Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – БЛАГОЕВГРАД
 
Държавен архив – Благоевград е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ София. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Благоевградска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Благоевград на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Благоевград, а от 1988 г. е в структурата на Община – Благоевград. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 3340 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници и периодични издания.

От 1990 г. архивът се помещава в самостоятелна административна сграда в централната градска част на Благоевград.

През годините ръководители на архива са били: Борис Димитров Попов (1952–1954), Иван Миланов Начев (1954–1957), Катерина Чобанова (1958–1960), Кирил Иванов Ушатов (1960–1971), Страхил Илиев Точев (1971–1992) и Петър Христов Станев (1992–2018).

През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1058 фонда с 25 751 архивни единици, 1242 спомена и 1114 частични постъпления.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1853.54 линейни метра с 3001 архивни фонда (2898 учрежденски и 102 лични) и общ брой 204 334 архивни единици, 1957 частични постъпления и 2348 спомена. Застрахователният фонд се състои от 513 007 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 475 628 кадъра позитив. 
Началник отдел: Любима Петрова

Контакти
Адрес:
2700 гр. Благоевград 
ул. „Арсений Костенцев“ № 2

тел.: (073) 885 434 – началник отдел
        (073) 885 435 – читалня
GSM: 0885 052 992
факс: (073) 885 434
e-mail: blagoevgrad@archives.government.bg
 
Работно време на читалнята на ОДА – Благоевград за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Транзитна сметка: BG64BNBG96613100128301
Банка: БНБ ЦУ
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0328