Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Услуги и използване


Достъпът, редът и организацията на използването на архивни документи са регламентирани в Закона за Националния архивен фондНаредбата за реда за използване на документите от Националния архивен фонд и Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви", Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция „Архиви“

Достъп

Всички български и чуждестранни физически и юридически лица могат да използват документите, съхранявани в ДАА, освен ако:

  • със закон е ограничен достъпът до информацията, която съдържат;
  • в акта за придобиването им чрез дарение, завещание или договор са поставени условия за тяхното използване.

Лица, ненавършили 16 години, могат да използват архивни документи, ако имат пълнолетен придружител или представят нотариално заверено пълномощно.

Временно или частично може да бъде ограничен достъпът до архивни документи, които са: предоставени на друг потребител или служебно заети за експониране в изложби, реставриране, микрофилмиране и паспортизация, регистрирани са в Списъка на особено ценните документи на НАФ, не са обработени или целта на използването може да бъде постигната чрез преглеждане на печатни издания или копия.

При временно ограничение на достъпа документите могат да бъдат предоставени за използване по изключение при мотивирано искане на читателите с разрешение на директора на архива.

Използване на архивни документи в читалните на архивите

Работното време на читалните на държавните архиви е от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 часа, без прекъсване.

Лицата, желаещи да използват архивни документи, подават заявление (по образец) в читалнята на архива, в който се съхраняват документите, или по кореспондентски път. При необходимост се прилагат съответно необходимите документи – удостоверения от наследници, пълномощни, препоръчителни писма и др.

За всяка тема се подава отделно заявление в рамките на календарната година.

По искане на читателите архивите издават читателски карти за срок от 1, 6 или 12 месеца, валидни в рамките на една календарна година, които дават право на достъп до читалните на всички архиви в агенцията и за използване на документи по повече от една тема.

Читателите се ориентират по състава и съдържанието на архивните фондове чрез преглеждане на създадените архивни справочници (на хартиен или технически носител) – списъци на фондовете, на частичните постъпления и на спомените; пътеводители, инвентарни описи, каталози, прегледи и др.

За да поръчат интересуващите ги архивни документи, читателите попълват заместител.

Правила за изписване на исковите данни на документите

ф. № ..., оп. ..., а.е. ..., л. ....

(ф. – фонд; оп. – опис; а.е. – архивна единица; л. – лист)

С изключение на учрежденските и лични фондове от периода след 1944 г., след номера на фонда задължително се изписва съответната буквена идентификация:

  • К – за учрежденските и личните фондове от периода до 1944 г. 
  • Б – за учрежденските и личните фондове на бившата БКП
  • А – за учрежденските и личните фондове с научно-техническа документация 

За копията на документи за българската история от чуждестранните архивохранилища се изписват както исковите данни при завеждането им в ЦДА.

КМФ ..., Инв. № ... / ...

(КМФ – колекция микрофилми; Инв. № - инвентарен  № ...)

Поръчката се изпълнява в срок:

  • до 5 работни дни – за архивни документи;
  • до 2 работни дни – за микрофилми.

Изготвяне и предоставяне на справки и удостоверения

По искане на физически и юридически лица архивите предоставят справки по архивните документи, съхранявани в държавните архиви.

Държавният военноисторически архив издава и удостоверения (приложения 8а – 8ж към чл. 35) за трудов стаж, осигурителен доход и социален статус на граждани – кадрови военнослужещи, граждански лица и техните наследници.

Останалите архиви не издават удостоверения за осигурителен трудов стаж и за осигурителен доход, защото разплащателната и трудово-правната документация не се приема от държавните архиви и се съхранява от работодателите за срок от 50 години (по Закона за счетоводството). За ликвидиралите организации без правоприемник  от Националния осигурителен институт.

 

Заявлението (по образец) за предоставяне на справка се подава в читалните на съответния архив или по кореспондентски път (електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс).

Справките и удостоверенията се предоставят на заявителите след заплащане на дължимите суми за държавни такси, услуги  и пощенски разходи.

Изготвяне и предоставяне на копия

По поръчка на физически и юридически лица архивите изготвят и предоставят копия на съхраняваните архивни документи на хартиен, микрофилмов или цифров носител (ксерокопия, принтеркопия, преписи, препис-извлечения, фотокопия, негативи, позитиви, дигитални копия и др.)

Поръчката за изготвяне на копия се подава в читалнята на архива или по кореспондентски път.

Копията се изготвят след тяхното заплащане на място в архива, по банков път или с пощенски запис.

Копията се предоставят на мястото в архива, където са заявени, или на посочен точен адрес (когато е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор) или по електронен път.

По искане на потребителите копията на хартиен носител се заверяват, с което се удостоверява верността с архивния документ или с оригинала. Заверени копия могат да бъдат получени само на място или чрез лицензиран пощенски оператор.

Копирането на архивни документи с фотоапарати или скенери от потребители се извършва след уведомяване на служител в читалнята и в негово присъствие. Документите се предоставят за копиране на потребителите след предварително заплащане на цената на услугата.

Копията се използват от потребителите само за заявената цел.

Публикуването на изображения на архивни документи (факсимилета, дигитални образи и др.) става с разрешение на архива.

При публикации и изложби на архивните документи потребителите (автори и съставители) са длъжни да посочват техните пълни искови данни, а при филми, радио- и телевизионни предавания и др. – архива, съхраняващ документите.

Всички услуги, свързани с използването на архивни документи, се заплащат съгласно Тарифата за таксите (ДВ, бр.84 от 19 октомври 2007 г., изм. ДВ, бр. 52 от 2015 г. в сила от 11 август 2015 г.) и Цените на услугите, предоставяни от Държавна агенция "Архиви" (ДВ. Бр. 8 от 27 януари 2012 г., изм. ДВ, бр. 52 от 2015 в сила от 11 август 2015 г.)

Потребителите на информацията, съдържаща се в архивните документи, носят отговорност за начина на нейното интерпретиране и използване.

Харта на клиента