Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Заключителна пресконференция по проект
29.07.2014

   

 
 
ПРОЕКТ “КОМПЕТЕНТНО И ЕФЕКТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ
 
 
            На 24.07.2014 г. от 10.00 часа, в зала на Национален пресклуб БТА, гр. София, бул. “Цариградско шосе” 49, Държавна агенция „Архиви” проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция  „Архиви”, с регистрационен договор № 13-22-62/ 06.01.2014 г. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” под приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

            Пред медиите и представители на целевите групи – служителите на ръководни и експертни длъжности в Държавна агенция „Архиви”, бяха представени целите на проекта, продължителността на изпълнение, основните дейности, постигнатите резултати и заложените индикатори.
Главният секретар на Държавна агенция „Архиви” г-н Георги Чернев и ръководителят на проекта г-жа Тодорка Пецева информираха заинтересованите страни за изпълнението на отделните дейности и постигнатите резултати.
 
Заключителната пресконференция отразена в БТА


     
     
     


>>