fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за огласяване резултатите от изпълнението на проект „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”
05.11.2013

На 6 ноември 2013 г. Държавна агенция „Архиви“ организира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за огласяване резултатите от изпълнението на  проект „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”, финансиран по ОПАК.  
 
Целта на проекта е да усъвършенства прилагането на държавната политика в областта на архивното дело чрез създаване на условия за прилагане на модерни механизми и инструменти за комплектуване на архивни фондове, тяхното опазване и използване. Общата и специфичните цели на проекта са в съответствие с програмата за реформи в администрацията и напълно отговарят на определените от Съвета за административната реформа цели за периода 2009–2013 г.: повишаване ефективността на държавните институции; оптимизиране на държавната администрация на централно и териториално ниво; качествено административно обслужване и електронно правителство.

С  изпълнението на проекта се създават необходимите условия за по-устойчиво прилагане на държавната политика в Държавна агенция “Архиви”. Необходимостта от усъвършенстване на политиката и осъвременяване на документите в областта на архивирането е важно, защото съхраняването и използването на архивни документи е основна предпоставка за успешна реализация на целта за електронно управление и създаване на електронни услуги за гражданите и бизнеса. Внедряването и наблюдението над прилагането на нов “Методически кодекс” задават актуални правила за работа на служителите в системата на Държавна агенция “Архиви”, а от там и на  постоянните фондообразуватели – държавната и общинска администрация,  академичните среди и студенти, както и на всички, желаещи да съхранят и опазят документалното си наследство.

Пряк резултат от изпълнението на проекта е  подобряване работата не само на Държавна агенция „Архиви”, но и на всички структури в държавната администрация, като елемент от процеса на архивирането и използването на документи. Това ще подобри качеството на обслужване на гражданите и бизнеса и ще допринесе за устойчив растеж и заетост. Ще се подобри възможността за ползването на архивите като неизчерпаем извор за историческото ни минало и идентичност.

В рамките на Информационния ден бяха представени дейностите по проекта и резултатите от изпълнението им, както и новият Методически кодекс – ръководство за работата с архивни документи.
 

>>