fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви” отправя покана по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
13.05.2014

Държавна агенция „Архиви” отправя покана с изх. № 04-01-2 от 13.05.2014 г. по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: “Изготвяне на задание за разработване, тестване и внедряване на нова функционалност към Информационната система на държавните архиви (ИСДА) за движение и съхранение на документите  и на нов модул към ИСДА за предоставяне на е-услуги по проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на  потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)” финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.  (виж повече)


>>