Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове (1805–1944). 
Част І.Пътеводител по архивните фондове (1805–1944). Част І. (PDF 1,05 Mb)
1978 г., Благоевград
Пътеводителят представя характера на съхранените в архива документални материали като източници за културното, обществено-политическото, икономическото и здравното развитие на Благоевградско от периода на Възраждането (1805 г.) до 1944 г. Съдържа исторически справки за фондообразувателите – предприятия, учреждения, организации и личности, действали през XIX и първата половина на XX в., и анотации по състава и съдържанието на създадените от тях документи. Информацията за фондовете е групирана в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовно дело; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12I. Лични фондове. Във всеки раздел има подраздели, изградени също по отраслов признак. Приложения: Списък на употребените съкращения; Списък на невключените в разделите на пътеводителя фондове и частични постъпления.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Благоевград (1944–2009) (PDF 3,48 Mb)
2011 г., Благоевград
Пътеводителят е ново, основно преработено и допълнено издание на издадения през 1982 г. пътеводител по фондовете на архива след 1944 г. Представя комплектуваните 1540 фонда, като постъпилите други 1056 фонда от бившия Окръжен архив на БКП са включени в приложен списък. Анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредитно и застрахователно дело; 10. Образование, наука, изкуство и култура; 11. Здравеопазване, социални грижи; 12. Физкултура, спорт, туризъм; 13. Лични фондове. Приложения: Списък на фондовете; Списък на фондовете на бившия архив на БКП; Списък на спомените; Списък на съкращенията; Именен указател; Географски указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"