Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Тарифа и Цени на услуги


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ",
СЪГЛАСНО ЧЛ. 28, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

Приета с ПМС № 246 от 10 октомври 2007 г. ((ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г.);
д
оп. с ПМС № 172 от 6 юли 2015 г. (ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г.); в сила от 11 август 2015 г.

№ по ред Наименование на услугата Размер на таксата
     
1.     Приемане на заявления по образец
5,00 лв.
2.     Заверка на архивен документ:  
             а) за първа страница
2,50 лв.
             б) за всяка следваща страница
1,50 лв.
3.     Издаване на удостоверения
            10,00 лв.
4.     Издаване на дубликат на удостоверение
5,00 лв.

Забележка: пощенските разходи са за сметка на заявителя.

 
ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ,
предоставяни от Държавна агенция „Архиви“ съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за Националния архивен фонд
и определени с ПМС № 9 от 28 ян. 2010 г. (ДВ, бр. 10 от 5 февр. 2010 г.); изм. и доп. с ПМС № 7 от 18 ян. 2012 г.
(ДВ, бр. 8 от  27 ян. 2012 г.); изм. с ПМС № 172 от 6 юли 2015 г. (ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г.);
в сила от 11 август 2015 г.
 
       
Раздел Вид услуга Количество Цена
 
 I. Издаване на читателска карта    
  За един месец 1 брой 5,00 лв.
  За шест месеца 1 брой 6,00 лв.
  За една година 1 брой 10,00 лв.
  Преиздаване при загуба или повреда  
 5,00 лв.
(без право на отстъпка)
ІІ. Възпроизвеждане на архивни материали за:    
  1. Документални, телевизионни, видеопродукции и др.
на първи започнат час снимачно време
100,00 лв.
 
на всеки следващ
половин час
50,00 лв.
  2. Рекламни филмови продукции
на първи започнат час снимачно време
200,00 лв.
 
на всеки следващ
половин час
100,00 лв.
  3. Издания на хартиен или електронен носител:    
  3.1. научно-документални лист/снимка 1,50 лв.
  3.2. популяризаторски лист/снимка 5,00 лв.
  3.3. реклами, календари, пощенски картички и др. лист/снимка 10,00 лв.
 
4. Изложби:
   
  4.1. документални лист/снимка 2,00 лв.
  4.2. с комерсиална цел лист/снимка 6,00 лв.
 

5. Публикуване в интернет на снимки и документи (max 72 dpi) 
на сайта на потребителя

лист/снимка 20,00 лв. за срок
1 година (с воден знак на архива)

Забележка към раздел ІІ.
Включените в този раздел цени са само за правото на използване на архивни документи при задължително цитиране на пълните им искови данни и са за еднократно възпроизвеждане по посочената цел на използване.

 
IІI. Експертиза на ценността, техническа обработка на документите и организация на дейността на архиви на физически и юридически лица:  
 
1. Предварителна преценка на обема, състава и състоянието на документите, подлежащи на експертиза и обработка
  100,00 лв.
 
2. Полистна експертиза на ценността на документи:
   
  2.1. общоадминистративни и специализирани документи линеен метър 200,00 лв.
  2.2. научно-технически документи линеен метър 250,00 лв.
 
3. Формиране и техническа обработка на архивната единица:
   
3.1. общоадминистративни и специализирани документи за една архивна
единица
10,00 лв.
3.2. научно-технически документи
за една архивна
единица
15,00 лв.
  4. Съставяне на инвентарен опис, историческа справка и други
документи, резултат от експертизата
  250,00 лв.
 
5. Систематизация на документите, определени за дългосрочно
справочно значение, по вид и хронология и съставяне на опис
линеен метър 100,00 лв.
 
6. Систематизация на документи от масово-типов характер,
неподлежащи на запазване, с изтекли срокове на съхранение, по вид и хронология и съставяне на опис
линеен метър 50,00 лв.
 
7. Систематизация на документи от масово-типов характер,
неподлежащи на запазване, с изтекли срокове на съхранение,
по вид и хронология и изготвяне на акт за унищожаване
линеен метър 50,00 лв.
 
8. Разработване на номенклатура на делата/списък на видовете
документи със срокове за съхранение
заглавие на дело 5,00 лв.
 
9. Разработване на указания и класификационна схема на номенклатура
на делата/списък на видовете документи със срокове за съхранение
  100,00 лв.
 
10. Разработване на вътрешни правила/инструкция за организацията на дейността на архиви на физически и юридически лица
1 брой 150,00 лв.
 
11. Изготвяне на експертно становище за организирането,
съхраняването и използването на документите в частни архиви
становище 50,00 лв.
 
12. Експертиза на ценността и оригиналността на архивни
документи на физически и юридически лица:
   
  12.1. на един документ документ 8,00 лв.
  12.2. на група документи от един тип
до 200 листа

15,00 лв.
  над 200 листа 20,00 лв.
  12.3. на чуждоезични документи документ
10,00 лв.
 
IV. Издирване на архивни документи по заявка на потребители и изготвяне на писмена справка:  
  1. Изготвяне на справка на ниво архивен фонд    
1.1. до 20 описа   3,00 лв.
  1.2. до 50 описа   5,00 лв.
1.3. над 100 описа   6,00 лв.
 
2. Изготвяне на справка с анотации на ниво архивна единица
за една
анотация
3,00 лв.
 
3. Преглед по тема на архивна единица до 250 листа

за архивна
единица
3,00 лв.
 
4. Преглед по тема на архивна единица над 250 листа

за архивна
единица
5,00 лв.
 
