Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на Окръжен държавен архив – Пловдив (1878–1944 г.). Съст: С. Симеонов, Ал. Маринов. Под редакцията на Н. Георгиев. София, 1971. 178 с.

Промишлеността на Пловдив и окръга от 1878 до 1944 г. Съст. С.Симеонов, Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1971. 62 с.

Георгиев, Н., Ст. Стефанов. Списък на приетите архивни фондове от социалистическата епоха (1944–1970 г.). ОДА – Пловдив, 1971. 91 е.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1980 г.). Том I. Учреждения, организации и предприятия. Съст. С. Симеонов, Ал. Маринов, Ст. Стефанов, Й. Велчев, В. Алексиева, Н. Петрова. ДА – Пловдив, 1989. 411 с.

Пътеводител на архивните фондове. Том II. Архивни фондове от личен произход. Съст.: С. Симеонов, Ал. Маринов, Ст. Стефанов, Н. Петрова, В. Алексиева, М. Вучкова, Й. Велчев, Вл. Балчев. ДА – Пловдив, 1990. 233 с.
 

Инвентарни описи

Инвентарни описи на лични фондове. Част I. (лични фондове на: Тодор Близнаков, Божидар Здравков, Иван Кесяков, Петър Манджуков и Васил Пеев). Съст. Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1974. 56 с.

Личен фонд „Стою Н.Шишков“ – Пловдив (ф. III 52К). Инвентарен опис. Библиография. Съст. Ал.Маринов, М. Кафелова. Ред.: Ан. Печилков, Н. Георгиев. ОДА – Пловдив, Окръжна библиотека-Смолян, 1978. 167 с.

Градска община – Пловдив (1878–1944) (ф. 29К). Инвентарни описи № 1, 2, 3, 4. Съст. С. Симеонов, Ст. Стефанов. ОДА – Пловдив, 1978. 69 с.

Инвентарни описи на лични фондове. Част II (лични фондове на: Ана Кузманова, Анка Ламбрева, Никола Маринов, Гаврил Тумангелов, свещ. Иван Шивачев). Съст. Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1980. 37 с.

Инвентарни описи на лични фондове. Част III (лични фондове на: Александър Доросиев – ф.1049К, Стела Кутева – Здравкова, ф.1066К). Съст. Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1981. 58 с.

Инвентарни описи на лични фондове. Част ІV (лични фондове на: Васил Хр. Крумов – ф1055К, Тодор Ст. Струнчевски – ф.1494). Съст.: Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1982. 45 с.

Инвентарни описи на лични фондове. Част V (лични фондове на: Димитър Цончев – ф.1214, Петър Детев – ф.1658). Съст. Ал. Маринов, Н. Петрова. ОДА – Пловдив, 1983. 100 с.

Инвентарни описи на лични фондове. Част VІ (лични фондове на: Иван Ванев – ф.1600, Димитър Душанов –ф.1030К, Костадин Балтов – ф.1074К). Съст.: Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1984. 44 с.

Инвентарни описи на лични фондове (лични фондове на: Тодор К. Попов, гр. Съединение – ф.1710, Иван Кр. Стойчев, гр. Пловдив, ф.1075К, Иван Кр. Стойчев, гр. В. Търново, ф. 012-1). Посветен на 100-годишнината на Съединението – 1885 г. Съст.: Ал. Маринов, Ив. Коев. ОДА – Пловдив, ЦВА – В. Търново, 1985. 52 с.

Инвентарни описи на лични фондове. Част VІІ (лични фондове на: Ули Порязов – ф.1738, Никола Т. Янев – ф.1666). Състав.: Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1986. 80 с.

Петър Анастасов Маринов (1903–1998) ф. 959К. Инвентарни описи. Библиография. Съст. Ал. Маринов и др. Пловдив. 254 с.

Каталози

Каталог на документи за въоръжената борба в Пловдивски окръг (1941–1944 г.). Съст.: С. Симеонов, Ст. Стефанов. ОДА – Пловдив, 1974. 33 с.

В защита на трудещите се. (Из дейността на общинските съветници, комунисти, в Пловдивски окръг, 1912–1933 г.). Каталог на документи. Съст.: С. Симеонов, Ст. Стефанов. ОДА – Пловдив, 1975. 20 с.

Ролята на ОФ за установяване и укрепване на народната власт в Пловдивски окръг (1944–1948). Каталог на документи. Съст. С. Симеонов, Ст. Стефанов, Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1975. 28 с.

25 години Окръжен държавен архив – Пловдив (1953–1976 г.). Албум. Съст. и текст: Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1976. 35 с.

Пловдивско певческо дружество (1896–1976). Каталог на документи. Съст. Ал. Маринов, В. Алексиева, ОДА – Пловдив, 1977. 138 с.

