fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на подвижни стелажни системи в архивохранилищни помещения на “Държавна агенция “Архиви”
14.06.2017 - 14.12.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на подвижни стелажни системи в архивохранилищни помещения на “Държавна агенция “Архиви” с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на подвижна стелажна система в отдел “Държавен архив” – Хасково, гр. Хасково, пл. “Свобода” № 5” и
Обособена позиция № 2: “Доставка и монтаж на подвижна стелажна система в отдел “Държавен архив” – Враца, гр. Враца, ул. “Христо Ботев” № 140


Решение:
за откриване на процедура

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


Обявление:
за поръчка

Обявление за прекратяване на процедурата

Документация за участие:
Документация и приложения

Разяснения по документациите за участие:
Лице за контакт в отдел “Държавен архив” – Хасково:
Людмила Пашинова, и.д. началник на отдел “Държавен архив” – Хасково
Адрес: гр. Хасково, пл. “Свобода” № 5
Служебен телефон: 038/62 40 34 + факс
Мобилен телефон: 0882 000 597
 
Лице за контакт в отдел “Държавен архив” – Враца:
Маргарита Василева, началник на отдел “Държавен архив” – Враца
Адрес: гр. Враца, ул. “Антим І” № 8
Служебен телефон: 092/62 61 21 + факс
Мобилен телефон: 0885 996 112
 


Съобщения до участниците или кандидатите в процедурата:

На основание чл. 53 от ППЗОП, Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че отварянето офертите ще се състои на 17.07.2017 г. от 10:00 ч., в сградата на Държавна агенция „Архиви”, гр. София, ул. „Московска” № 5. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп в сградата.

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедурите с приложенията към тях:
Протокол № 1 и № 2: по реда на чл. 54–60 на раздел VІІІ. “Действия на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, подадени на хартиен носител”, Глава пета от ППЗОП, за работата на комисия, назначена със заповед, за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 01463-2017-0001 от 14.06.2017 г.

Протокол №3

Доклад


>>