Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пресконференция по повод старта на проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване,чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и
22.07.2014

На 22 юли 2014 г., от 11.00 часа, в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви”, София, ул. Московска № 5, се проведе пресконференция за стартиране на проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)”, рег. № 13-32-5/24.02.2014 г., приоритетна ос ІІІ “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Бяха представени пред медиите и преставители на целевите групи – служители на Държавна агенция “Архиви”, адмистрацията, физически и юридически лица, както и пред членове на Националния архивен съвет и на Читателското експертно-консултативно звено, целите на проекта, продължителността на изпълнение, основните дейности, очакваните резултати и заложените индикатори.
Председателят Държавна агенция “Архиви” д-р Иван Комитски, екипът по управление на проекта и членове на Работната експертна група информираха заинтересованите страни за изпълнението на отделните дейности до момента и отговориха на поставените въпроси по време на проведената дискусия.
Отзиви в медиите>>