложения: Списък на използвани съкращения; Именен указател; Указател на селищата.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Монтана (1649–1944 г.) (PDF 2,19 Mb)
2011 г., Монтана
Поредица „Архивни справочници“. Т. 22.
До 31 дек. 2010 г. в Държавен архив – Монтана са комплектувани и се съхраняват общо 2946 архивни фонда с 1912,30 л.м. Целта на настоящия пътеводител е актуализиране и допълване на издадения през 1970 г. „Пътеводител по фондовете (1878–1944), І част“. След 1970 г. фондовият масив е обогатен с нови постъпления, през последните години е извършена паспортизация на архивните фондове, уточнени са наименованията на фондообразувателите, коригирани са неточностите. Новият справочник предлага на потребителите по-пълна и актуална информация за архивните фондове от епоха „К“, съхранявани в архива. В него са включени 592 архивни фонда, които са обработени и обхващат периода от 1649 г. до 1944 г. За улеснение при работата със справочника архивните фондове са групирани по отраслов признак в ХVІ раздела със съответни подраздели. Класификационната схема е съставена на основата на Класификатор на архивните фондове от 1989 г. При подреждането на фондовете в отделните раздели и подраздели са спазени принципите на йерархичната подчиненост, взаимовръзка и значимост, като фондообразувателите са подредени и по азбучен ред на населените места. Личните фондове са подредени по азбучен ред на фамилните имена на фондообразувателите. В раздел ХVІ са включени частичните постъпления за периода до 1944 г. Към справочника са приложени: класификационна схема, списък на издания на Държавен архив – Монтана, списък на съкращенията, списък на чуждите и архаични думи, употребени в характеристиките на фондовете.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"