БЗНС в периода на разгърнатото социалистическо строителство и победата на социализма в Пловдивски окръг (1948–1958). Каталог на документи. Съст. С. Симеонов. ОДА – Пловдив, 1979. 80 с.

Социалистическо преустройство на селското стопанство в Пловдивски окръг (1944–1958). Каталог на документи. Съст. Ал. Маринов, В. Алексиева, Й. Велчев. ОДА – Пловдив, 1979. 105 с.

Ликвидиране на капиталистическата собственост в Пловдивски окръг (1944–1948). Каталог на документи. Съст. Ал. Маринов, В. Алексиева, Й. Велчев. ОДА – Пловдив, 1980. 60 с.

100 години Драматичен театър – Пловдив. През погледа на периодичния печат. Библиография. Каталог на документи. Съст. Й. Лаутлиев (отг. редактор), Б. Стоилов, Ат. Бояджиев, В. Декало, Р. Абаджиева, М. Бузина, А. Аврамова, Ал. Маринов. Окръжен съвет за култура, НБИВ, ОДА Пловдив, 1981. 216 с. и приложения.

Международен мострен панаир – Пловдив. Библиография. Каталог на документи. Съст. Й. Велчев, Р. Абаджиева, А. Аврамова. ОДА, НБИВ – Пловдив, 1981. 93 с.

80 години средище на селскостопанска наука. Земеделска опитна станция „Константин Малков“ – Садово (1902–1982). Каталог на документи. Съст. Ал. Маринов, В. Алексиева. ОДА – Пловдив. 1982. 49 с.

Висше образование в областта на хранително-вкусовата промишленост (1953–1983). (30 години Висш институт за хранително-вкусова промишленост – Пловдив). Каталог на документи. Съст. В. Кисьова. ОДА – Пловдив, 1982. 44 с.

Обзор на документите за Георги Димитров в Окръжен държавен архив – Пловдив. (Посветен на 100-годишнината от рождението му). Съст. Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1982. 27 с.

Оперното изкуство в Пловдив. 30 години Народна опера – Пловдив, 1953–1983. Каталог на документи. Библиографски указател. Съст. Ал. Маринов, В. Декало. ОДА – НБИВ, Пловдив, 1982. 186 с.

Помощното движение в Пловдивски окръг (1944–1949). Каталог на документи. Съст. Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1983. 32 с.

Достойна смяна на Комсомола и Партията. Из дейността на Окръжния пионерски дом – Пловдив. Каталог на документи. Съст. Й. Велчев. ОДА – Пловдив, 1983. 39 с.

Висше медицинско образование в Пловдив (1945–1985). По случай 40-годишнината от създаването на ВМИ „Ив. П. Павлов“ – Пловдив. Каталог на документи. Съст. В. Алексиева. ОДА – Пловдив, 1984. 60 с.

Пловдив и побратимените градове. Каталог на документи. Съст. Вл. Балчев. ОДА – Пловдив, 1985. 93 с.

Съединението на Княжество България с Източна Румелия – 1885 г. Каталог на документи. (Посвещава се на 100-годишнината от Съединението). Колектив. ОДА – Пловдив, 1985. 125 с.

Симфоничното и камерното изкуство в Пловдив. 40 години Държавен симфоничен оркестър – Пловдив (1945–1985). Каталог на документи. Съст. Ал. Маринов. ОДА – Пловдив, 1985. 48 с.

40 години ВСИ „Васил Коларов“ – Пловдив (1945–1985). Каталог на документи. Библиография. Съст. Хр. Найденов, Н. Петрова, Л. Тосева. ВСИ „Васил Коларов“, ДА – Пловдив, 1985. 209 с.

Първо българско земеделческо промишлено изложение в гр. Пловдив (август-октомври 1892 г.). Каталог на документи, посветен на 100-годишнината от изложението. Съст. Ал. Маринов. ДА – Пловдив, 1991. 43 с.

Османотурски документи в Държавен архив – Пловдив (1720–1921 г.). Каталог на документи. Съст. Ал. Маринов, ДА – Пловдив, 1995. 93 с. с приложения.
 

Каталози от изложби

110 години Международен панаир – Пловдив – начало на панаирното дело в България. Каталог на документална изложба. 30 с.

Радетели на националната идея: 110 години Международен панаир – Пловдив: Каталог. 40 с.

Асомпсионистите и България, 1862–2002. Каталог на документална изложба. 84 с. (бълг. и фр. ез.)

Делото на Петко Каравелов и неговите пловдивски последователи. Каталог на документална изложба. Пловдив. 32 с.
 

Сборници

Симеонов, Симеон. Състав и функции на учрежденията в Източна Румелия. ОДА – Пловдив, 1979. 258 с.

