Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – 1944–2011 г. (PDF 1,82 Mb)
2012 г., Кърджали
Поредица „Архивни справочници“, т. 30
Пътеводителят съдържа характеристики на фондовете и списък на частичните постъпления за периода от 1944 до 2011 г., представени по следната класификационна схема: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Политически партии, обществени, професионални и религиозни организации и институции; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, съобщения и статистика; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит, застрахователно и спестовно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване и социални грижи; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните фондове; Списък на съкращенията.
Пътеводител по архивните фондове (1912–1944). 
Част І.Пътеводител по архивните фондове (1912–1944). Част І. (PDF 3,36 Mb)
1988 г., Кърджали
Пътеводителят представя съхраняваните в архива фондове от периода преди 1944 г., систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука и култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и социални грижи; 7. Религия; 8. Лични фондове. Приложения: Списък на тематичните каталози, издадени от ОДА – Кърджали; Именен указател; Географски указател; Списък на използваните съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1979). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1979). Част ІІ. (PDF 6,53 Mb)
1987 г., Кърджали
Пътеводителят представя комплектуваните до 1981 г. общо 881 архивни фондове и 48 частични постъпления. Неанотираните фондове са включени в приложен списък. Информацията за фондовете е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси и кредит. Застрахователно и спестовно дело; 9. Просвета. Наука. Култура; 10. Здравеопазване и социални грижи; 11. Физкултура и спорт; 12. Лични фондове. Необработените фондове и частични постъпления са включени в приложени списъци. Приложения: Географски указател; Списък на използваните съкращения.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"