Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Държавните архиви


 • определят източниците за комплектуване в рамките на своята компетентност;
 • осъществяват научно-методическо ръководство и контрол по организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и опазването на документите в деловодните служби;
 • участват в специализирани комисии, работни групи и редколегии на агенцията;
 • следят промените в законодателството, отнасящи се до дейността на фондообразувателите, и отговарят за своевременното им прилагане;
 • оказват експертна помощ или участват при изработването на номенклатури на делата и/или ведомствени списъци със срокове за съхранение в държавните и общинските институции;
 • организират и провеждат курсове, семинари и други форми на обучение за работещите в учрежденските архиви и за членовете на експертните комисии в държавните и общинските институции относно работата с документите;
 • регистрират и водят на отчет документите и предоставят данни за регистрите на НАФ, на особено ценните и уникалните документи и на документите в риск;
 • извършват научно-техническа обработка на приети необработени документи от учрежденски и личен произход;
 • извършват повторна експертиза на архивни фондове;
 • създават и актуализират научно-справочен апарат към съхраняваните документи и поддържат съответната част от ИСДА и от Регистъра на НАФ, като извършват текущ и последващ контрол на качеството на въведените данни;
 • осигуряват достъп и предоставят за използване документите и научно-справочния апарат към тях;
 • участват в популяризирането на документите чрез подготовка на сборници и публикации, изложби, медийни прояви, информация за интернет страницата на агенцията и др.;
 • регистрират, отчитат, съхраняват и опазват архивните документи - съставна част от НАФ;
 • определят архивните документи за попълване на Застрахователен фонд, за реставрация и консервация;
 • извършват подбор и дигитализация на архивни документи, изготвят съпътстващите ги метаданни и осъществяват проверка на тяхното качество;
 • участват в научноизследователски разработки, в подготовката на методически документи и други актове, свързани с архивната дейност;
 • осигуряват условия за провеждане на стажове и практически занимания при обучението по архивистика.


Регионален държавен архив със седалище Монтана включва държавните архиви в областните центрове Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;

Регионален държавен архив със седалище Велико Търново включва държавните архиви в областните центрове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра;

Регионален държавен архив със седалище Варна включва държавните архиви в областните центрове Варна, Добрич, Шумен и Търговище;

Регионален държавен архив със седалище София включва държавните архиви в областните центрове София, Перник, Благоевград и Кюстендил;

Регионален държавен архив със седалище Пловдив включва държавните архиви в областните центрове Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково;

Регионален държавен архив със седалище Бургас включва държавните архиви в областните центрове Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.


Тук може да разгледате страниците на териториалните архиви за различните градове в България:


Vidin MontanaVracaLovechPlevenGabrovoV-TarnovoRuseRazgradSilistraDobrichTargovishteShumenVarnaSofiaPernikKiustendilBlagoevgradPazardjikSmolyanPlovdivSt-ZagoraKardjaliHaskovoYambolSlivenBurgas