100 години средище на селскостопански знания. Селскостопански техникум – Садово, Документални извори. Съст. Ив. Диваров, Ив. Топузов, Ст. Стефанов. ОДА – Пловдив, НБИВ - Пловдив, Селскостопански техникум – Садово, 1980. 74 с. и приложения.

Д-р Александър Пеев-Боевой. Указател на литература и архивни документи. Съст. М. Бузина, М. Айвазова, К. Станчева, Ал. Маринов. НБИВ, ОДА – Пловдив, 1986. 141 с.

Информационно-документален сборник. Том I.  (Посветен на 150-годишнината от рождението на В. Левски, 1837–1987). Съст. С. Симеонов, Ст. Стефанов, Ал. Маринов, Н. Петрова Вл. Балчев, Й. Велчев. ОДА – Пловдив, 1987, 223 с.

Информационно-документален сборник. Том II.  (Посветен на 110-годишнината от Освобождението на Пловдив, 1878–1988). Съст. С. Симеонов, Ст. Стефанов, Ал. Маринов, Н. Петрова Вл. Балчев, Й. Велчев. Пловдив, 1988. 213 с.

Информационно-документален сборник. Том III. (Посветен на 110-годишнината на Пловдивската община и 70-годишнината на Пловдивската комуна. Съст. С. Симеонов, Ал. Маринов, Ст. Стефанов, Н. Петрова, Й. Велчев, инж. Й. Андреева-Кертикова. Пловдив, 1989. 162 с.

Чудото, наречено Първо пловдивско изложение. Сборник. Авторски колектив: Ал. Маринов, Й. Велчев, Вл. Балчев Н. Петрова, инж. Й. Андреева-Кертикова, инж. Петко Петков. Репродукции: Елена Атанасова. (Посветен на 100-годишнината от изложението). С., 1992. 150 с. и илюстрации.

Информационно-документален сборник. Том ІV. Балканската война 1912-1913 г. (Посветен на 80-годишнината от войната). Съст. Ал. Маринов, Й. Велчев, Вл. Балчев, Н. Петрова. ДА – Пловдив, 1992. 107 с.

Информационно-документален сборник. Том V. Стою Неделчев Шишков – 130 години от рождението му (1865–1995). Ред.: Ал. Маринов, Вл. Балчев, М. Вучкова, К. Стайкова, Н. Петрова. ДА – Пловдив, 1995. 224 с.

Васил Дечев (1866–1941). Документирана биография. Съст. Н. Петрова, Ан. Печилков. Посветена на 130-годишнината от рождението и 55-годишнината от смъртта на В. Дечев. Пловдив, 1996. 161 с. и илюстрации.
 

Други издания

Наше първо изложение – 15 август 1892 г., Пловдив. Фотоалбум. (Посветен на 90-годишнината от изложението. ОДА – Пловдив, 1982. 44 с.

Чобановият род и участието му в Съединението 1885 г. Съст. К. Чобанова. Пловдив, 1985. 7 с. и илюстрации.

Йоаким Груев (1828–1988). Био-библиография. (По повод 160 години от рождението на Й. Груев). Съст. Цв. Нанова. ОДА – Пловдив, 1988. 60 с.

Родът Господарски от гр. Съединение. Съст. К. Чобанова. ДА – Пловдив, 1988. 44 с.

Маринов, Ал. Печатници и издателства в Пловдив от Освобождението до национализацията (1878–1949). Справочник. ДА – Пловдив, 1989. 87 с.

100 години Пловдивска търговско-индустриална камара. Съст. Вл. Балчев, Ат. Нримов, Хр. Иванов. Пловдив, 1995. 22 с. и илюстрации.

Балканският градски феномен. Солун и Пловдив: приличащи си градове. [Албум]. Съст. Кр. Линков, В. Мавроматис, Ал. Пижев, Н. Петрова, А. Вълчева-Караиску. Солун. 127 с. (бълг. и гр. ез.)

Маринов, Ал. Дом на изкуствата и печата в Пловдив (1923–1944). Хроника- летопис.  Пловдив. 143 с.

Маринов, П. Някога: романизирана библиография. Съст. Ал. Маринов. Пловдив. 156 с.

Маринов, П. Светулки в мрака. Биографичен очерк. Пловдив. 70 с.

Чепеларски будители. Спомени за Васил Дечев, д-р Георги Чичовски и Димитър Пенчев от Петър Ан. Маринов. Съст. Ал. Маринов и др. 162 с.

140 години Стою Шишков. Материали от юбилейно тържество. Съст. Хр. Гиневски и Ал. Маринов. 95 с.

Историческата 1885 г. в гравюри: Съединението и Сръбско-българската война. Отзвук в европейския печат. Съст. П. З. Петков, В. Ганева, Вл. Балчев. Пловдив. 108с.