Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Опело на Исуса Христа побългарено от Кръсто С. Пишурка. Издание първо. Русчук. 1869 г.

Архивните фондове на Държавен архив – Монтана са разделени в три масива – два по периоди от историческото развитие с разграничителна дата  1944 г. и един („Б“), обособен след приемането през 1993 г. на документите от бившия Окръжен партиен архив на БКП.  По произход архивните фондове се делят на учрежденски и лични.

В учрежденските фондове се съхраняват: нормативни документи по създаването, реорганизациите, предмета на дейност и ликвидирането на учрежденията (предприятия, организации и др.); заповеди, наредби, инструкции и решения на висшестоящи органи, засягащи пряко основната дейност на учрежденията; обобщени отчетни доклади по дейността; протоколи и материали към тях от заседания на колективните ръководни органи и професионалните организиции; протоколи, материали и др. от юбилейни чествания, сесии, конференции и съвещания; протоколни книги; заповедни книги; годишни планове и отчети; годишни статистически отчети; годишни финансови планове, отчети и баланси с обяснителни записки; вътрешни правила за работната заплата и щатни разписания; отчети за охраната на труда; устави; съдебни дела; търговски регистри; тръжни преписки; крепостни актове; данъчни книги; имотни партидни книги; счетоводни книги; летописни книги; албуми; регистри по гражданско състояние; кореспонденция; научно-техническа документи и др.

В личните фондове се съхраняват: автобиографии, дневници, бележници, имуществено-стопански и битови документи, спомени и статии за фондообразувателя, материали за негови юбилейни чествания; ръкописи на трудове, отпечатъци на статии и авторски екземпляри на книги и брошури, доклади, изказвания, беседи или интервюта с фондообразувателя, планове, карти, чертежи, рисунки, архитектурни проекти, етюди, ескизи, скици и т.н.; заповеди за назначаване и уволняване, делегатски, членски и др. карти, покани, съобщения, чернови и копия от доклади, отчети и др.; лична коредпонденция; изобразителни, печатни, кино и фонодокументи - снимки, рисунки, гравюри, картички, албуми, звукозаписи, видео-записи, кинофилми и др.; материали на други лица, свързани с фондообразувателя.

Архивните фондове са на: местните органи на държавна власт – изпълнителна и съдебна, на областно, окръжно, околийско, градско и селско общинско и кметско ниво – управления, народни съвети, териториални поделения на централни ведомства, съдилища, прокуратури; политически, обществени и религиозни организации; фабрики, заводи и предприятия; агрономства и инженерства, земеделски и горски кооперации и стопанства; предприятия и организации за строителството, благоустройството и битовото обслужване; пощенски, телеграфни и телефонни станции; търговски предприятия, кооперативни съюзи и потребителни кооперации; банки и кредитни кооперации; застрахователни дружества; училища и социални домове; културни институти – регионална библиотека, читалища, музеи, драматичен театър; здравни заведения; професионални и спортни организации; обществени, политически, стопански, културни и спортни дейци.

Интересни са учрежденските фондове на: околийските и градски общински управления – Берковица, Лом и Фердинанд (дн. Монтана); окръжия в Михайловград и градски народни съвети – Берковица, Лом и Михайловград; окръжния и градски комитети на БКП в същите градове; околийските агрономства и инженерства – Берковица, Лом и Фердинанд; областния съд, Акционерната банка „Богатство“, Средното мъжко педагогическото училище, читалището и околийския лекар в Лом; смесената гимназия в Берковица и Държавната търговска гимназия в Фердинанд; както и личните фондове на Атанас Едрефовски – възрожденски учител; Иван Михайлов – армейски генерал; Лъчезар Аврамов – обществено-политически деец; Иван Александров – обществено-политически деец и изследовател на националния въпрос; Петър Стоилов – военен историк; Георги Александров – археолог; Георги Попов – агроном; Нафталим Борисов – журналист; Геройко Милчев – учител; Младен Синигерски – учител и политик; Дико Илиев – композитор; Димитър Илиев – диригент и композитор; Теодоси Антонов – художник; Никола Намерански – краевед и др.

Най-ранният документ е старопечатната книга „Триодион сиест трипеснец“ (Пентикостар) от 1649 г. на руски език от личния фонд на Атанас Едрефовски. Особено ценни и/или значими документи са:

  • Старопечатни книги от ХІХ век, нерегистрирани в други книго- или архивохранилища: Дукас, Неофитос. „Граматика Терпсихора, възможно най-кратка, предназначена за благородниците“. Виена. Печатница на Георгиос Бендоти. 1809 г. (гръцки език); „Помощник на детето за придобиване на полезно знание“. 1830 г. (гръцки език); „Най-любопитното у философа Синтипа“. Превод от персийски на гръцки език. Новопечатно и прилежно поправено издание. Венеция. Гръцка печатница на Франциско Андреола. 1836 г. (гръцки език); „Помощ за Светото писание“. Съкратено издание, предназначено за младежта. Смирна. Печатница на Г. Грифиту. 1841 г. (на гръцки език); „Кратко ръководство за родители относно начина за естествено отглеждане на техните деца до 7 годишна възраст“. Съчинение, събрано от френски източници от лекаря М. Л. Дидимос. Константинопол. 1849 г. (на гръцки език); „Нов завет на господа и спасителя наш Исус Христос“. Атина. Печатница на Х. Н. Филаделфеос. 1858 г. (на гръцки и албански език); Карполас, Ал. „Прочутият Казимия за високосната 1860 година“. Атина. 1859 г. (гръцки език); Шейх Махмуд бин Хасан ал Магниси. „Логични въпроси“. Съчинение. Цариград. Императорска печатница. 1877 г. (арабски език).
  • Голям общ миней – църковна книга, подарена на църквата в с. Горна Вереница на 6 ян. 1813 г. от Стефан Станоевич. [преди 1813 г.].
  • Евангелие поучително. За сичките недели през годината. За господските и богородичини празници и за по-големите светии. Собрал от славянски и от гречески Софрониа, епископ врачанский, родом котлениц, и сочинил на българский язик в 1806, обаче много неразумително а сега преписано и поправено на чисто българский язик от свищовскаго учителя Теодора Теодорова Хрулюва. И прегледано добре от най-изкусни учители, а напечатано от Иована Стоянова, свищовченина, който е родом от с. Мердана в Търновско за душевна и телесна полза на православните христиани. В книгопечатията Др. Дан. Медакова в Нов Сад. 1856. Второ издание.
  • Опело на Исуса Христа побългарено от Кръсто С. Пишурка. Издание първо. Русчук. 1869 г.
  • Тефтер-регистър за имотното състояние на населението в с. Василовци. 1872 г.
  • Завещание на д-р Иван Панов в полза на Берковската гимназия. 11 май 1880 г.
  • Главни класни книги и протоколи на педагогическия съвет на Средното мъжко педагогическо училище в Лом (18811943).
  • Дневник на Коваленко Петков за участието му в Балканските войни. 20 септ. 1912 8 авг. 1913.
  • Завет за поставяне основния камък на помещението за Акционерна банка „Богатство” – Фердинандски клон. 7 авг. 1927 г.


Списък на фондовете