5. Изготвяне на справка с анотации на ниво документи
 
за една
анотация
5,00 лв.
V. Реставрация и консервация на архивни документи:    
  1. Експертна оценка за състоянието и изработване на констативен
протокол и работна карта за необходимите процедури
  30,00 лв.
  2. Ръчна реставрация:    
  2.1. предварителна химическа обработка един лист - А4 7,00 лв.
  2.2. реставрация по класически метод един лист - А4 4,00 лв.
  2.3. реставрация чрез двустранно дублиране един лист - А4 8,00 лв.
  3. Реставрация чрез листоотливане един лист - А4 7,00 лв.
  4. Реставрация чрез ламиниране:    
  4.1. частична ръчна топла ламинация един лист - А4 4,00 лв.
  4.2. топла автоматична ламинация един лист - А4 6,00 лв.
  5. Реставрация на подвързия 1 брой - формат А4 25,00 лв.
  6. Обща дезинфекция чрез обгазяване на архивохранилище на м3 2,00 лв.

Забележки към раздел V:
1. При силно увредени и сложни за реставрация документални материали цените се договарят с възложителя.
2. На базата на цената за формат А4 се определят пропорционално цените на останалите формати.

 
VІ. Предоставяне за ползване на:    
  1. Архивохранилищна площ за съхранение на архивни документи на линеен метър
за една година
по договаряне
  2. Изложбена площ
на ден
по договаряне
 
3. Изложбен инвентар:
   
  3.1. хоризонтални витрини 1 седмица/1 брой 15,00 лв.
  3.2. вертикални пана 1 седмица/1 брой 10,00 лв.
  3.3. осветителни тела 1 седмица/1 брой 5,00 лв.
  3.4. рамки 1 седмица/1 брой 2,00 лв.
 
4. Готова изложба
  300,00 лв.
 
5. Изготвяне на изложба по поръчка
  по договаряне
 
6. Площ за конференции, срещи, представяния и др.
на час по договаряне
  6.1. с озвучителна техника на час по договаряне
  6.2. с проектор и екран на час по договаряне

Забележки към раздел VІ:
1. В отделни случаи е възможно договаряне на цената за наемане на изложбен инвентар.
2. Към цената за предоставяне на изложбен инвентар извън залите на ДАА се начисляват 25 на сто за монтаж и демонтаж.
3. В ценообразуването на изложбите по поръчка се включват и:
а) цените за издирване на документи по раздел ІV, т. 4;
б) цените на репрографските услуги по раздел VІІ;
в) консумативите за други необходими материали;
г) транспортните разходи.

 
VIІ. Репрографски услуги    
  1. Ксерокопиране на една страница от архивен документ с формат:    
  1.1. А4 1 брой 0,25 лв.
  1.2. А3 1 брой 0,50 лв.
  1.3. А2 1 брой 1,00 лв.
  1.4. А1 1 брой 3,00 лв.
  1.5. А0 1 брой 6,00 лв.
  2. Ксерокопиране на една страница от неархивен документ 1 брой 0,10 лв.
  3. Дигитализиране на архивен документ:    
  3.1. изготвяне на дигитално копие (max 300 ppi JPEG/TIFF Image) една страница/
снимка
3,00 лв.
  3.2. запис на CD/DVD
1 брой
1,00 лв.
  3.3. заснемане със собствен дигитален апарат или скенер
една страница/
снимка
0,20 лв.
  4. Фотокопиране (черно-бяло) на архивен документ с размери:    
  4.1. 13/18 см 1 брой 2,00 лв.
  4.2. 18/24 см 1 брой 3,00 лв.
  4.3. 24/30 см 1 брой 4,00 лв.
  4.4. 30/40 см 1 брой 10,00 лв.
  5. Микрофилмиране на архивен документ (заснемане, проявяване и фиксиране на черно-бели негативи) - 35 мм    
  5.1. до 500 кадъра един кадър 0,50 лв.
  5.2. над 500 кадъра
един кадър
0,30 лв.
  6. Изготвяне на препис-извлечение от архивен документ
една страница от документа
1,00 лв.
  7. Принтеркопие от дигитален образ и микрофилм/микрофиш:    
 
  7.1. черно-бяло, формат А4 1 брой 1,00 лв.
  7.2. цветно, формат А4 1 брой 3,50 лв.
  7.3. цветно, формат А3 1 брой 6,50 лв.


Забележки към раздел VIІ:
1. Репрографските услуги се извършват в зависимост от наличните технически възможности и физическото състояние на архивните документи.
2. Обикновена услуга се изпълнява в срок до 7 работни дни.
3. Бърза услуга се изпълнява в срок до 3 работни дни, като цената се увеличава с 50 на сто.
4. Експресна услуга се изпълнява в срок до 24 часа, като цената се увеличава със 100 на сто.


Забележки:
От цените на услугите в раздел I и раздел VIІ се правят следните отстъпки:
1. За ученици и учители, студенти, дипломанти и докторанти, научни работници от системата на Българската академия на науките и други научни институти, преподаватели във висши учебни заведения от страната и чужбина и служители от други архивни институции в страната - 50 на сто.
2. За хора с увреждания - 50 на сто.
3. За пенсионери - 50 на сто.
4. За физически лица, дарили документи на държавата, и за техните преки наследници - безплатни копия на дарени от тях документи и безплатна читателска карта.
5. За политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества - безплатни копия на предадените от тях документи."

Заключителни разпоредби
§ 4. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".